Preek: Messiaanse Bruiloft

De Bruiloft van het Lam & de Hebreeuwse huwelijkstraditie

Chr. Levi Zoutendijk

Bij de vernieuwing van het verbond gebruikte Messias niet alleen tradities van het Pesach, maar ook van het Hebreeuwse huwelijk.
Uitziende naar de Bruiloft van het Lam, leert ons dit nu al wat het betekent om in ondertrouw te zijn met ‘onze man’, Messias.


 

Inhoud:

 1. Introductie
  1.1. De Bruiloft: Een geheimenis
  1.2. De Hebreeuwse Huwelijkstraditie
  1.3. Achtergronden Artikel
 1. Het Koninkrijk van God en de Bruiloft van het Lam
 2.  Intermezzo – Korte Overdenkingen
 1. Terugblik Verbond
  4.1. Vernieuwd verond met Israël en Juda
  4.2. Identiteit Bruid
 1. Messiaanse Bruiloft
  5.1. Voorbereidingen
  5.2. De Kennismaking
  5.3. De Ondertrouw
  5.4. Ophalen van de Bruid
  5.5. Het Huwelijk
 2. Conclusie

 

De Bruiloft van het Lam & de Hebreeuwse huwelijkstraditie

Chuppah

 

 

 

 

 

Download de studie ook als pdf-bestand (icoontje bovenaan pagina)

1. Introductie

1.1. De Bruiloft: Een geheimenis

De Bruiloft van het Lam is – zeker in deze woelige tijd – een onderwerp van belang.

Een woelige tijd, eindigend met een bruiloft?
Wat is: een bruiloft van een koning…
De Koning der (aardse) koningen!
En op deze bruiloft zijn wij níet alleen te gast…

Wij maken deel uit van de Bruid,
wat in Efe 5 een geheimenis genoemd wordt.
Dit blijkt ook uit teksten als:

‘want ik heb u verbonden aan een man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.’ (2 Corinthe 11:2b-c)

Er wacht ons een Bruiloft bij Messias’ terugkomst.

1.2. De Hebreeuwse Huwelijkstraditie

Om nog meer inzicht te verkrijgen in onze ‘huwelijkse staat’, is het nodig om de bruiloftsgelijkenissen die Messias gebruikte te duiden volgens de Hebreeuwse huwelijktraditie.

Zoals Jesjoea gebruik maakte van de tradities van het Pesachmaal bij het vernieuwen van het Verbond in Messias’ bloed (Lucas 22), zo maakte hij bij deze vernieuwing ook gebruik van de huwelijkstraditie.

Deze huwelijkstraditie heeft zijn wortels in de Tenach: we zien bepaalde aspecten ervan bij de aartsvaders.
Ik geloof dat het merendeel van deze tradities geïnspireerd zijn.
In elk geval achtte Messias die ‘heilig genoeg’ om aan de hand van deze traditie lering te geven over zijn eerste komst en zijn wederkomst en alles wat daarbij hoort.

We zullen het geheimenis van de Bruiloft verder ontrafelen aan de hand van Gods Woord, waaronder de bruioftsgelijkenissen, en de Hebreeuwse huwelijkstradtie.

1.3. Achtergronden Artikel

De gangbare Bijbelcommentaren, zoals die op de New King James Version, maar ook het Jewish New Testament Commentary van Stern, besteden weinig aandacht aan de Bruiloft van het Lam.
Daarom keerde ik mij enige jaren geleden tot een lijvig werk dat het eerste evangelie becommentarieert aan de hand van Talmud en Midrasj. Ook in andere boeken en in digitale bronnen vond ik informatie. Met het verschijnen van het bekende boek Wake Up! werd dit onderwerp uitputtend behandeld.

Inzicht in de Bruiloft van het Lam helpt onder andere om:

 • Gods plan met de wereld beter te begrijpen
  (ontferming over Jood en Griek door een (Huwelijks)Verbond) ;
 • onze positie in Messias als Bruid beter te begrijpen met haar rechten en plichten;
 • God en Messias uit een liefdevolle verhouding te dienen op basis van gehoorzaamheid.

Overigens ben ik (Chr. Levi Zoutendijk) in 2015 getrouwd. Hierbij wilden wij de Bruiloft van het Lam zo goed mogelijk ‘voorafschaduwen’. Daarom zijn wij in ondertrouw (het verlove) gegaan en hebben wij ons aan meerdere Hebreeuwse huwelijkstradtities gehouden.

2. Het Koninkrijk van God en de Bruiloft van het Lam

Laten we eerst de achtergrond bekijken van dit huwelijk.

Jesjoea ‘kwam tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen (Joh. 1:11)’
Dit klinkt als een afgewezen huwelijksaanzoek, en dat was het in feite ook.

Want zoals op Sinaï het volk ‘eenstemmig’ het Verbond accepteerde,
zo verdeeld was men toen Messias kwam op het Verbond te vernieuwen.
Messias was gekomen als shaliach (afgezant) van God om dit Huwelijksverbond te vernieuwen.

Gelukkig nam na de uitstorting van de Geest een aanzienlijk deel van de Joden Jesjoea aan.
Niet alleen zij, maar ook veel getrouwe niet-Messiasbelijdende Joden zullen aanliggen met Abraham, Isaaäk en Jacob in het Koninkrijk van God (Lukas 13:28 e.v.), als zij de Tora in hun hart bewaarden (Messias is hen nauwelijks gepredikt door ons).

Ook zullen de rechtvaardigen onder de nazaten van de Noordelijke stammen aanliggen, die in onze dagen terugkeren naar het Heilige Land. Maar ook gelovigen uit de heidenen, die in Messias toegevoegd zijn tot Israël (Efe2), zullen aanliggen.
En zelfs de heidenen, die ‘zichzelf tot wet’ zijn (Rom2) zullen ten minste te gast zijn.

Het Koninkrijk van God wordt ingeluid door de Bruiloft van het Lam. Dit blijkt uit teksten als:
Want Jahweh, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.  Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt (Opb 19).

In Jesjoea werd dus het (huwelijks)verbond tussen God en Juda & Israël voortgezet (Jer31).
Dit roept om een korte terugblik op het Huwelijksverbond op Sinaï om alles in perspectief te zien.
De Bruiloft van het Lam is niet aan ‘christenen’ voorbehouden, God trouwde Israël al veel eerder
en zal haar (waaronder ons) tot Bruid verwerven voor eeuwig! (Hosea 2:18).

Voor deze terugblik nog een korte overdenking over het huwelijk.

3. Intermezzo – Korte Overdenkingen

3.1. Huwelijk als institutie

Joodse wijsgeren zien Gods rol in Genesis 2 als een van huwelijksmakelaar, wanneer Hij Adam zijn vrouw brengt. Hierin proef je het verlangen van God om man en vrouw in vrede met elkaar te verbinden (vredesverbond).

Nadat deze sjalom verdween in de Hof, en verder geweld aangedaan werd in de tijd dat de ‘zonen Gods’ tot de dochters der mensen kwamen, greep God zelf in door Israël te huwen.
Uit dit huwelijk komt uiteindelijk de Bruiloft van het Lam en de tijd waarin God alles in allen zal zijn.

God heeft zoveel liefde in Zijn Tora-verbond gelegd, en Hij is altijd bedacht geweest op het huwelijk –
dat zijn Tora-verbond ook niet zonder huwelijkselement kon.

3.2. Gelijkenis – geschikt ter lering?

Er klinkt wel kritiek dat men op het Hebreeuwse huwelijksritueel geen theologie kan bouwen.
De kennis van God komt inderdaad alleen uit de Bijbel, maar de Bijbel kent de Bruiloft van het Lam veel gewicht toe.

God spreekt in de Tora duidelijk over een huwelijk, een waarheid die door Messias en de apostelen verder gedragen wordt. Messias doet dit onder andere met behulp van deze gelijkenissen, die ook verbinding met elkaar houden. Blijkbaar wil Messias hiermee iets kenbaar maken. Hij sprak ook in gelijkenissen om de geheimenissen van het Koninkrijk Gods over te dragen (Lukas 8:10).

De gelijkenissen worden door mijn interpretatie niet tot allegorie. Een gelijkenis is per definitie al allegorisch van aard en dient daarvoor verklaard te worden binnen de leer die de Bijbel brengt. Daarbij is het inderdaad belangrijk om de letterlijke betekenis van de Tora primair te houden en de interpretatie van een gelijkenis hieraan te checken. Ik meen dat ik dit in deze studie telkens doe en hier ook rekenschap van geef.

3.3. Messias: Koning onder de God der goden

Men zou zich kunnen afspreken of nu God of Jesjoea met Israël trouwt. Als antwoord trachten Bijbeluitleggers wel een eenheid  in persoon tussen Vader en Zoon te bewijzen. Ik denk hier anders over.

Het huwelijk dat God en Messias sluiten is niet een letterlijk huwelijk, maar een verbeelding van de vrede binnen het bestaande verbond. Het verbond is dus wel werkelijk en wordt vernieuwd in Messias’ bloed, maar het huwelijk is geen letterlijk huwelijk. Hierdoor hoeft er geen conflict te zijn bij de vraag wie de Man van de Bruid is. De vraag wie de Bruid is, komt later in deze studie aan de orde.

Zo zou men ook nog de vraag kunnen stellen hoe Jesjoea Koning in het Koninkrijk van God kan zijn, zonder dat Messias ‘God de Koning’ is. Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden.
De Bijbel leert: ‘En Jahweh zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige’ (Zacharia 14:9).
We leren hieruit dat alleen de Vader, Jahweh, werkelijk Koning is over hemel en aarde, terwijl Messias als zoon Koning (en Heer) is over de aardse machthebbers. Aan het einde van het Vrederijk zal Messias deze toebedeelde macht ook teruggeven aan de Vader, de Almachtige (1Kor. 15:24).

4. Terugblik Verbond

4.1. Vernieuwd verbond met Israël en Juda

We gaan nu eerst verder op het Tora-Verbond, waarna we stapsgewijs het huwelijksritueel bekijken en hier uiteindelijk lering uit trekken.

Het (Huwelijks)verbond tussen Messias en zijn Bruid kan zoals gezegd niet begrepen worden zonder inzicht in het (Huwelijks)verbond in de Tenach.
Daar trouwde Adonai, dat is: de Vader, het Volk Israël. Dat gebeurt o.a. hier:

Ik zal Mij u tot een volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn (Exodus 6:7a) en:
…en het gehele volk antwoordde eenstemmig: Al de woorden, die de Here gesproken heeft, zullen wij doen. (Exodus 24:3b-c)

En in dit vers wordt hetzelfde woord gebruikt als bij een huwelijk tussen man en vrouw:
De Here, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen en bij zijn naam zweren (Deut. 10:20). (Zie ook: Deut. 26:17-18)

Bij monde van de profeet Ezechiël wordt het nog duidelijker:  ‘Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Adonai Jahweh; zo werdt gij de mijne. (Ezechiel 16:8).

Alles ademt een huwelijksverbond. Er was bovendien sprake van een tijdelijke scheidbrief voor de Noordelijke stammen (Jer. 3:8) en God sprak vaak over het overspel dat Israël pleegde. Het is dus duidelijk dat het Tora-verbond ook een Huwelijksverbond genoemd kan worden.

Dit Verbond van vrede maakte Israël dus tot Bruid. Een hoogtepunt ervan was de inwijding van de tempel in Salomo’s vrederijk, toen Gods glorie in de Tempel kwam. Een nieuw hoogtepunt kwam toen toen Gods Geest in ons kwam wonen.

4.2. Identiteit Bruid

Wie is nu de Bruid? Dat is niet de alleen de gemeente die in Messias gelooft, maar ook de gemeente die naar Messias uitkeek..

Het vernieuwde verbond werd gesloten met Israël en Juda (ook wel ‘Israël), het verbond waartoe wij ook konden treden (Jer31). God heeft dus maar één Bruid – Israël, en dat is een ieder die uitkeek op de Messias. Zoals Mozes, die vlg. Hebr. 11 ‘de smaad van Christus groter rijkdom heeft geacht’ en hem dus ook verwachtte. Met deze bedoeling wijst Openbaring op een ‘eeuwig evangelie’ (Opb. 14:6).

Omdat God door het Vernieuwde Verbond in Messias’ bloed zich opnieuw ontfermt over Israël  en haar uiteindelijk ‘voor eeuwig’ als Bruid zal verwerven (Hosea2), valt het Pesach van Israël en de Ondertrouw met de Gemeente in zekere zin samen.

‘En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn, en zij zullen allen te zamen één herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren, en die doen.’ (Eze. 37:22-24)

De Pesach-beker die bij de Maaltijd des Heren gebruikt werd is ook een huwelijksbeker – beiden zijn de ‘Beker des Heren’ (1Kor. 11:27). Tijdens de maaltijd, waarbij de ondertrouw werd gesloten, werd namelijk de laatste beker wijn uitgesteld tot bij de bruiloft, net zoals Messias dat doet!
‘Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is’(Lukas 22:18).

Door de Bruiloft van het Lam zal Gods Koninkrijk eindelijk op aarde komen, waarna het Hemelse Jeruzalem neerdaalt (Vgl. Mt. 25). De zonen Gods zullen openbaar worden en het land beërven!
Jesjoea zal Koning zijn, onder Adonai, de God der goden (‘El Elohim’).

5. Messiaanse Bruiloft

U kent vast wel de huwelijksprocessie in de film Fiddler on the roof, waarbij de dorpsbewoners het huwelijk meevieren. Of misschien heeft al wel eens een echt (Messiaans-) Joods huwelijk meegemaakt.

Maar laten we het geheimenis over Messias en de gemeente (Israël) nogmaals bekijken:

Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft,  om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord,  en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.  (…)  Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn.  Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.  (Efeze 5:23-27;31-32).

We zien hier dat Messias zichzelf overgaf en de gemeente heiligt en reinigt. Een ‘geheimenis’ wordt deze relatie genoemd. Wel, Joden trekken ook een dergelijk gelijkenis, wanneer zij zeggen dat je op je bruiloft voor één dag Koning en Koningin bent.

Voor de Bruiloft van het Lam zijn allen uitgenodigd in de grote bruiloftszaal (Mt. 22) en zij kunnen aanliggen voor het bruiloftsmaal (Opb. 19).

Wij, volgelingen van Messias, zijn in ondertrouw met Messias:
De chetóeva is al getekend en het wakend wachten – en werken! – is nu op hem.

We zullen nu de Hebreeuwse huwelijkstraditie stap voor stap bespreken en Messias’ woorden hierbij betrekken.

5.1. Voorbereidingen

‘Huwelijken worden in de hemel gesloten’, zegt men wel. In het Jodendom gaat men er inderdaad vanuit dat God (de meeste) levenspartners voor elkaar bestemde.

Het eerste contact tussen mogelijke levenspartners vond meestal plaats op neutraal terrein, in gezelschap van anderen. (Zo vond ook ik mijn vrouw in ‘het veld’).
De partners waren vaak via een huwelijksbemiddelaar met elkaar in contact gebracht in samenspraak met de ouders. Ook de Hemelse Vader, Jahweh, heeft allen opgeroepen om Messias toe te behoren. De Bruid is op deze wijze als het ware al sinds schepping geroepen om God en Jesjoea toe te behoren, omdat hij ons al ‘voor de grondlegging der wereld’ in Hem had uitverkoren, net als Messias  (zie Efe. 1:4; 1Pe. 1:20).

Wanneer was voor u de eerste ontmoeting met God? Hoe vond u uw Hemelse bruidegom Messias, onze ‘eerste liefde’ Opb. 2:4)? Wanneer hoorde u voor het eerst de roepstem van de Geest? Jesjoea beloofde: ‘als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken’ en: ‘Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn’ (Joh. 3:27).

God heeft ons allen persoonlijk geroepen. Of, als u nog niet gelooft: God wilt ook ú tot zich trekken om Hem aan te hangen!

Jesjoea zei: Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.

5.2. De Kennismaking

Wanneer er dan een klik tussen beide partijen was, kon de huwelijkskandidaat met zijn vader naar het huis van de maagd aankomen. Ook Jesjoea kwam niet tot het volk Israël zonder in volmaakte éénheid van geest met de Vader te zijn. Het aankloppen op de deur, waarbij de maagd moest laten opendoen, brengt de passage in herinnering:
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. (Opb. 3:20)

Was er sprake van een natuurlijke aantrekkingskracht, dan moest beiden nu hun liefde betonen, door een verbond aan te gaan. Hierin verwierf de man de maagd tot wettige echtgenote.
Dit doet denken aan een vers als: Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders (Joh. 10:29).

Tijdens de maaltijd kwamen beide partijen nader tot elkaar. Ook Jesjoea hield vlak voor zijn dood een soortgelijke maaltijd. Hierbij vernieuwde hij het Toraverbond in zijn Bloed door het gezamenlijk drinken van bekers wijn (Lukas22). Bij het onderschrijven van dit verbond werd in feite ook het huwelijksaspect ondertekend. De Tora is dan een (ook) een huwelijksakte, een chetóeva of cheth.

Door te erkennen dat Jesjoea Messias is, accepteren we het Vernieuwde Tora-Verbond, worden wij deel van Israël en daarmee van de Bruid.

De bruidsschat die Messias meenam om ‘ons’ te verwerven, was hijzelf. Hij gaf zich over om ons vrij te kunnen kopen uit de macht van satan.

Dit brengt de Schriftwoorden in gedachte:

En voor zover ik nu [nog] in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven (Galaten 2:20b).

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. (1 Corinthe 6:20)

Vanaf het moment dat de chetoeva getekend is, zijn wij in ondertrouw en behoren wij de Bruidegom toe. Daarmee krijgen wij als belofte deel aan de erfenis en dragen wij zijn naam – met alles wat dit inhoudt. Hierdoor zijn wij ‘in Messias’ wat ons o.a. heiliging, rechtvaardiging, genezing (verlossing van zonde) en bevrijding brengt – in geloof.

Bij de maaltijd werden dus verschillende bekers gedronken. De laatste zou gedronken worden bij de Bruiloft. Nogmaals: ‘Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders (Mat. 26:29).

De jongeman liet de drinkbeker ter herinnering achter bij de verloofde, die nu al zijn vrouw mocht heten. Doet dit ook niet aan de geschiedenis van Josef in Egypte denken?
Ook wij herinneren deze Maaltijd des Heren bij het breken van het brood en het drinken van de beker (1Kor. 11:26), nu de bruidegom weg is (Lukas 5:35).

5.3. De Ondertrouw

Uit het voortgaande blijkt dat u en ik zich op dit moment in deze fase bevinden! De ondertrouwden kunnen niet afspreken, maar werken wel ijverig aan hun toekomstige vereniging. Evenzo houden wij onze lampen brandende en doen de goede werken, die voortspruiten uit ons geloof.

De Bruidegom bouwt een choepa, een liefdestent, in of aan het huis van zijn Vader. Hierin kan hij het huwelijk gaan vieren. Hierop slaat de volgende tekst op:
In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden;  en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben (Johannes 14:2-3).

Wij gaan Jesjoea tegemoet in de lucht, en wij zullen dan op aarde als koningen met hem regeren, staat geschreven (zie verder). Behalve deze liefdestent bouwde de verloofde ook een eigen huis, waarin hij zijn bruid zal verblijden. Zo zullen wij met Jesjoea de aarde beërven, ons hemels vaderland.

Hoewel er dus geen contact was, stuurde de aanstaande bruidegom tijdens de ondertrouw wel geschenken om de aanstaande bruid ook te helpen met de voorbereiding. Hierin zien we een beeld van de Heilige Geest, het grote ‘geschenk’ dat vanuit de Hemel gezonden werd. De Geest is immers een ‘trooster’, dat is: een toeruster – die ons in alles helpt bij de voorbereiding van het huwelijk.

De Geest die ons ter inwoning is gegeven, is een onderpand van onze erfenis:
‘…in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. (Efeze 1:13b-14)

Tijdens de ondertrouw verblijft (een kopie van) het huwelijkscontract bij beiden verloofden. Zo verblijft de Tora volgens Ps 97:2 onder de troon van God, – de troon, waarbij Jesjoea in de buurt zit -,
terwijl het huwelijkscontract (Tora) ook op ons hart geschreven staat (Jer31).

Waarin moest de maagd zich verder bereiden:

 • De vrouw reinigt zich ook door het ‘waterbad met het woord’, – dat is: de Heilige Schrift, de Waarheid die ons vrijmaakt (Joh 8:32);
 • Ook ondergaat de bruid een doop, die een bede van een goed geweten genoemd woord.
  Deze symbolische reiniging doet denken aan de mikwes die de verloofde neemt;
 • Ook draagt zij een sluier, als teken dat zij ‘bezet’ is. Zo moeten wij ons rein van de wereld bewaren;
 • Maar net zo belangrijk voor de bruid is het weven van een kleed. Dit verbeeldt de rechtvaardige daden van de bruid, zoals Opb. 19 duidelijk aangeeft. Hieraan zien we dat we als Bruid niet door geloof alleen rechtvaardig zullen staan in het oordeel; wij moeten ook onze talenten goed hebben gebruikt (Mat25).

Ondertussen werd de juiste tijd voor de ceremonie door de Vader alleen bepaald. Dit verklaart ook waarom Jesjoea de dag van zijn eigen terugkeer niet kent (Matt 24:36), maar alleen God, de Alwetende.

De Huidige wereld valt dus binnen de verlovingstijd. Maar de schepping wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods…

5.4. Ophalen van de Bruid

Eindelijk is het moment daar dat de Bruidegom zijn verloofde op komt halen. De duur van de ondertrouw, die wel één tot twee jaar kon duren, kan ook wijzen op de tijd waarop wij moeten wachten op de Wederkomst. Sommigen geloven dat dit ongeveer tweeduizend jaar moet zijn (vergelijk Hosea 5).

Als de bruidegom van zijn vader hoorde, wanneer de tijd rijp was om zijn verloofde op te halen, wist de verloofde zelf dit nog allerminst. In elk geval was het devies: ‘Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur’ (Mat. 25:13). Maar zoals bij ons in deze eindtijd de kennis toeneemt over de tijd van de  wederkeer, zo hoorde de Bruid ook geruchten over de komst van de bruidegom.

Als de dag dan bekend werd, waakten haar vriendinnen, ook maagden, om de bruidegom op te wachten,
zoals in de gelijkenis:

Dan zal het Koninkrijk der hemelen (hoger) vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. (…) Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. (…) Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten  (…) (Mattheus 25)

(Overigens: In Hgl5 staat er ook beschreven wat er kan gebeuren als de Bruid niet klaar is.)

De bruidegom stuurde zijn vrienden vooruit om de Bruid attent te maken op de komst.
Dit gebeurde dus onder paukenslag en muziek. Zo zal ook Messias bij zijn komst begeleid door engelen die de Sjofar blazen: ‘…want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin (Sjofar, Levi) Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaa (1 Th. 4:16).

Alle dorpsbewoners, ook de Torageleerden, lieten hun werk liggen, om de stoet te verwelkomen. De gehele wereld zal hier getuige van zijn (Mat. 24:30). Hoewel Jesjoea niet onder alle volken gelijk welkom zal zijn,
zal het Joodse volk hem wél begroeten met een passende huldigingsgroet: ‘Gezegend is hij die komt in de naam van Jahweh!’

Wanneer de verloofde vrouw attent werd gemaakt door de wijze maagden, ging zij de bruidegom tegemoet; samen reisden zij naar de choepa. Zo gelovigen op dat moment ook Jesjoea tegemoet in de wolken, om met hem terug te keren naar de aarde: ‘daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen’ (1 Th. 4:17).

Na dit wederzien zullen wij ‘als koningen met hem regeren’ (2Tim. 2:12) in het Vrederijk (Opb20).

5.5. Het Huwelijk

Uiteindelijk brak dan het Huwelijk aan, met de Huwelijksmaaltijd. Dit verbeeldt het Koninkrijk van God, wat op zijn beurt verbeeld wordt in het Loofhuttenfeest.

Psalm 19 beschrijft de bruidegom wanneer hij uit het bruidsvertrek treedt: ‘die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen’. (Psalmen 19:5).

Als Messias koning op aarde is, kan ook het Koninkrijk van Adonai Jahweh aanvangen:

Want Jahweh, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams (Openbaring 19:7-9).

Wanneer de bruiloftsstoet aangekomen is, kunnen de bruigedom (chatan) en de bruid (kallah) onder de choepa. Daar zullen zij de laatste beker (!) drinken en wordt de Bruid ontsluierd.

Dan zullen we Messias zien zoals hij ons gezien heeft: ‘Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; [maar] wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. (1Joh. 3:2)

Dat wij één met hem zullen zijn blijkt uit deze gelijkheid: Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde (Hooglied 6:3a)

6. Conclusie

Deze Bruiloft luidt het Koninkrijk van God in, dat uiteindelijk weer in het Hemelse Jeruzalem over gaat.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.  En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is (Openbaring 21:1-2).

5 gedachten over “Preek: Messiaanse Bruiloft”

 1. Wat een prachtige bijbelstudie! Zo veel bevestiging over gedachten die ik al jaren in mijn hart draag en soms uitspreek of bid. Wat een zegen. Wij zijn ook in 2015 getrouwd en in onze ringen staat Hooglied 6:3. Erg ontroerend. Ik zou heel graag meer studie willen doen onder leiding van u! Heel veel zegen van onze Vader bid ik u toe en hartelijke groet! Caroline.

  1. Sjalom zus,

   Mooi he, prijs Adonai.

   Ik mag (en wil) me natuurlijk geen leider noemen (naar het gebod), maar dat zult u niet zo bedoelen.
   Ik zond u wel op aanvraag een overzicht van documenten van deze site.
   Maar laat me u ook verwijzen naar de Startpagina Messiaanse Beweging, die naar andere sites en gemeentes linkt.

   Veel succes in uw zoektocht alvast!

 2. Dank u wel voor deze uitleg met veel bijbelteksten ter toetsing erbij. Tov. Ik geloof dit maar ontmoet anderen die met name niet geloven dat christenen bij de bruid horen. Ik kan dat niet goed uitleggen maar u laat hier enkele teksten zien die ik hen voor kan leggen. Mochten zij er verder over na willen denken. Thanks a lot.

 3. Shaloom,

  Genoten van deze uitleg. Zelden heb ik gelezen of gehoord over de intimiteit van het huwelijk (vredesverbond), zoals hier in dit artikel. Zelf heb ik het nooit anders gezien. Het huwelijk is volgens mij een afspiegeling van de intimiteit tussen God en Yeshua. En ja als je het zo begrijpt, maakt het niet uit of God of Yeshua de bruid huwt. Met dit huwelijk wordt Gods Naam in glory hersteld welke door de rebellie van satan en de mens in de hof besmeurd is geworden. Straks mogen we door de nieuwe Adam tot het doel komen waarvoor God ons geschapen heeft: de vruchtbaarheid van Zijn Naam in ons leven uitdragen.

  Dank voor dit artikel, alleen de opmerking over Hebr. 11: 26 – citaat uit Uw artikel-
  Zoals Mozes, die vlg. Hebr. 11 ‘de smaad van Christus groter rijkdom heeft geacht’ en hem dus ook verwachtte –
  is volkomen uit zijn verband gerukt. Lees aub het hele relaas hier over Mozes:
  Het verlaten van Mozes van Egypte heeft niet met zijn geloof te maken maar met de moord op een Egyptenaar, hij ging op de VLUCHT voor de toorn van farao. Toets de woorden van het NT aan de tenach en veel zal duidelijk worden.

  Nogmaals bedankt voor Uw delen over de bruiloft, bruidegom, bruid en bruilofsmaal.

  Vriendelijke groet
  Mevr.J.Poelen-Neuteboom

  1. Fijn, zuster.

   En over Moshe: de zin lijkt te zeggen dat Mozes er zelf voor koos (smaad ‘geacht’) om zich voor zijn volk in te zetten.
   Hij deed dit vooral bij de Uittocht, maar dat begon toen hij opkwam voor een volksgenoot.
   Hij moet als hooggeplaatste wel geweten hebben dat de Hebreeën verlossing verwachtten. Door voor hen op te komen, haalde hij smaad over zicht.
   Zie ook hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah