Joods-Chr. pastor Ben Kok, veroorzaak geen twist onder broeders!

Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.
1 Joh. 4 :15

Naar aanleiding van een – lang verwachte – reactie van Ben Kok, plaats ik dit artikel enige tijd op de voorpagina. (Zie reacties onderaan artikel)

Ben Kok…

Ben Kok, ben je niet erg de fout in gegaan toen je in ene begon te blazen op je site en  de leer aanviel dat alleen JHWH, de Vader, God is (Artikelen November 2011 / 2). Je wilde zelf de gemeente Immanuël, die, zoals je weet, al jaren deze leer aanhangt, immers graag twee jaar lang als een Tora-Yeshua gemeente aanmerken op je site, terwijl je de overtuiging van de gemeente kende.

Je verwerpt het dogma van de Triniteit, en wilde ook de veronderstelde goddelijkheid van Jesjoea onderzoeken, zei je. Je wilde het nog nader gaan bestuderen… (wat je nu, in 2013 met iemand schijnt te doen). Maar je begon ineens deze ouderwets-christelijke kruistocht te voeren. Je moest en zou iedereen vertellen dat wat ook alle Joden van alle eeuwen, inclusief Jeshua, geloven, in feite levensgevaarlijk is.

Deze plotselinge omwenteling is tot daaraan toe, maar met de manier waarop je jouw overtuiging deeltveroorzaak je twist tussen broeders. Op je forum verketter je mensen zonder zelf de leer onderzocht te hebben, en gaat vaak niet inhoudelijk op reacties in.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de reacties op Stella en mijzelf in een van je laatste berichten. Bij dit bericht vervals je zelfs de boodschap van de rabbi die je aanhaalt. Zijn punt in het hele interview is juist om alléén de Vader te erkennen als God!! Hiermee ga je ook (onbewust?) over de scheef. Het veroorzaken van twist tussen broeders is één van de dingen die JHWH, de Vader, haat (Spr. 6).

Mensen moeten zélf kunnen onderzoeken of JHWH, de Vader, de enige waarachtige God is – zonder de hete, hijgende adem in de nek van een ‘Joods-Chr. pastor’. Dit doet teveel aan de Inquisitie denken. Misschien zeg je: Het doel heiligt de middelen, want mensen die dit geloven, zijn geen broeders meer. Toch onderschrijven deze gelovigen de belijdenis waarop Jeshua zijn gemeente bouwt: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!” (Mt. 16:16).

Maar moet ik dan niet mijn andere wang keren bij dit onrecht? Nee, Jeshua zelf kwam ook op voor het Recht toen hij op de wang geslagen werd (Jh. 18,23). De Torah leert immers gerechtigheid na te jagen (De. 16,20).

Daarom schrijf ik je dit (weer), nu publiekelijk. Zo’n discussie moet op een echt respectvolle, laat zeggen, Joods-Christelijke manier.

Auteur: Chr. Levi Zoutendijk

35 gedachten over “Joods-Chr. pastor Ben Kok, veroorzaak geen twist onder broeders!”

 1. Het is weer een ‘gezellige’ messiaanse boel.
  Ben ik net blij dat ‘mijn ogen zijn opengegaan’ en er talloze puzzelstukjes op de plaats vallen…………
  Is het nou zo moeilijk om gewoon messiaans te zijn?
  Of bestaat de messiaanse visie uit 20 verschillende visies?

  1. Ja, Wim – komen we terug van het idee dat de Tora passé is, dan liggen heel wat dogma’s open ter discussie. Eenheid in Messias is echter de basis.

   Jesjoea als Messias belijden is hierin het belangrijkste.

 2. 1 is mijn Rabbi/Rabboeni,1 is mijn Vader= Jahweh,mijn Vader in de hemel,ik ben liever alleen met Hem,in de aanwezigheid van Zijn heilzame rust en Shalom, dan al die verdeeldheid en twist/ruzie binnen christelijk/Messiaanse gemeenten,zoek de dingen die boven zijn,want beneden is het niet

 3. Dank je Levi voor je vasthoudendheid om deze discussie te voeren. Het is goed om elkaar de ruimte te geven om er zelf een keuze in te maken, maar ook om de discussie te voeren!
  De meesten zien daarvan af omdat men het antwoord uit handen wil geven (loslaten), maar dan mis je nu juist een van de doelen van de Bijbelse boodschap – om mensen bij elkaar te brengen om God beter te leren kennen.

  Zolang we ervan uitgaan dat Gods wegen hoger zijn dan de onze, én dat wij geroepen zijn om God te leren kennen (daar ergens is het evenwicht), denk ik dat we op de goede weg zijn.

  Dank Ben voor je respect dat je mijn naam met een vraagteken besluit. Het is inderdaad zo dat ik mijn mening in deze discussie nog niet uit de doeken heb gedaan. Daar zie ik geen ruimte voor zolang er geen respect opgebracht kan worden voor ieders mening.

  De Tora heeft 70 gezichten, dat is een waar woord uit de eerste eeuw, en dat zouden we eens wat meer voor ogen moeten houden! Maar zelfs Peter Steffens heeft al gemeend een uitsluitend antwoord te moeten prediken, (daar hoop ik nog met hem over van gedachten te wisselen!) en gaat daarmee in de enge sporen van de christelijke dictatuur (dat is ‘vaticaan-denken’, dwz: “ik bepaal wat jij gelooft!”)

  Johannes waarschuwt ons dat iedereen die de goddelijke oorsprong van Jesjoea loochent (1 Joh. 2:22-23), geen deel is van de ‘messiaanse kudde’. Deze discussie gaat helemaal niet over die oorsprong, maar is van existentiële aard. Want beide partijen geloven dat Jesjoea is verwekt door de Heilige Geest en dat Hij is gezalfd met de Heilige Geest, en dat zijn leven, leer en handelen een volkomen uitdrukking waren van Vader JHWH, omdat God Zelf Zijn Woning vond in Jesjoea Zijn zoon, en via hem in al zijn volgelingen! Als we dat dan geloven en na willen volgen, wie zijn wij dan om elkaar de les te lezen over een dogmatisch stuk??

  De beide partijen betreft dan de Messiaanse gemeentes in Alblasserdam en Emmeloord enerzijds, en Ben Kok, Peter Steffens e.a. anderzijds. Ik heb het dus niet over Uri Marcus c.s. Want die loochenen inderdaad dat Jesjoea de zoon van God is!
  Er is om DIE reden ook geen contact meer met hem in Alblasserdam bijv.

  1. Ja, iedere ‘partij’ erkent Jesjoea zijn oorsprong, dat hij uit God voortkomt. Bij verschillende Messiaanse Joden zie je echter dat zij niet geloven dat hij uit God voortkomt. Ik wist niet dat Uriël dat nu ook zou doen.

   Zij slaan volgens mij door op een verkeerde vertaling, terwijl het gezond verstand al leert dat Johannes de Doper, voor de geboorte al vervuld met de Geest, nog niet volmaakt volgens de Tora kon lopen. Dat kon alleen onze voorganger Jesjoea, door de Geest verwekt en gedrenkt met de Geest.

   Toch is er een nuance. 1Joh noemt de loochenaar van Messias een antichrist, niet de loochenaar van het zoonschap. Ik ken ook Messiaanse Joden die volgens mij de Geest ontvingen op basis van het geloof in Jesjoea als Messias, maar hem toch niet als zoon belijden.
   Je ziet ook in de Bijbel dat mensen de Geest ontvingen nadat ze gingen geloven dat Jesjoea de Messias is, niet per se de zoon van God. Bovendien was ook Adam een zoon van God, en vele anderen. Het Zoonschap staat dus volgens mij minder hoog dan het Messiasschap, al zijn ze inderdaad verbonden.

   Je schrijft nog dat je je eigen overtuiging niet uit de doeken doet, omdat er geen respect voor is. Maar er zal altijd een ‘strijd’ zijn over de vraag wat de Bijbel leert, zeker op dit belangrijkste punt. Waarom zou iemand zich daardoor laten weerhouden? Verdeeldheid moet er wel zijn, maar daardoor komt wel de waarheid naar boven, redeneert Sjaoel (Paulus).

   1. Over de ‘oorsprong’ in 1 Joh. 2, ik denk dat Jochanan eerst het feit noemde dat ontkent werd dat Jesjoea de Messias was, omdat dat de consequentie was van wat de ‘uitgetredenen’ van zijn gemeente zeiden.

    er was een hele groep weggegaan uit de gemeenschap, mensen die (waarschijnlijk) niet geloofden dat de Messias fysiek geboren was, maar dachten dat hij een hemelse incarnatie van de ‘christus’ was, die zich in de timmerman had geopenbaard. Het is natuurlijk niet precies te achterhalen wat deze uitgetredenen zeiden, maar in Jochanan’s ogen waren zij in elk geval ten prooi gevallen aan de antichrist. Het punt was voor Jochanan dat Jesjoea de zoon van God was, vanaf zijn verwekking. Want als Jesjoea niet fysiek verwekt was, was hij ook de Messias niet. Want hij moest een fysieke nazaat van David zijn volgens de profetieën.

    De ‘oorspong’ van Jesjoea komt hier dus op twee manieren naar voren: ten eerste als een fysieke geboorte, en daarnaast door de zalving met Gods Geest op latere leeftijd. Dat is geen incarnatie, maar de heerlijkheid van God Zelf die op Jesjoea rustte, in hem woonde. Een onmogelijkheid voor Joden, want de Sjechina woonde in de Tempel, de Sjechina was aanwezig bij een offerfeest en in Tora-studie kon God aanwezig zijn. Maar niet in een méns! Tenzij hij de Messias was…

    Sprekend over de ‘oorsprong’ bedoelde ik zijn fysieke oorsprong en zijn zalving (Messiasschap), en geloof ik ook dat allebei belangrijk zijn, los van gradaties.

    Overigens ben ik niet bang voor een respectloze benadering van mijn standpunt hoor :) Dat zal er altijd wel blijven, denk ik, daar moet men niet om zwijgen.
    Maar de discussie over dit punt van ‘wezens-eenheid’ gaat vaak respectloos, van twee kanten. En dat is jammer, dat beschouw ik als de oude bedeling, en daar wil ik niet in meegaan.

 4. Jeshua zei: “en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden
  (Joh. 4:21b-22, HSV)

  Met deze tekst willen sommige tekstuitleggers beweren dat redding afhangt van de tegenwoordige democratische staat Israël.
  Maar de ware uitleg is dat redding van God komt dmv het vergoten bloed van de Jood Jezus Christus,
  Dat is ook de betekenis van de naam Jezus “Jahweh is redding”

 5. Er zou in de laatste dagen een wereldwijde gemeenschap zijn die met dezelfde mond waarheid zouden spreken, de christenheid is verdeeld en brengen geen goed nieuws van Gods koninkrijk onder Christus.

   1. Daarom is het verstandig om niet te vertrouwen op je eigen verstand maar op de Heilige Schrift.
    En alle dingen te onderzoeken en het goede te bewaren.
    Deze twee regels hierboven zijn schrift woorden.

 6. Jammer, dat de discussie in deze sfeer gaat.

  M.i. zou het goed zijn, als m.n. de genoemden eens samen kwamen, in gebed om de leiding van de H.Geest vragend en alle voor ingenomen standpunten even zouden kunnen parkeren.
  Besef, dat niemand de volle openbaring reeds heeft ontvangen.
  Elk heeft nog ‘blinde vlekken’ en juist daarom hebben we elkaar nodig.
  Alleen wanneer zaken worden gedeeld, die duidelijk niet onderbouwd worden door (en/of tegengesteld aan) Gods Woord, kun je spreken van dwaalleer en moet je dus ook elkaar daarop bevragen en zo nodig vermanen.
  Die ruimte moet er zijn en in feite zou elk dankbaar moeten zijn voor de kritische houding van broeders en zusters, uiteraard vanuit de liefde Gods en in voorbeeld van Jesjoea : in ootmoed de ander uitnemender achten dan jezelf.

  Ik zag deel van het interview en het is duidelijk, dat deze niet in Jesjoea als de beloofde Messias gelooft, door de aangehaalde teksten en zijn commentaar daarbij.
  Zo’n fimpje zou je dus amen kunnen bekijken en deze dan samen becommentariëren.

  Ik zie bij Ben, Wim en Levi heel veel waardevolle dingen. Het is zo jammer en triest, dat satan kans heeft gezien hier schade in te berokkenen.
  Helaas hebben sommige anderen zelfs het evangelie en Jesjoea de rug toegekeerd. We moeten niet toelaten, dat satan nog meer de kans krijgt de zich ontwikkelende messiaanse beweging vernietigd.
  God is bezig ons voor te bereiden op de spoedige wederkomst van Jesjoea en Hij wil een bruid ‘zonder vlek of rimpel’
  In die voorbereiding hebben we elkaar nodig. Het is mijn gebed, dat jullie elkaar spoedig zullen ontmoeten.

  Gerard K. Boersma
  Website: http://God-is-goed.nl

  1. Zolang er volgelingen van Messias zijn, zullen er ook altijd verschillende interpretaties zijn. Twisten hoeven er in elk geval niet te zijn. Daarom ageer ik tegen Ben zijn manier van schrijven en laat ik dit artikel die tijd staan.
   Ben en ik kunnen wel gewoon met elkaar praten. Tussen Wim en Ben ligt het geloof ik anders.

 7. Dag Levi,
  Er staan een aantal onwaarheden in je artikel en ook in een paar reacties, m.n. in die van Koops.
  Om de waarheid omtrent een persoon of standpunt te kennen, moet je beide kanten horen, dus ik hoop dat daarvoor hier de ruimte is
  Wie wil lezen wat ik denk van uit de Bijbel over JHWH, de God van Abraham,Isaak en Jacob, ons in Yeshua verschenen, verwijs ik graag naar
  http://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/
  En iedereen, die een vraag heeft hier over , kan me mailen op bj.kok@planet.nl
  JHWH is oneindig groot en wij mensen zijn absoluut niet in staat Hem compleet te beschrijven, dus we moeten ons houden aan wat de Bijbel over Hem openbaart, aan Zijn eigen woorden.
  Dat is wat ik doe in genoemd artikel, dus ik zie graag uit naar het commentaar van de lezers hier onder dat artikel of op mijn mailadres.
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  1. Hoi Ben,

   Jammer dat je niet inhoudelijk op dit bericht ingaat.
   Bovendien staat het artikel waarnaar je verwijst al in mijn bericht.

   Wat betreft de heer Knoops: daar kan ik niet over oordelen.
   Ik hoop dat je de eenheid in Jesjoea kan bewaren en veel goeds zal betekenen voor de Messiaanse beweging.

   1. Dag Levi,
    Inhoudelijk: zie mijn artikel.
    Ter aanvulling: toen de gemeente van Wim Verdouw/Alblasserdam op onze site werd aanbevolen, was het mij totaal onbekend, dat hij van mening was dat Yeshua niet JHWH in mensengestalte is en dat Hij niet pre-existent is, aldus Wim dan.
    Ik ontdekte het, toen Wim er over begon en eiste dat ik mijn wijze van schrijven op onze site zou aanpassen aan zijn idee, zoals genoemd.
    Daarna heb ik me uitvoerig verdiept in zijn visie , wel degelijk bestudeerd dus (!!) en geprobeerd hem op andere gedachten te brengen, meer Bijbelse gedachten dus.
    Daar stond en staat hij totaal niet voor open, dus degene, die “twist tussen broeders” veroorzaakt heeft, is Wim , met zijn geestverwanten zoals jij, Kees Bloed (?), Hans Holtrop (inmiddels weg uit Alblasserdam, Noachied geworden (!) en Martin Rozestraten, en Charlie Lengkeek later.
    Verder zijn er geen gemeentes, die jullie visie delen, dus dat zijn er dan 2 op de ca. 40 in Nederland.
    Later heb ik het boek van Uriel ben Mordechai gelezen, wat helemaal treurig is, zie mijn weerlegging op
    http://tora-yeshua.nl/2013/02/de-grootste-misleiding-yeshua-is-niet-meer-dan-een-mens-volgens-uriel-ben-mordechai-c-s/

    Ik hoop, dat e.e.a. je nu duidelijker is en verder vind ik het nog al misplaatst om laster van Koops te laten staan hier, als je er inderdaad niet over kunt oordelen.
    Ook jouw opmerking ” dat je opmerkingen die onder de maat zijn hebt gehoord”, zonder daar dan eerst es met mij over te praten of degene , die dan “opmerkingen” heeft gemaakt, naar mij te verwijzen, is suggestief lasterend.
    Daar kun je van alles bij denken, zonder dat het terecht is.
    Misschien kun je deze 2 opmerkingen dus verwijderen?
    En ook de kop van je artikel is niet juist, moet zijn:
    Wim Verdouw c.s veroorzaken twist tussen broeders.
    Of beter: er is een ernstig verschil van mening rondom de visie op Yeshua.
    Shalom,
    Ben Kok (joods-chr pastor)
    tora-yeshua.nl

    1. Dag Ben,

     Je suggereert onderaan je reactie dat bovenstaand artikel betiteld zou moeten worden: ‘Er is een ernstig verschil van mening rondom de visie van Yeshua’. Ik vind dit een uitstekend idee en ik wil je hier graag in navolgen. Als jij dus je artikelen van naam (en inhoud) verandert, zal ik dat zeker ook doen! Laten we elkaar in alle zachtmoedigheid vermanen (waar wij denken dat dit nodig is).

     Je verwijst naar je artikelen, maar daarin zijn je reacties m.i. niet inhoudelijk genoeg. Ook biedt zo’n digitale plek niet genoeg ruimte voor een goede discussie. Je had indertijd allen die je als ‘valse leraren’ aanschreef moeten schrijven (als vorm van wederhoor), voor over te gaan tot publicatie van je artikel. Dus niet alleen Wim Verdouw. Ik heb bovenstaand artikel ‘Veroorzaak geen twist’ overigens wél aan je gestuurd.

     Ik heb je indertijd, toen ik nog gemeente Immanuël bezocht en deze op je site vermeld stond, persoonlijk eens verteld wat wij geloofden (en geloven), maar het kan dat je dit bent vergeten. In het Messiaans Platform was het wel bekend, maar daarbij was je niet aangesloten.

     Het is goed en nodig dat een ieder naar zijn beste kunnen de Bijbel bestudeert. Als iemand jouw visie niet deelt, betekent dat nog niet dat de ander dan twist zaait (!!). Dit is een cirkelredenatie die je maakt. Ieder die Jesjoea als Messias belijdt, behoort in principe tot de broederschap.. (Mocht iemand over Uri Marcus willen lezen en zijn preken willen beluisteren, zoek dan verder op deze site.)

     Er zijn verschillende Messiaanse gemeentes waar men alleen de Vader als God belijdt. Bovendien weet ik van verschillende oudsten die dit in het geheim geloven. Niet om het goed te praten, maar ik kan me hier wat van voorstellen, omdat reactie van mensen – helaas ook van jou – helaas vaak alle perken te buiten kan gaan bij dit onderwerp.

     Wat betreft broeder Koops: ‘Laster’ is in de Tora liegen om iemands persoon schade toe te brengen. Ik krijg niet de indruk dat deze broeder dat in zijn reactie doet, en van mijzelf weet ik het zeker van niet.

     Als wij elkaar tegen komen schudden we elkaar zoals gewoonlijk de hand, en ik hoop dat dit de broederhand is.

     Groet Levi

  2. Een van de eerste leerstelling die C.T.Russel onderzocht was de leer van de trinity in de 19e eeuw waren er al evangelisten die de trinityleer als een valse leer beschouwden.Goed dat je de naam Jahweh gebruikt.

 8. Kun je, als conclusie, zeggen dat Yeshua absoluut van goddelijke oorsprong is en dat Hij is niet God is maar wel als zijnde God, gezien zijn macht en bevoegdheden, die Hij aan het einde van de geschiedenis moet teruggeven aan de Vader.

   1. Dag Levi en Peter,
    Met die formulering kom je weer heel dicht bij de mijne: Yeshua is de menselijke zichtbaarheid van JHWH, Hij verschijnt tijdelijk (ca. 33 jaar) onder ons, om het verzoeningswerk te realiseren.
    En om de Tora voor te leven zoals altijd bedoeld.
    In sommige kringen heeft men het dan ook over “de grote en kleine JHWH”, op basis van Gen.19:24.
    “De verschijning van JHWH bij Abraham liet het vuur van de hemel regenen op Sodom en Gomorra van uit JHWH in de hemel.”

    Graag hoor ik van jullie, stuur een cc naar mijn mailadres (benjackok@gmail.com)
    Shalom, chaq Pesach sameach,
    Ben

 9. Hoewel ik er persoonlijk van overtuigd ben dat Yeshua ook de/een (gedeelte/verschijningsvorm) van Yahweh is en dus niet alleen mens (Mens maken naar ons evenbeeld of Eva rib uit Adam of Josef zelfde macht als Farao alleen wat de troon betreft blijft Farao de meerdere Gen 41:40 wat ik ook zie in bijvoorbeeld 1 Kor 15:24-28).

  Maar ik ben het helemaal met Levi eens dat het veroorzaken van twist tussen broeders iets is wat Yahweh haat en iedereen die de God van Abraham Izak en Jacob dient is mijn broeder/zuster.

  Yah bless

  1. De schrijver van bovenstaande reactie ben ik Fred Jacobs en het was niet de bedoeling mijn reactie anoniem te plaatsen.

   Yah bless

 10. Levi, heb eens samen dvd islam & truth uitgedeeld met jou en ben kok op flevo festival zeewolde. Inmiddels heb ik ben kok van een niet zo zonnige kant leren kennen. Hij laat zijn vrienden stikken…

  1. Ik heb ook wel gehoord dat hij veel dingen roept die onder de maat zijn.
   Maar wie weet..

   Weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.

  2. Wees alsjeblieft voorzichtig als je iets schrijft over een broeder. Internet is niet echt een geschikte plek om Ben met naam en toenaam te noemen en je negatieve ervaring erbij te zetten. Probeer het nog eens persoonlijk met hem te bespreken.

    1. Deze discussie blijkt een heel heet hangijzer te zijn in nagenoeg alle kerken en denominaties. Ik stel voor dat deze discussie eerst binnen de messiaanse gemeenten besproken wordt, ook internationaal.
     Ik denk dat de meeste leiders van messiaanse gemeenten bang zijn om ruzies binnen de gemeente te krijgen door hier alleen al een studie over te beginnen.
     Ik wil hierbij oproepen dat alle gelovigen in ieder geval de kans krijgen om beide visies te horen. Ga allemaal eerst eens in de gemeente Immanuel luisteren en beleven in plaats van hun visie direct te veroordelen. Yeshua is ook in deze gemeente aanwezig en voelt zich volgens mij niet minderwaardig als Hij geen God genoemd wordt. (In alle eerbied gesproken)

     1. Ik hoop ook dat gemeentes inderdaad alle leer toetsen, en de genoemde als eerste. Dat kan onder andere door preken te beluisteren van verschillende Messiaanse gemeentes die alleen de Vader als God belijden.

 11. Weet je eerlijk gezegd heb ik altijd een beetje raar gevoel als ik het woord Joods_christelijk hoor.Of je bent Joods of je bent Christen.

  1. Ik ben alleen een Burger van de Heere Jezus Christus, Onze eeuwige Messias, er zijn al heel veel Joodse mensen die niet van de Rk kerk willen zijn, omdat hun veel is aangedaan door hun, ze zijn in Wijsheid nu, de Messiaanse Joden, mooier kan niet.en er komen er steeds meer tot bekering God werkt door, en beschermd zijn volk, zijn Belofte aan hun is voor eeuwig, de Rk dachten dat God zijn volk zou laten vallen, en dat de christenen de uitverkorenen zouden zijn, Maar zo werkt God niet.het eeuwige verbond sloot God met zijn volk.de Joden.

 12. Jeshua zei: ”en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid(redding) is uit de Joden
  (Joh. 4:21b-22, HSV)
  Heel juist reding is uit de Joden,Jezus een Jood geboren uit een Joodse moeder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah