Trinitarisch of Unitarisch? Wat maakt het uit?

Bron: Biblical Unitarian – Over trinitarisch en unitarisch geloof

Honderden jaren lang hebben de meeste christenen aan de wereld verkondigd dat Jezus Christus “God” is. Zij vertelden ons dat God bestaat in drie gelijke personen. Ze zeggen dat de Vader, zoon en Heilige Geest allen bestaan in “één God”. Velen zeggen zelfs dat degenen die niet geloven dat Jezus God is, niet worden behouden. De Bijbel zegt dat “Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden” (Rom. 10:9).

Voor veel niet-christenen is het idee van een drie-in-ene God zeer verwarrend en on-Bijbels. Neem, bijvoorbeeld, joden en moslims. Beide zijn monotheïstisch, wat betekent dat ze in “één” God geloven. De meeste van hen zullen zelfs niet overwegen te geloven in een God die bestaat in ‘drie personen’, omdat zij redeneren dat 1 + 1 + 1 niet gelijk is aan één God.

Miljoenen joden en moslims hebben Jezus als Heer volledig afgewezen vanwege de leer dat hij God is, en zij eenvoudigweg niet een Drie-enige God kunnen accepteren. Dus de zorg is …Hoeveel meer mensen zouden Jezus Christus als hun Heer accepteren (en behouden worden) als hij niet aan hen werd voorgesteld als het “tweede lid van de Drie-eenheid”?

Miljoenen mogelijk? Deze leer heeft zeker talloze mensen verward en zich doen afwenden, sinds het meer dan 1500 jaar geleden werd ontwikkeld. Hoe triest is het wanneer men erbij stil staat dat het idee van de Drie-eenheid de oorzaak is dat velen de Heer afwezen of niet naar het Goede Nieuws wilden luisteren?

Wat eert Jezus meer, Unitarisch of Trinitarisch geloof?

1. Dat hij God in het vlees was – een “Godmens”, die niet werkelijk een vrije wil had, die niet kon hebben gezondigd; “God de zoon”, die altijd de wil van God de Vader deed; “God de zoon,” die stierf (Hoe zou God kunnen sterven?) voor de zonden van de mensheid, “God de zoon” die uit de hemel neerdaalde, gehuld in menselijk vlees.

Of …
2. Dat Jezus een mens van vlees en bloed was, die over een vrije wil beschikte, die gezondigd had kunnen, maar hiervoor niet koos; de zoon van God die zijn leven neerlegde voor zijn broeders en zusters; een mens die aan het plan van God ongehoorzaam had kunnen zijn, maar die zoveel van ons hield dat hij ervoor koos Gods wil te doen en ons te behouden; een mens, die vanwege zijn volbrachte werk werd verhoogd tot de rechterhand van God, die Heer over Hemel en aarde werd gemaakt, en nu – tijdelijk – de taak van zijn God en Vader overneemt.
Het is voor een mens met een vrije wil de grootste prestatie aller tijden om niet te zondigen. Het idee dat hij God is, verminderd sterk de grootsheid van zijn heldendaad voor ons.
Is Jezus God? Sommigen zien dit argument als “haarkloverij”, iets wat er niet toe doet. Maar wij zien het een van de grootste aanvallen van de vijand die hij ooit op Gods volk heeft gedaan.

Johannes 17:3

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.
Als wij de Vijand waren, wetende dat het kennen van God en Jezus Christus de weg naar het eeuwige leven is, dan zouden we niet willen dat mensen hen zouden kenden. We zouden proberen om een ander beeld van God en Jezus te schetsen dan de Bijbel werkelijk leert. Het is onze overtuiging dat de voornaamste aanval van de vijand het Woord van God was, zodra het de geïnspireerde handen van de schrijvers kwam.
Wat een heerlijke kans hebben we op dit moment om de eenvoudige en bevrijdende waarheid te leren en te verkondigen: “Jezus is Heer”, en dat hij voor een ieder een Meester is die ons leidt in de kunst van het vertrouwen op onze hemelse Vader, zoals hij zelf deed.

3 gedachten over “Trinitarisch of Unitarisch? Wat maakt het uit?”

 1. Enige dagen geleden schreef ik op een forum:

  Ik geloof dat alleen de Vader geest is, en dat de Vader een geest heeft (het denkvermogen/de persoonlijkheid van God de Vader), en ook kracht van zijn geest geeft, m.a.w. de geest laat werken in mensen, aan mensen, al dan niet aangegeven als zijnde van de Zoon of van Gods geest afkomstig.

  Hij, Yahweh alleen, is de Almachtige God, de monotheos (de enige god), die anderen, zoals b.v. Jezus, kan verhogen en hen de positie kan geven als zijnde een god (Filip. 2:9-11; Hand. 2:36; Mat. 28:18).

  Jezus zelf haalt ter verdediging dan ook uit de wet aan wanneer de mensen hem beschuldigen zich aan God de Vader gelijk te maken door zichzelf Zoon van God te noemen, dat mensen, b.v. de koningen, door God goden werden genoemd (Joh. 10:31-38). Maar de mensen begrepen Jezus’ redenering niet. Zij dachten kennelijk dat Jezus zich voorstelde als Yahweh, maar dat deed hij niet. Hij kwam en stelde zich voor als boodschapper die al leefde vóórdat Abraham geboren werd. Hij kwam als vertegenwóórdiger van Yahweh, en hij zei niet dat hij Israëls God in persoon was, maar dat de God van Israël zijn eigen Váder en zijn eigen God was. Hij was de gezalfde apostel of uitgezondene die de mensen in Gods naam vroeg om zich te bekeren, zodat zij alle onvervulde beloften zouden kunnen en mochten beërven.

  De titel Zoon van God was ook een titel voor koningen (2 Sam. 7:14, de tekst die naast Ps. 2:7 ook in Heb. 1:5 wordt aangehaald). Jezus kon zich ook Zoon van God noemen omdat hij bij zijn doop tot koning gezalfd was doordat de heilige geest op hem kwam.

  We weten uit Op. 3:21 dat Jezus heeft overwonnen en dat hij sinds de 1e eeuw samen met God de Vader op Gods troon zit, en dat hij ook dezelfde eerbewijzen ontvangt die de Vader ook ontvangt (Op. 4:11 vergeleken met 5:11-14) en Joh. 5:22-23.

  Jezus is dus wat positie betreft, ook God, en hij heeft ook de goddelijke bestaanswijze (eeuwig leven en onsterfelijkheid, enz) en de goddelijke natuur in een verheerlijkt menselijk lichaam, zijn opstandingslichaam.

  Ook wij hebben de belofte de goddelijke natuur te ontvangen (2 Pet. 1:4) en de titel zoon van God te ontvangen (Op. 21:7) als wij getrouw zijn en overwinnen. Wij belijden nu al door de werking van Gods geest dat God onze Abba is, onze Papa (Rom. 8:15-17 en 23-24)

  De Zoon heeft nog steeds zijn menselijk lichaam wat verheerlijkt is, waardoor het andere kenmerken heeft. Paulus zegt dat ons lichaam wordt zoals het lichaam van Jezus (Filip. 3:20-21).

  Jezus zegt na zijn opstanding dat God de Vader zijn God is (Joh. 20:17), waardoor hij uitsluit dat hij een deel van de Almachtige God, de monotheos, de enige God, is. God de Vader staat boven Jezus. Het is niet zo dat er drie personen of entiteiten samen de Almachtige God vormen.

  Het woord “godheid” of “goddelijkheid” is abstract van betekenis en is niet als vorm voorstelbaar, maar is iets wat men bezit, nl. goddelijke kenmerken/hoedanigheden die zich in een persoon bevinden en merkbaar zijn. Het heeft de ganse volheid (van godheid) behaagd om op een bepaald moment in Hem/Jezus woning te maken (Kol. 1:19), waardoor er dan ook door Paulus in Kol. 2:9 gezegd kan worden dat in Jezus de volheid der godheid lichamelijk woont.

  De goddelijke hoedanigheden waren min of meer al in Jezus zichtbaar op aarde doordat God door krachten, wonderen en tekenen dit liet zien in Jezus door de werking van Gods geest (Hand. 2:22), maar worden en werden ten volle zichtbaar en merkbaar bij zijn verheerlijking en verhoging. In Jezus is alles wat Yahweh in zich heeft en wie en wat Hij is, zichtbaar. Men zou kunnen zeggen: “Zo Vader, zo Zoon”. En dat zei Jezus eigenlijk ook in Joh. 14:7-8.

  De Vader en de Zoon hebben hetzelfde vóór met de mensen en met de schepping, en ze hebben dezelfde goddelijke hoedanigheden en positie (in Jezus’ geval een verkregen positie met een naam en autoriteit die ver verheven is boven alle naam), en zijn één in voornemen en in streven, nl. dat Jezus en degene die bij hem horen, de nieuwe schepping zullen beërven, en ook dat Jezus, nadat hij zijn werk volledig heeft voltooid en het koningschap met als doel alle vijanden te onderwerpen (1 Kor. 15:20-28) en alles onder één hoofd te verzamelen (Efeze 1:3-14), aan God teruggeeft, voor altijd met ons in persoon zal zijn, en dat God de Vader dan “alles in allen” zal zijn.

  Mijn gedachten, voor wat het waard is.

  1. Dag Elle,

   Die gedachten zijn goud waard, omdat ze overzicht brengen in dat wat voor ons van groot belang is: de kennis van God.
   Die bouwt ons op en sterkt ons in ons geloof en vergroot onze liefde tot de Vader en de Zoon. Prijs Jah.

  2. In Luke 1:35 staat:
   “And the angel answered and said to her, “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, and for that reason the holy one to be born will be called the Son of God.”
   Jezus Messias is de menselijke zoon van God vanaf zijn ontstaan, de laatste en de tweede Adam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah