Verzen over Torah

#Verzen over torah

Zie ook: Enige verzen die het belang van de Torah (voor ons) aantonen

Mattheüs 5:17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Mattheüs 5:18  Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

Mattheüs 5:19  Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

Mattheüs 7:21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is!

Mattheüs 7:23  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid!

Mattheüs 19:17  Indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden!

Mattheüs 12:50  Want al wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.

Mattheüs 23:28  Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting!

Mattheüs 24:12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen!

Marcus 7:8  Gij verwaarloost het gebod G’ds en houdt u aan de overlevering der mensen.

Marcus 7:9  En Hij zeide tot hen: Het gebod G’ds stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden!

Lucas 16:17  Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet een tittel zou vallen!

Johannes 12:50  En Ik weet, dat Zijn gebod eeuwig leven is!

Johannes 14:15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren!

Johannes 14:21  Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft!

Johannes 15:10  Indien gij Mijn geboden bewaart, zult gij in Mijn liefde blijven!

Handelingen 21:20  En zij loofden G’d, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de wet!

Romeinen 2:13  want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij G’d, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden!

Romeinen 3:31  Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet!

Romeinen 7:7  Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet.

Romeinen 7:12  Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed!

Romeinen 7:22  want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet G’ds!

Romeinen 7:25  G’de zij dank door Yeshua haMashiach [Jezus Christus], onze Here! Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet G’ds, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.

Romeinen 8:7  Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen G’d; want het onderwerpt zich niet aan de wet G’ds!

1 Corinthiërs 7:19  Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van G’ds geboden!

1 Corinthiërs 14:34  moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt.

Galaten 3:21  Is de wet dan in strijd met de beloften G’ds? Volstrekt niet!

2 Thessalonica 2:3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs

2 Thessalonica 2:7  Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking!

1 Timotheüs 1:8  Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast.

Titus 3:9  strijd over de wet moet gij ontwijken, want dat is nutteloos en doelloos.

Hebreeën 8:10  Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een G’d zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Hebreeën 10:16  want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Eeuwige: Ik zal Mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven!

Jakobus 1:25  Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen!

Jakobus 4:11  indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet!

2 Petrus 2:21  Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is!

1 Johannes 2:3  En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij Zijn geboden bewaren!

1 Johannes 2:4  Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet;

1 Johannes 2:17  En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van G’d doet, blijft tot in eeuwigheid.

1 Johannes 3:4  Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid!

1 Johannes 3:22  en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij Zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

1 Johannes 3:24  En wie Zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft!

1 Johannes 5:2  Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen G’ds liefhebben, wanneer wij G’d liefhebben en Zijn geboden doen!

1 Johannes 5:3  Want dit is de liefde G’ds, dat wij Zijn geboden bewaren. En Zijn geboden zijn niet zwaar!

Verzen over torah

Verder lezen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah