Christus, De Rots die volgde

Velen geloven dat Messias sinds de schepping bestond en men vindt hiervoor vele ‘bewijzen’. Maar wat bedoelde Sjaoel dan met de ‘steenrots, die volgde’?

Vertaalde Studie met een ingezonden stuk. Vertaling van Biblical Unitarian

De Rots die volgde – 1 Korinthiërs 10:4b

Want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus (SV)


1. Dit vers vormt alleen een probleem als het verkeerd begrepen of vertaald wordt. Sommige Trinitariërs gebruiken deze tekst om te leren dat Christus werkelijk bij de Israëlieten was, en hen volgde. Echter, het Oude Testament maakt geen melding van Christus’ aanwezig bij de Israëlieten in de woestijn. En als hij er geweest was, zou hij zeker niet diegene zijn geweest die hen “volgde”. 

2. Het woord “volgen” betekent “achterna gaan”, en dat kan achterna gaan in tijd of ruimte betekenen. De Israëlieten hebben “gedronken”, d.w.z. kregen voeding, uit de wetenschap dat de Christus na hen komen zou. De zeer Trinitarische NIV  (vergelijkbaar met de Nederlandse NBG) vertaalt het woord “volgen” als “begeleiden”, alsof Jezus de Israëlieten begeleidde op hun tocht.

Het Griekse woord dat meestal vertaald wordt met “volgen” is akoloutheo . Het verschijnt in het Nestle-Aland Griekse Nieuwe Testament  negentig keer. Zelfs in de NIV wordt het drieëntachtig keer als vorm van “volgen” vertaald (zoals “volgt”, “volgen”, etc.).

De NIV vertaalt akoloutheo maar twee keer als “begeleidde”, hier en in Marcus 6:1, en ​​we stellen dat het NIV dat hier doet vanwege de Trinitarische vooringenomenheid van de vertalers en niet omdat de context dit eist. Hoewel het waar is dat akolutheo met “begeleiden” vertaald kan worden, zou het hier niet op die manier, maar beter als “volgde” vertaald kunnen worden.

Het overgrote deel van de vertalingen stemt hiermee overeen. Zoals gezegd is er in het Oude Testament geen vers dat optekent dat Jezus Christus met de Israëlieten reist, daarom strookt de vertaling “begeleidde” niet met de rest van de Schrift. Christus was de hoop van Israël; de mensen die naar hem uitkeken werden gesterkt door de verwachting van hun komende Messias. 

3. Omdat dit vers de Israëlieten in de woestijn benoemt, wordt de omzwerving in de woestijn een “ruimere context” waartegen men elke interpretatie dient te controleren. We merkte al op dat er geen verwijzing bestaat die kan worden aangedragen om aan te tonen dat Christus of bij de Israëlieten was, ofwel hen op een of andere manier achtervolgde.

Zijn er verzen die aantonen dat de Israëlieten uitkeken naar Messias? Ja, velen. Het Paschalam is een voorafschaduwing van de Messias. Het manna liep vooruit op Christus, die ‘het ware brood uit de hemel’ was. De Tabernakel schaduwde met al zijn offergaves de Christus op vele manieren vooraf, inclusief de functie van ontmoetingsplaats van God. De Hogepriester was een type van de Grote Hogepriester, Jezus Christus. Het was in de woestijn waar die grote profetie van de komende Messias werd gegeven: “een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël” en “zijn koninkrijk zij verheven” (Num. 24:7, 17). Er bestaat geen twijfel over dat men van deze verzen leren kan dat de mensen uitkeken naar de komst van de Messias en van deze wetenschap “dronken”, d.w.z. kracht en voeding verkregen door de kennis dat hij komen zou.

Buzzard, blz. 52 en 53
Snedeker, blz. 440 en 441

Lees verder op de introductiepagina Jahweh Echad!
Of onderzoek meer soortgelijke verzen onderaan de Bijbelstudiepagina (D.5.2.)

Ingezonden stuk Rolf de Jong

Bewijst 1 Kor. 10:4 dat Jezus bestond ​​als Jezus, voordat hij werd geboren als Jezus? 

Het Nieuwe Testament bevat een aantal teksten die worden gebruikt door meer dan 90 % van de christelijke wereld
die de pre-existentie van Jezus Christus hiermee trachten te bewijzen.

Daar is 1Kor. 10:4 een goed voorbeeld van: “Want zij dronken uit een geestelijke rots die hen volgde, en de rots was de Christus.”

Laten we ons de meest voor de hand liggende vraag stellen: Als de rots Christus was, waarom Christus dan om te zetten in een rots?
Of we kunnen vragen: Was het lam van het Pascha een lam, of was het Christus?

Aan de ene kant zijn de antwoorden duidelijk dat de Rots en het Lam symbolen van Christus zijn,
aan de andere kant is het antwoord niet vanzelfsprekend, omdat de zij, de christelijke wereld, leren dat de rots niet zomaar een rots was, maar dat de rots letterlijk een bestaand Wezen was, nl. de Heer Jezus Christus.

Hier hebben we een van de mysteries van het katholicisme, dat men mystieke transsubstantiatie noemt, het omzetten van een symbool – een rots, – in de werkelijke persoon van Christus, een tweede God Wezen, terwijl in werkelijkheid deze rots niet meer dan eenzelfde entiteit als het “Lam” of het “Woord” of de “Geest” van God is.

1Kor. 10:4 komt van Ex17:6 dat zegt: “Zie, Ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan, en dan zult gij de rots slaan, en daaruit zal water te voorschijn komen, zodat het volk kan drinken.”

De context van dit vers is de uittocht van het volk Israel, waar JHWH, de God van Israël door een wolkkolom  voor het volk uitging overdag, en in een zuil van vuur, een vuurkolom ’s nachts om Israël  uit Egypte te leiden.
Moeten we geloven dat Jezus de Herder was die letterlijk, achter de schapen liep, als een rots? Niet erg waarschijnlijk!

Zelfs de RSV Bijbel geeft het volgende commentaar op Exodus 17:6.
“De rots waar hier over gesproken wordt is een type van Christus (1Kor 10:4) Net als het levengevende water(voor het volk Israel) uit de rots stroomde, stroomt uit de rots Christus Jezus, eeuwig leven”.

En zoals het water voor iedereen toen redding bracht, zo is er ook nu redding voor iedereen, Joh7:37,
“Indien iemand dorst heeft, hij kome tot mij en drinke”.

Omdat dorst wordt gelest met water, wordt geestelijke dorst gelest door het geloof in Christus, Joh. 4:14: maar wie gedronken heeft van het water, dat ik hem geven zal, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid….

Dit de ware betekenis is van 1 Kor 10:4, het is zeker geen bewijs van een bestaan ​​van Jezus voordat Hij werd geboren uit Maria 2000 jaar geleden.

2 gedachten over “Christus, De Rots die volgde”

  1. Jud 1:5 Now I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus, who saved a people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe.

    Trinitariërs zien niet het gevaar van vertalingen zoals dit, uit de ESV. Toen ik deze vertaling voor het eerst las ging er een schok door me heen. Heb er op Youtube met veel mensen over gesproken. Hun redenatie is dat omdat YHWH en Yahushua beiden ‘Lord’ genoemd worden, is het ze om het even wie er bij de exodus was. Dit was voor mij een belangrijke eyeopener om te zien dat ze inderdaad verblind zijn.

    Dit artikel vind ik een waardevolle toevoeging aan de discussie.
    Maar discussies lijken vaak op een discussie tussen evolutie en schepping, met argumenten komen we er niet. Vanuit de kracht van het Koninkrijk van God en geleid door de Geest wel. We moeten er niet blijven in dood christendom, maar het verlaten en in de wildernis leren van God.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *