De ogenschijnlijke gestaltes van de Eeuwige Tora

Geprezen, U, JHWH, onze God, Koning van de wereld die ons door Zijn geboden bijzondere taken heeft opgelegd en ons heeft opgedragen de Tora te bestuderen. 

Reactie op Hoe lief heb ik uw wet, De Eeuwige Tora tussen Oude en Nieuwe Verbond – Dhr. W. J. Ouweneel

…hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet (hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus) om hen, die zonder wet zijn, te winnen. (1 Cor. 9:21) 

Auteur: Chr. Levi Zoutendijk

Onderverdeling Tora

Met bovenstaand Bijbelvers tracht de schrijver een onderverdeling in de ‘wet van Christus’ en de ‘wet van God’ te brengen, terwijl juist dit vers deze op één lijn stelt. Het boek wilt een nieuwe ‘gestalte’ van Gods goddelijke Leer maken, die volmaakt is en nooit zal veranderen. Ouweneel zou de waarschuwing van de Messias ter harte moeten nemen dat er geen jota of tittel van de Tora verdwijnt. Lees meer over Messiasbelijdend Jodendom.

De schrijver ziet op basis van dit vers een ‘Messiaanse Tora’ (‘Wet van Christus’) en de Mozaïsche Tora (‘Wet van God’) in, waar de Bijbel die niet kent. Hij stelt dat het in plaats van volmaakt-foutloos-beperkt naar compleet-allesomvattend-universeel is gegaan. Weliswaar is de Tora vernieuwd in Jesjoea zijn bloed (Jer. 31) – Prijs JHWH -, maar er wordt niet een nieuwe Tora gegeven. In werkelijkheid is de Tora zelf al geestelijk (Rom. 7) en zijn de zogenaamde ‘verdiepingen’ van Jesjoea over de Tora al in de Tora zelf te vinden.

Het is wel waar dat de Tora wat minder scherp lijkt dan Jesjoea’s onderwijs en het is ook waar dat als Jesjoea Koning op aarde wordt, de Tora pas ten volle zal schijnen (Jes. 2:3). De Messias zegt niet voor niets dat sommige geboden vanwege de hardheid van ons hart gegeven waren, maar dat dit niet ‘van den beginne’ al zo was (Mt. 19:8). Hij zegt daarmee eigenlijk dat de Tora in zichzelf vanaf het begin groter is dan de geschreven letter. Maar voor de geestelijke mens zijn zij wel één. Ook de apostelen schreven dat de Tora scherper dan enig tweesnijdend zwaard is.

De Tora: Eén keer gegeven

God heeft Zijn Tora één keer gegeven (en vernieuwd) en wij die de Geest hebben ontvangen kunnen deze Leer onderhouden: opdat de eis der wet (Tora) vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. (Rom. 8:4). Hier wordt niet bedoeld dat een diepere zin van de Tora gehouden moet worden, maar de Tora zelf, door Messiaanse gelovigen. Geen andere gestalte of iets dergelijks. Dit gebeurt dus zonder de Tora op onnatuurlijk op te delen.

In een appendix wordt ook aangehaald dat er verordeningen in de Tora zijn die door Jesjoea en de apostelen zogenaamd zijn herzien of aangevuld (p. 282). Zo zou het eren van de ouders zijn aangevuld met het gebod God meer lief te hebben, ook volgens Juster. Dit is natuurlijk onzin, want de Tora kent zelf het principe van zwaardere/grotere geboden die een ander overschaduwen kunnen: het grootste gebod God met alles lief te hebben ging natuurlijk al altijd boven de liefde van de ouders uit! En tegelijktijd kun je zo nog altijd blijven eren!

Je ziet daarmee dat de Tien Woorden niet het grootst zijn, maar juist het Liefdesgebod. Net zoals de liefde alle overtredingen bedekt (Spr. 10:12) transcendeert het grootste gebod de andere kleinere geboden binnen de Tora zelf! Er is dus geen sprake van verschillende gestaltes van de Tora! Een ander voorbeeld (andere kop) is dat je volgens de Tora een waarzegger moet haten. Dit geldt voor ons nog steeds: als iemand niet naar de gemeente wil luisteren, geldt: ‘hij zij u als de heiden en de tollenaar’ (Mt. 18:7), en ‘haat’ je hem dus (in de betekenis van: niet evenveel liefhebben).

Dhr. Ouweneel heeft het over een transcendente Tora. Maar de Bijbel leert dat het ware vaak al in de hemel bestaat, dat geldt bijvoorbeeld voor ‘de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens’ (Hebr. 8:2), en dit geldt net zo goed voor de Tora. De werkelijke Tora ligt in de Ark, in de hemelse Tempel, en voor de geestelijke mens is er geen verschil tussen de in steen geschreven Tora – die toch geestelijk is – en deze Tora. De Tora verklaart zichzelf. Ook om deze reden kan de Tora een ‘Koninklijke wet’ genoemd worden (Jac. 2).

Dhr. Ouweneel richt zich als het ware op verschillende kleuren die uit een prisma kunnen ontstaan en hij verloor zich in één van die kleuren, en vergat dat voor God alle kleuren uit het witte licht ontstaan. Ouweneel onderkent dit wel, maar staat niet net als God boven de verschillende kleuren, hij denkt niet vanuit de Oorsprong, wat wij als ‘hemelbewoners’ toch zouden moeten doen.

Lees ook: Genade is geen Vrijbrief voor het Overtreden van Gods Geboden

Verdere overwegingen

Toch is het soms nodig om de Messiaanse beweging te herinneren dat Jesjoea de Tora in zekere zin vernieuwde. Messias is het ware Pesachlam en het Tora-verbond in zijn bloed heeft betere beloftes. Ook de schrijver van Hebreeën waarschuwt ons dat met een zwaardere straf kan verwachten onder het vertreden van dit nieuwe verbond, dat in Jesjoea zijn bloed is gemaakt. Het is in die zin een moedige poging van Dhr. Ouweneel om dit naar boven te halen, maar hij prikt niet door bepaalde verzen heen en legt te veel nadruk op kasjroet, maar boven alles zou hij er geen nieuwe structuur van moeten maken, waar God zelf dit syncretiseert.

Daarom is het onjuist dat Ouweneel een onderverdeling van de Tora in een Mozaïsche, Messiaans en Millenniale bedeling maakt, of er hierin, wat hij noemt gestaltes in ziet. Deze onderscheiding is niet vanuit God beredeneerd, maar een poging van de arme mens om op basis van ogenschijnlijke onderscheidingen een nieuwe Leer te brengen in een nieuwe ‘bedeling’. hij gebruikt deze onderverdeling om uit te leggen dat volgens hem gelovigen uit de heidenen geen Tora hoeven te onderhouden (wat toch een voorrecht is).

Hij geeft wel aan dat hij inziet dat tenminste Messiaanse Joden dit moeten en dat het voor Christenen alleen maar goed kan zijn – hij heeft er respect voor. Maar hij wijst er vervolgens op dat volgens hem grote risico’s bestaan in het onderhouden van de Tora voor gelovigen uit de volkeren. Het zou moeilijk zijn dit op basis van zuivere motieven te doen; men moet niet filosemitisch zijn of wettisch worden en men is niet met de Tora opgevoed, en daarom zou het moeilijk een plaats te geven zijn. Deze argumenten zijn wel geldig, maar toch te zwak. Dit gevaar bestaat altijd, maar het vormt geen reden om geen Tora te onderhouden.

Er zou volgens hem ook geen Nieuw Testamentische aanwijzing voor zijn voor het houden van de Tora voor gelovigen uit de volkeren. Want Hand. 15:26 zou niet uit te leggen zijn (over het wekelijkse Sjoelbezoek), en wat de Tora zegt houdt hij helaas buiten zicht (zie hierover andere artikelen). Maar in Abraham zijn zaad Jesjoea zijn allen gezegend. Wij hebben het burgerschap Israëls (Ef. 2) ontvangen en mogen eindelijk Tora houden, een voorrecht en een plicht!

Het boek geeft wel een mooi overzicht van parallellen tussen De Tora, de vernieuwing onder Jesjoea en de uitvoering van eenzelfde Tora in het Vrederijk. Dhr. Ouweneel ziet een vernieuwing in: koning, priesters en tempeldienst, profeet, berg, theofanie, basisoffer en verlossing, engelen, lied, maaltijd en zegeningen. Het leert de mensen ook de Tora niet te zien als een last, maar iets heerlijks.

Hij legt uit dat een vers als ‘Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven’ (Gal. 2:19) alleen een ogenschijnlijke tegenstelling inhoudt. Daarnaast legt hij uit dat Sh’aul nooit de Tora overtrad (zelf als Jood de voorvaderlijke overleveringen niet, (tenzij het met de Tora in conflict kwam, Levi)) en dat het gebruik van het woord ‘wet’ niet altijd op Tora slaat. Hoofdstuk drie is bijvoorbeeld een aanrader voor mensen die willen leren dat de wet geen wet is, maar een Levensleer ten leven.

Maar de Tora kan dus simpelweg niet in stukjes worden gehakt. Het ontvouwt zichzelf (De. 1:5) aan de lezer, die de ‘wonderen uit uw Tora’ (Ps. 119:18) wil doorgronden. In Jesjoea zijn tijd hield haast niemand nog op de juiste manier de Tora (Joh. 7:19), de Tora kan alleen maar in de harten van Godlovers bestaan en dat is van alle tijden, onder alle ‘bedelingen’!! Ouweneel haalt zelf rabbijnen aan die het geven van de Tora zien als engelen, die bij hun verschijning op aarde een andere zichtbare gedaante moeten aannemen; zo is ook de Tora op aarde gekleed in een gewaad, dat bestaat uit ‘verhalen’, en de ziel en het lichaam zijn dan de wetten.

Het is jammer dat Dhr. Ouweneel hieruit opmaakt dat de Tora in verschillende verschijningsvormen zou komen en niet de essentie van deze les overneemt. Want voor God is een engel altijd hetzelfde, welke ‘vorm’ hij ook zou hebben, en zo moeten ook wij zoals God de Tora bezien vanuit het gezichtspunt van God, en dan valt alles op zijn plaats. Dan is de Tora onveranderlijk! Ook de Tora-getrouwe Joden in Israël nu hebben moeite hun mitswot te doen, in een gedeeltelijk seculiere samenleving. Toch proberen ze deze altijd naar de mogelijkheden die er zijn, te houden. Denk ook aan velen die in de kampen nog de mitsvot probeerden te houden.. Wij kunnen daaraan een voorbeeld nemen.
Dhr. Ouweneel schrijft dat niet-Messiaanse gelovigen de schaduwen hebben, niet-Joodse gelovigen de vervulling hebben en dat Messiaanse Joden allebei hebben. De schaduw, bijvoorbeeld die van het Pesach-ram (voorafschaduwingen) en het wezenlijke kunnen echter niet ontkoppeld worden, ze zijn één.

Het is wel waar dat het ingewikkeld is om in te zien hoe de Tora vandaag gehouden moet worden, buiten een theocratie. Jesjoea merkte volgens mij ook al op dat we jonge wijn in nieuwe zakken moeten doen. Hij had het hier over beslissingen van leiders in de komende Messiaanse gemeente. Het interpreteren van Tora is dus in de eerste plaats hún verantwoordelijkheid. Lees verder over Messiasbelijdend Jodendom (zie para. 5).

9 gedachten over “De ogenschijnlijke gestaltes van de Eeuwige Tora”

 1. Shalom Levi,

  Ivm uw reactie op het boek van Willem Ouweneel over “Hoe lief heb ik Uw wet”, ik heb het jammer genoeg niet gelezen.
  Vandaag luisterde ik naar een studie over de wet van Willem: ‘Kun je blij zijn met de wet?’ Link: https://www.youtube.com/watch?v=8KwuPxBC7a8
  en ik vond die eerlijk gezegd tot niet zo verkeerd.
  Hij heeft het ook over de wet van Christus, maar ook dat Yeshua de levende Torah is geworden. Hij haalt de Torah toch regelmatig aan dat we die moeten doen en ons eraan moeten houden, zoals het er in het Jodendom aan toe gaat, het “doen”. Mss sprak hij nu anders dan zijn uitleg in zijn boek.
  Als ge tijd hebt luistert ge ze maar eens.

  Shalom
  Henri

  1. Sjalom broeder Henri,
   Ja, ik zal hem eens bekijken. Maar aangezien het geen wereldnieuws in Nederland is geweest dat hij echt de sjabbat is gaan houden, mag ik aannemen dat hij niet van opvatting is veranderd.
   Want ook in het besproken boek is wel een lofzang op de wet te horen, maar het gaat erom of het houden ervan wordt nagevolgd (en geleerd.), vindt u niet?

 2. Sjalom Levi,

  Ook ik vind dit een prachtige kernachtige samenvatting.
  Dit zou iedereen voorin in zijn bijbel moet plakken.
  Jan

 3. Abraham leefde al lang voor de Torah en Israel. Wij zijn primair verbonden in Abraham, niet in Isaak of Israel? De Torah was er nog niet, maar wel het geloof van Abraham, als voorbeeld voor allen.

  1. Sjalom, Abraham had ook al allerlei leefregels lezen wij: ‘omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten’ (Gen 26:5).
   Abraham is inderdaad onze vader in het geloof, maar geloof kan niet zonder werken.
   De Tora moest alle volken ertoe brengen ook de Tora te onderhouden (met inderdaad als basis het geloof van Abraham).
   Maar het geloof van Abraham gaat dus niet zonder een richtlijn voor het in praktijk brengen van ons geloof.
   Je kan wel zeggen dat je gelooft, maar dit laat je zien door te buigen voor Yeshua en zijn uitleg van de Tora, waarvan hij geen jota of tittel kwam afschaffen..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah