Jeruzalem vervuld met de leer

Auteur: Chr. Levi Zoutendijk

Over het algemeen wordt door christenen verondersteld dat ‘de Joden’ Jesjoea verwierpen en dat maar weinigen wel tot Messias kwamen. Het aantal bekeerlingen na Shavu’ot (Pinksteren) is echter voorzichtig gezegd niet onaanzienlijk.
De eerste gemeente bestond tijdens Saulus’ bediening volgens de Bijbel uit vele ’tienduizenden’ Messiaanse Joden in Jeruzalem tijdens een opgangfeest. Lucas gebruikt hier een specifiek telwoord. In heel Israël moeten er in die tijd meer dan 200.000 Messiaanse Joden zijn geweest!

Dit hebben de vertalers waarschijnlijk ook getracht over te brengen in het stuk dat handelt over het aantal gelovigen in Jeruzalem, door ‘myriaden’ met duizenden te vertalen (Ha. 21:20, zie verderop)… De SV heeft in de kanttekening nota bene dat hier eigenlijk tienduizenden worden bedoeld, en o.a. A. Berkowitz noemt dit in zijn standaardwerk over de Tora. De grondtekst heeft het echt over tienduizenden, niet duizenden.

Deze beweging van Toragetrouwe gelovigen bleef nog lang bestaan, en wij mogen gelukkig nu een Bijbelgetrouwe opwekking van de Tora zien..

Volksbrede beweging

Wij moeten wel vaststellen dat Handelingen 24 benadrukt dat de aanhangers van Messias overal (in de Joodse wereld) tegenspraak ondervonden. Ik bedoel dus niet te zeggen, dat Jesjoea onder de Joden algemeen aanvaard werd. Zo ook blijkt het gerucht dat Jesjoea door zijn discipelen uit het rotsgraf werd gehaald, wijd verspreid onder de Joden (Mt. 28) (al is een gerucht niet per definitie algemeen aanvaard).

Maar er is toch een heuse volksbrede beweging geweest, meen ik. De Bijbel biedt hier enig inzicht in. Volgens de wetenschapper Reinhardt had Jeruzalem kort na Jesjoea zijn opstanding tussen de 60 tot 120 duizend discipelen! De Brit Chadasha (Vernieuwd Verbond) biedt hier kijk op.

Het aantal Messiasbelijdende Joden was dus niet duizenden, maar tienduizenden, volgens A. Berkowitz’ boek De Tora. Het woord kan héél misschien vertaald worden met duizenden, maar we kunnen hier wel van uitgaan, ook door de Bijbelse gegevens. ‘Tienduizenden’ betekent minimaal 20.000 of meer gelovigen in Jeruzalem alleen al (tijdens een opgangsfeest).

Rond 50 GJ waren er zo’n 8 miljoen Joden, van wie 2,5 miljoen in Judea leefde en misschien 80.000 in Jeruzalem.  Tijdens het opgangsfeest verdrievoudigde misschien naar bijna 250 duizend.  Als daarvan 20.000 of 25.000 (minimaal tienduizenden) Messiasbelijdende Joden van waren, was dit tien procent van Jeruzalem op dat moment.

In heel Israël leefden tien keer zoveel Joden, dus leefden er misschien een kwart miljoen Messiaanse Joden. En in de gehele Joodse wereld wellicht (veel) meer dan een half miljoen..

In onze tijd is – vooral de afgelopen decennia – het aantal Messiasbelijdende Joden ook flink gegroeid.

Hand. 26 zegt ook: ‘dit is immers niet in een uithoek geschied’.

Wat zegt de Schrift? Jeruzalem vervuld met de Leer

Nu, we moeten bedenken dat Johannes de doper al kwam om het land voor te bereiden op Zijn komst. De volgende verzen pleiten voor een acceptatie onder delen van de bevolking van deze Messias (lees ook: Gods volk zo hardnekkig niet):

“En uit de schare kwamen velen tot geloof in Hem en zij zeiden: Zal de Christus, wanneer Hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft?” (Joh 7:31 NV51L)

“De Farizeeën dan zeiden tot elkander: Gij ziet voor uw ogen, dat gij niets bereikt; zie, de gehele wereld loopt Hem na.” (Joh 12:19 NV51L) “En het merendeel der schare spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg.” (Mt 21:8 NV51L)
Toch, Jesjoea zei zelf dat het volk als geheel hem (aanvankelijk) verwerpen zou: “Maar eerst moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht.” (Lu 17:25 NV51L)

“(19–44b) en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.” (Lu 19:44 NV51L)

Maar toen de Kracht van God (Heilige Geest) kwam, waren zij met 120 zielen en er werden in slechts één dag 3000 zielen toegevoegd (Ha. 2:41). Met zo een groei, moet de beweging inderdaad tot de tienduizenden gegroeid zijn. Zij stonden in de gunst bij het gehele volk en de groep nam dagelijks toe, vermeldt Ha. 3:47. Zodra een groep met grote kracht (4:33) het evangelie brengt, moet er sprake zijn geweest van een steeds grotere en grotere aanwas. En inderdaad, het Woord wies ook steeds sterker. Dit zou nog even doorgaan:

Hand. 6:7  En het woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof.
Hand. 12:24  En het woord des Heren wies en verbreidde zich.
Hand. 19:20  Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.

En dit gebeurde vooral in de stad die hem opwachtte bij zijn komst… Al was het ook deze stad, waarin een select groepje religieuze leiders Yeshua overgaven aan de dood (al waren er velen oversten die tot geloof gekomen waren, maar de eer van mensen zochten, Jh. 12:43). Dat het Woord wies, was later in verschillende delen van het land: Hand. 9:31 De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.

Nu, terug naar Jeruzalem ten tijde van Shavu’ot. Een deel van de eerste groep van 3000 discipelen, zal inderdaad na het Feest weer teruggekeerd zijn. Maar dit waren dan ook, zoals gezegd, geen Jeruzalemmers. Maar dit getal wies aan tot vijfduizend in waarschijnlijk een zeer korte periode (Ha. 4:4).

Het wonder met de verlamde man was ook:  “(…)duidelijk aan allen, die te Jeruzalem wonen (…)” (Hnd 4:16 NV51L). Totdat in Ha. 5 blijkt dat: “gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer” (Hnd 5:28 NV51L), wat erop duidt dat in elk geval de gehele stad het over deze nieuwe leer had… Uit het eerdergenoemde vers Ha. 6:7 bleek overigens ook dat ook een groot deel van de geestelijke leiding, de oversten, Jesjoea als Messias aannamen. Dit zal de deur geopend hebben naar nog meer gelovigen.

Berekening

We weten nu dat veel van de 3120 mensen op Shavu’ot dagelijks getuigde. We zien even later, stel dat dit 3 dagen later was, dat er nog tweeduizend zielen bij zijn toegevoegd. Als men Shavu’ot op dag 0 stelt, en de vijfduizend zielen op dag 3, zou je van een haast exponentiële groei kunnen spreken.

Maar we moeten bedenken dat een deel weer zal vertrekken, wanneer u stelt dat zeker de helft direct na het Feest weer vertrekt. Wanneer nu 3/4 van de 3000 vertrokken, betekent dit dat er 4230 Jeruzalemmers in deze (drie) dagen zijn toegevoegd. Dit is dan nog slechts 0.035 procent van Jeruzalem met 120.000 inwoners. (5000=(3000X 1/4)+120+X  X=4230/120.000) Maar om in enkele dagen van 2250 naar 5000 zielen te groeien, heeft men een factor 2.2 nodig.

Maar dit zal dus nog groeien tot tienduizenden Jeruzalemmers. Maar als de gemeente elke drie dagen met een factor 2.2 groeide, kan dit al in ongeveer 20 dagen oplopen tot 30.000!  Toch zal de groei minder zijn geweest, maar ondanks dat de gemeente in Jeruzalem soms de stad moesten ontvluchten, zouden er jaren later bij Saul zijn bezoek vast tienduizenden gelovigen zijn. In geheel het land zouden het er honderdduizenden zijn geweest, las ik laatst.

Nogmaals:

“En zij loofden God, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele (tien)duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de wet;” (Hand 21:20 NV51L).

Conclusie

Als het Woord de gemeente dagelijks deed doen groeien, moeten er van die – neem honderdtwintig duizend – Jeruzalemmers volgens het Woord dus minstens twintig duizend Messiaans geworden zijn. Dit is een ontzaglijk feit van de geschiedenis van deze eerste gelovigen die vaak niet werd ingezien.

Tegenwoordig zijn er wereldwijd ook weer meer dan 20.000 Toragetrouwe Joodse – en nog veel meer volgelingen van Jesjoea uit de volkeren – zijn!

En we hopen dat dit aantal steeds verder groeit!

3 gedachten over “Jeruzalem vervuld met de leer”

  1. rob luiten,middelburg:
    mag ik je wat vragen?Zoveel gelovigen uit Israel, nb, Jacobus de apostel schrijft aan de 12 stammen, verder de apostolische brief aan de gelovende Hebreeen, voeg daarbij de vermenigvuldigende genade van Heilige Geest, dan is mijn vraag:
    Het lijkt tot circa 400 na Jeshua s geboorte, er vrijwel geen joods-christengemeente meer is. Hoe kan dit? Is er iets verschrikkelijks gebeurd wat wij niet mogen weten?
    Ik loop met deze vraag al lange tijd rond.U heeft een prachtige site, met Waarheid die ik zoek. Hoop op uw antwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah