Ben Kok laat draagt rabbi voor: “Alleen de Vader is God”

Auteur: Chr. Levi Zoutendijk

Ben Kok laat in een nieuw bericht (bericht inmiddels verwijderd) een rabbi aan het woord, die ondervraagd wordt door een evangelist over Jesjoea. Hoewel de rabbi het hele gesprek juist probeert uit te leggen dat alleen de Vader God is, meent Ben toch dat hij het tegendeel beweert! Mind-staggering! In een andere video zegt de rabbi ook onomwonden tegen een volgeling van Messias: Don’t worship him (Jesjoea), worship the One True God!

De lieflijke rabbi noemt inderdaad wel – zoals Kok schrijft – dat een mens alleen voor de eigen zonde sterft, maar beweert daarmee alleen dat hij niet Messias zou zijn. Men sterft nog steeds voor de eigen zonde, maar Jesjoea zorgt nu juist dat wij niet in onze zonde sterven, door rechtvaardig verklaard te worden.
Hij was een mens, de ‘Laatste Adam’ (1 Cor. 15:45; Rom. 5) genoemd. De rabbi is het hiermee eens: hij probeert dus heel het gesprek juist uit te leggen de Koning als God te eren, niet de ‘prins’.

Zo zegt de rabbi dat wij Christenen tot de Vader moeten bidden, en hij vraagt zich af waarom wij dit niet doen! Hij zegt: “Waarom bidden jullie, “onze Vader”, maar jullie richten je aandacht op een mens! En jullie vergeten God … de Vader! (1′ 30″). Hij identificeert God dus als de Vader, zoals heel de Bijbel leert!

Ook maakt hij al meteen een bekende Joodse vergelijking van een prins die een stad bezoekt in naam van zijn vader, maar daar wordt ontvangen als de Koning zelf. Dat is ook hoe het hoort als vertegenwoordiger, maar de personen zelf moet je nooit door elkaar halen. Aan het einde zegt hij weer dat de Koning God is (en de zoon dus niet).

Het is een typisch geval van selectieve waarneming, wanneer een liefelijke Joodse man (wat mis ik dat volk), duidelijk uitlegt waarom Jesjoea niet God is, en wij Christenen dat verdraaien (net als de Schrift) in ons bekende Constantijnse straatje… (tot ons eigen (mogelijk) verderf).
De rabbi zegt verder nog: “God is de Ik ben, (niet Jezus). Het is afgoderij om een mens God te noemen. God is alles. Die man (Jezus) is beperkt”.

Hoewel Ben Kok al door de Drie-eenheid heen prikt, is hij nog niet helemaal terug in het heldere ware Bijbelse geloof.
Wat mij wel verder erg grieft is Ben zijn laatdunkende en veroordelende opmerking naar deze Godvrezende man: “De rabbi zoekt het in Tora-studie en hoe goed ook, dat kan gemakkelijk een afgod worden (…), ons hart is niet meer bij Hem, maar in het Thora doen (…)”.
Ben begrijpt niet dat WIJ deze man verhinderen Jesjoea te zien voor wie hij is, omdat wij er een – net als Josef – er een Egyptisch/Griekse onder-God van gemaakt hebben! Schaam je, Ben en bekeer je tot de Enige ware God, JHWH, de Vader, de Onveranderlijke Israëls.

Fil. 1: …genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.

Lees verder over de Enige Waarachtige God

12 gedachten over “Ben Kok laat draagt rabbi voor: “Alleen de Vader is God””

 1. In mijn ogen is deze vers
  1Joh. 5 :7 “want Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord(Christus) en de Heilige Geest; en deze Drie zijn EEN. ”
  Niet te plaatsen in vergelijking met joh 16 want die zegt dat de Geest der Waarheid op de aarde getuigd. Tegen wie gaat de Geest getuigen over wie in de Hemel in 1 joh 5:7.

  Johannes 16
  8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:
  9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;
  10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;
  11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.
  12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.
  13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

  1. Shalom br. Eddie,
   Van 1Joh5 is algemeen bekend dat deze passage pas in de Middeleeuwen is toegevoegd. Daarom staat hij in veel vertalingen ook tussen vierkante haken. Het is een gewild, gemaakt gedrocht dat de eenvoudige belijdenis van Israël dat Jahweh de Enige God is dwars door middel wilt snijden, om verdeeldheid te brengen onder Gods Volk Israël en wij die toegevoegd zijn (Ef2).

   1. Beste Levi,

    Het past ieder mens, dus ook jou, om voorzichtig te zijn met het uitspreken van een boude ongefundeerde stelling als “gemaakt gedrocht &c”
    Met een eenvoudige zoekopdracht had je kunnen weten hoe de zaak in de steel zit. Of het “comma Joanneum” opzettelijk (door ketters) of per ongeluk uit de Griekse handschriften verdween is niet meer te achterhalen. Maar van vroege vertalingen van de oorspronkelijke Griekse tekst in het Latijn (vanaf de 2e eeuw na Christus!) is bekend dat deze de volledige tekst bevatten, dus inclusief het CJ, die ook als zodanig geciteerd werd door de zgn kerkvaders uit die tijd. Ik las gelukkig behartigenswaardige reacties in deze rubriek, waarin de heilige Drie-eenheid werd aangetoond zonder gebruikmaking van het CJ.

    Groet! Andreas

 2. De vele discussies die gevoerd worden over de bijbel. De diverse interpretaties. Het vele zwoegen voor studie matten een mens af. Er zal nooit een eind komen aan aan het schrijven van vele boeken zegt prediker. De vele christelijke denominaties en misbruiken van de naam van Jezus waarbij ze hem degraderen tot een schoolvriend vind ik verdrietig. Ik denk dat we moeten stoppen met het kijken naar alle verschillen. Kijken naar onszelf. Yahweh liefhebben onze naaste als.onszelf. kijkend naar de balk in onze eigen ogen. Vertrouwen op God. Adonai echad. De rest is dan naar niet meer belangrijk. De geboden en wetten van mensen zijn er nu nog. Inclusief s vele visies op bijbelse kwesties. Waarom zouden we eindeloos veel energie steken in debatteren? De punten die nu spelen zijn er al eeuwen dat zeg- de bijbel ook. Het ware geloof moeten we zoeken. Een belangrijke vraag die jesjoea stelt bij zijn wederkomst. Kijk niet naar mensen dan ben je vervloekt zegt de bijbel. De bijbel zegt ook bescherm je eigen hart want daaruit komt al het leven. De psalmist zegt sjvitie adonai l negdi tamid . Altoos stel ik u voor ogen

 3. Ik heb niet de pretentie om deze discussie voor eens en voor altijd uit de weg te ruimen, maar het volgende heeft mijn ogen in ieder geval geopend. Je hebt het zelf ook al over het feit dat de Bijbel spreekt over ‘zonen Gods’.

  In Johannes 10 beschuldigen de Joden Jezus van godslastering omdat Hij zich volgens hen gelijkstelde aan God:

  Joh. 10:
  30 Ik en de Vader zijn een.
  31 De Joden dan namen wederom stenen op, om Hem te stenigen.
  32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele treffelijke werken getoond van Mijn Vader; om welk werk van die stenigt gij Mij?
  33 De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over gods lastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt.

  Op het moment dat de Joden Hem willen stenigen, verwijst Hij naar Psalm 82:6 waarin de relatie tussen mensen en degene die rechtspreken wordt aangegeven:

  34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden?
  35 Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de Schrift niet kan gebroken worden;
  36 Zegt gijlieden tot Mij, Dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert God; omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

  Geeft Jezus de Joden hier gelijk als ze zeggen dat Hij zich gelijkstelt aan God? Nee! Integendeel! Hij ontkent het zelfs!

  Mensen, de goden die in de Psalm genoemd worden, hebben de macht gekregen om te richten tussen mensen.. zo heeft Jezus van God alle macht gekregen in hemel en op aarde.. de macht die Hij later weer terug zal geven aan God de Vader.. Jezus wijst heel duidelijk de beschuldiging van de Joden van de hand.. Jezus een god noemen in de zin van dat Hij rechtspreekt is daarentegen geheel bijbels (zie Psalm 82:6).

 4. Yeshua zegt: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste. (Op.)
  JHWH zegt: Ik ben de Eerste en de Laatste. Naast mij is er GEEN God. (Jes).
  Dit is net zoiets als bij wiskunde. 1 = 1 en 1 wordt nooit 2.
  Wat vreemd dat mensen Yeshua juist willen verlagen i.p.v. verhogen, lijkt wel of de duvel ermee speelt.

  1. Sjalom Arie,

   Bedankt voor je reactie. Ik zal binnenkort een art. schrijven over deze verwarring, zodat we nog verder uit Babylon verder kunnen trekken (en onder dit commentaar een link ernaar plaatsen.). Sjalom, Levi

 5. Tenzij een mens wederomgeboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien.
  Toen God deze wereld schiep sprak Hij op de zesde dag; “laat ONS mensen maken, in ONS beeld en naar ONZE gelijkenis. (wat dus aanwijst dat er meerdere personen in God zijn).
  Psalm 2: “de Heere heeft tot mij gezegd, Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd”; en “kust de Zoon, opdat Hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden.”
  Psalm 110 vs. 1: “de Heere (God de Vader) heeft gesproken tot mijn Heere (God de Zoon), zit aan Mijn (God de Vader) rechterhand totdat ik Uw (God de Zoon) vijanden gezet heb tot een voetbank uwer voeten.”
  Spreuken 30 vs. 4: “Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam Zijns Zoons, zo gij het weet.”
  En tijdens de omwandeling van de Heere Jezus heeft Hij duidelijk getoond dat Hij God was, want Hij liet zich aanbidden, wat afgoderij zou zijn indien Hij slechts een gewoon mens zou zijn.
  Daarna moest in Zijn Naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonde.
  Hij heeft Zijn leven afgelegd en weer opgenomen na 3 dagen.
  Hij is ten hemel opgevaren, zoals voorzegd in Psalm 47.
  Hij heeft Zijn Geest, de Heilige Geest gezonden en uitgestort op de discipelen en op vele anderen daarna, welke tot geloof in ZIJN (Christus) Naam gekomen waren, door de wederbarende werking van God, de Heilige Geest.
  Hij sprak tijdens Zijn omwandeling op aarde tot Zijn discipelen: “wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, Ik en de Vader zijn EEN”.
  God de Vader heeft getuigenis gegeven dat Christus Zijn Zoon was, toen Hij met de drie apostelen op de berg was, en Hij heeft toen ook gezegd: “hoort HEM”; wat door Mozes al geprofeteerd was dat er ooit een profeet zou opstaan, zoals Mozes (die God van aangezicht tot aangezicht sprak) en dat al wie deze profeet zou verwerpen uitgeroeid zou worden uit het volk.
  En deze profetie zal in stand blijven tot aan het einde der wereld.
  In Zijn openbaring aan Johannes toont Hij zich de Alfa en de Omega, het begin en het einde.
  Zo is Gods woord er vol mee dat Christus Jezus de zaligmaker der wereld, Gods Eengeboren Zoon was en is.
  Niet vanwege het feit dat Hij uit Maria geboren is maar vanwege het feit dat Hij dat van eeuwigheid was. (en Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen, spelende in de wereld Zijns (God de Vader) aardrijks.
  Maar wel heeft hij het menselijk vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria en zo werd Hij, die waarachtig God was (is) ook waarachtig mens en zo, als God-mens (God met ons) zaligmaker.
  Johannes 5 vs. 7: “want Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord(Christus) en de Heilige Geest; en deze Drie zijn EEN.
  De leer van de rabbi is de leer van de antichrist: “en alle geest die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de leer van de antichrist”, Joh. 4 vs. 3.
  “Een iegelijk die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet”. Joh. 2 vs. 23.
  De leer van Pastor Ben Kok is dezelfde leer waar de Galaten over gestruikeld waren; zij meenden ook de wet te moeten houden. Paulus bestraft hen scherpelijk, te beginnen in hoofdstuk 3: “O gij UITZINNIGE Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zou gehoorzaam zijn; denwelke Jezus Christus voor de ogen geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?” en gaat zo verder om hen te leren dat de wet voor de onrechtvaardigen, de verbondsbrekers enz, is, maar niet voor Gods kinderen, want deze zijn vrij van de wet .
  En deze leer van evangelie en tora is door God de Heilige Geest, bij monde van Paulus, in Galaten 1 vervloekt: “want al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”. (vs. 8) En dit herhaald hij nogmaals.
  Christus, Gods eengeboren Zoon is bij dhr. Kok geen zaligmaker, maar slechts voorbeeld, wat feitelijk een verwerping van de zaligmaker is.
  Ook zijn leer omtrent uitverkiezing en eeuwige straf is een weerspreken van Gods Woord.(want waar de boom valt, DAAR BLIJFT hij liggen)
  In de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus komt duidelijk naar voren dat de dood DEFINITIEF scheiding maakt; daarna volgt, op de jongste dag, het oordeel.
  Met deze leer gaat een mens voor eeuwig verloren, omdat hij door de ZOON niet VRIJ GEMAAKT is.

  Het zij zo.

  J.Sch.

  1. Geachte J. Schie,

   Het ‘Ons’ in Genensis (in Hebr. bestaan geen hoofdletters, trouwens), kan gemakkelijk verklaart worden met Job, die getuigt dat er ‘zonen Gods’ bij de Schepping aanwezig waren (Job 38:4 e.v.). Blijkbaar zijn er nog meer zonen van God. Maar er is maar één eerstgeborene, Jesjoea, en dat is geen engel.
   Hoge engelen waren dus aanwezig, dus God kan het goed tegen hen gehad hebben, nietwaar. Overigens gaat de Vader (let op: niet ‘Vaderen’ in het meervoud) gelijk door in het spreken in het enkelvoud, net als in de rest van de Bijbel…

   Psalm 2 leert juist dat Jesjoea op een dag ‘gegenereerd’ zou worden. Hij heeft dus niet voor eeuwig bestaan en kan derhalve niet God zijn. Want alleen God bestaat voor eeuwig en Hij kan hier niet in veranderen.

   Ps. 110, het meest geciteerd door de apostelen is een peulenschilletje voor wie kleuter-Hebreeuws kunnen. Adonai heeft gezegd tot Adoni (NBG: ‘de Heere heeft gesproken tot mijn Heere). Nergens wordt God Adonai (Heer) genoemd, en daartegenover staat dat ‘Adonai’ alleen voor God wordt gebruikt. U beweert echter dat Adoni hier ‘God de Zoon’ aanduidt, wat volstrekt tegenstrijdig is met de rest van de Bijbel. Bovendien is de term God de Zoon onBijbels!

   Spreuken 30, 4 leert dat God een zoon heeft. Het woord ‘ben’ kan ook ‘sterren’ betekenen, wat op zich logischer is in de context, die verhaalt over Gods majesteit in de schepping. Nou begrijpt u dat ik niet ontken dat God een eniggeboren zoon heeft die verheerlijkt is. Prijs Jah! Maar dit dat u dit vers als argument noemt voor een vergoddelijking van de Zoon van God, bevreemd mij ten zeerste. Er zijn geen aangrijpingspunten voor in dit vers. Er wordt juist gezegd dat God een zoon heeft. De gewone logica (wij horen God met ons verstand ook te dienen), leert dat als x een y heeft, y niet x kan zijn..

   Jesjoea liet zich aanbidden, maar ook hier brengt de grondtekst wat meer licht. Maar zonder die weg te bewandelen: in de Bijbel zien we al verschillende keren dat ‘aanbidden’ niet uitsluitend voor God telt. Hieronder een deel van het gebruik van proskyneō (aanbidden), waarbij u ziet dat het niet alleen voor God is gebruikt (bron).

   3) in the NT by kneeling or prostration to do homage (to one) or make obeisance, whether in order to express respect or to make supplication
   a) used of homage shown to men and beings of superior rank
   1) to the Jewish high priests
   2) to God
   3) to Christ
   4) to heavenly beings
   5) to demons

   U ziet, het Hebreeuws/Grieks leert veel. Heeft u er bv. ook wel eens bij stil gestaan dat de satan ‘god’ wordt genoemd in het Nieuwe testsament? Ook Mozes wordt ‘god’ genoemd, en Jesjoea zegt zij ‘goden’ worden genoemd tot wie het woord Gods komt. Natuurlijk is er maar één ware God, de Vader, (die is dan ook één), maar daarnaast zijn er veel ‘goden’, in de zin van heersers!
   U concludeert zelf al terecht dat het afgoderij zal zijn Jesjoea te aanbidden, als hij niet God is. Trek dan met deze nieuwe informatie zelf uw conclusies.

   Vgl. nog 1 Kor. 8: Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte) voor ons nochtans is er maar een God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en een Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem. Maar niet bij allen is die kennis.

   In Jesjoea’s naam werd inderdaad gepredikt, maar Jesjoea ging in de naam van de Vader (God); zijn naam betekent JHWH (God) redt – of: Jahweh redt! Na de verheerlijking kreeg hij de geest pas ten volle, zoals ook wij gelijk zullen zijn aan onze broer en koning Jesjoea (hij noemt ons broers), om als koningen met hem te heersen. Wij zijn ook één met de Vader in dit leven, en zullen dit straks nog meer zijn. de Geest is dus niet exclusief voor Jesjoea. Wij zijn nu al ‘gedrenkt’ met de Geest (soaken overbodig, pinksterbroeders!). Jesjoea wil dat wij één zijn met de Vader zoals hij dat was. En dat kunnen wij worden, als God alles in allen is. Nogmaals: Dit is niet exclusief voor Jesjoea.

   U schrijft: ‘Hij sprak tijdens Zijn omwandeling op aarde tot Zijn discipelen: “wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, Ik en de Vader zijn EEN”.’
   Dat is natuurlijk zo. Hij was totaal één van zin met de vader. Maar niet één van wezen! Ook wij gelovigen weerspiegelen nu de heerlijkheid van God, en zijn een levensgeur ten leven.. Onze Messias sprak enkel in gelijkenissen tot de scharen, en deze beeldspraak moet altijd geïnterpreteerd worden..

   Over het “hoort HEM” zijn wij het eens. Ik heb naar Jesjoea gehoord, ter afwassing van zonde. Ook heb ik gehoord wat hij zei wanneer hij ‘goed’ werd genoemd:
   Jezus zeide tot hem: “Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.” Hiermee wijst Jesjoea elke gedachte af dat hij God zou zijn. Ik zou u willen zeggen: Waarom noemt gij Jesjoea God!?

   Over het Alpha en Omega zal ik nog een nieuw artikel wijden. Rest me te zeggen dat hij het einde (doel) van de Tora (‘wet’) is (Rom. 10), waarmee aangegeven wordt dat alles om Messias draait: God had hem al in gedachte voor het scheppen, want de Alwetende zou Messias ooit als Koning kronen.

   Jesjoea werd geschapen door het scheppende woord van God in Mirjam (Maria). Alleen 1Joh. 5 lijkt iets te beweren over een Drie-eenheid, maar dit vers staat tussen vierkante haakjes in de NBG, wat aanduidt dat het (haast zeker) later is toegevoegd..
   Dat riekt naar Roomse leerregels, totaal in strijd met Jesjeoa’s Tora (‘wet’), waar geen jota of tittel van mag verdwijnen!

   U schrijft verder: “De leer van de rabbi is de leer van de antichrist: “en alle geest die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de leer van de antichrist
   Dat is in wezen waar. Maar u maakt uzelf ook tot een antiChrist, door te beweren dat hij God is. Ik hoop dat u het opnieuw gaat onderzoeken met de aangereikte wetenschap.
   Overigens zijn rabbi’s (Joden) van geboorte nog steeds als deel van Israël een zoon van God. Zij hebben dan de Vader niet als wij, maar God bewijst zich zeer zeker een Vader voor hen, ook in deze tijd. Ik loochen de zoon niet, want het ging erom hem als Messias te herkennen, niet als zijnde Enige God.

   Dhr. Ben Kok leert niet hetzelfde als de Galaten. Deze wilden door ‘werken der Wet (Torah)’ gerechtvaardigd (Torah-getrouw verklaard) worden, terwijl zij Jesjoea al aan hadden genomen. Ben Kok en niemand met enig verstand in de zgn. Messiaanse Beweging, die ijvert voor de Torah, maken deze fout. U maakt de fout hem hiervan te beschuldigen. Zie ook mijn kleine studie over Galaten. In een kwartier uitgeschreven, omdat het zo kinderlijk eenvoudig is, voor wie wil HOREN!
   Christenen begrijpen niet dat God evengoed na de aanneming van Messias GEHOORZAAMHEID verlangt. Niet om gered te worden, maar om uit liefde, en ook om de behoudenis ‘uit te werken’:
   Fil. 2:12 ‘Php 2:12 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven’

   We zijn gered, maar we kunnen nalatig worden en het (zelf) verknoeien. Dan heeft Hij geen welbehagen in ons. Niemand gaat daar vanuit, na Jesjoea, maar om te stellen dat er geen goede lering meer is in Jesjoea, is de deur naar wetteloosheid in wezen openzetten, omdat het opeens zo is, dat ‘anything goes’; alles mag opeens. Nee, tuurlijk, ‘dit en dat mag niet’, zegt men dan, en de Geest openbaart het me… Er zijn geen grenzen, maar de grenzen staan al in de Tora. Wij hebben ons laten verleiden deze gedachtekronkel eigen te maken – net als bij de vergoddelijking van Jesjoea.

   Iemand die oprecht zoekt, met een volkomen toegewijd hart en een bereidwillig gemoed, zal deze dingen verder onderzoeken en de waarheid vinden. Jesjoea is de waarheid, maar hij deed tora. Rom. 3:31 zegt: Stellen wij dan door het geloof de Tora buiten werking? Leest u het antwoord zelf nog maar eens door.
   De eerste gemeente bestond uit ijveraars voor de Tora. Niet-Joden sloten zich bij hun aan, er was geen onderscheid. Het werd één kudde. Hebben wij wel het ontzag voor God om deze dingen serieus te onderzoeken? Hij zal ons oordelen door Zijn zoon, Jesjoea … Gebruiken wij onze talenten? Ons verstand en de Bijbel, dat in wezen een open boek is?

   Voor Ben Kok is Jesjoea zeker een zaligmaker, en hij bewijst zich zeker in veel zaken als broeder, al maakt hij ook fouten, net als wij allen. Ik weet niet hoe u erbij komt dat hij iets anders geloven zou en ik raad u aan hem dit persoonlijk voor te leggen en niet (meer) op andere sites deze boodschap te verkondigen. Zijn verdere leer omtrent uitverkiezing en eeuwige straf is mij onbekend. Ik ben het met u eens dat men voor eeuwig gescheiden kan raken van Melech Jesjoea.

   In de hoop een nieuw, helder licht te werpen op Gods woord, groet ik u.
   Graag verneem ik uw reactie, op dit forum of over de mail.

   Met vriendelijke groet,
   Levi Zoutendijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah