Enige verzen die het belang van de Torah (voor ons) aantonen

  • Deze teksten zijn ook te zien op video 1 en 2
  • Hier nog een blad met Bijbelteksten (van W. Stauder).

de Tora

1. Tora voor nu

Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is het woord (Tora), dat gij gehoord hebt. (1 Joh. 2:7) Heilig hen in uw waarheid; uw woord (Tora) is de waarheid. (Joh. 17:17) Mijn ogen vloeien als waterbeken, omdat men uw Tora niet onderhoudt. (Ps. 119:136) Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. (Mattheüs 5:18-19b)

2. Tora in de hemel
Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en recht (Tora) zijn de grondslag van zijn troon. (Ps. 97:2)
En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond (met de Tora) werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen (…) (Op.11:19)
Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods (Tora) en het geloof in Yeshua bewaren. (Op. 14:12)

3. Toekomst Tora
En de vreemdelingen die zich bij de Here aansloten om Hem te dienen, (…),  allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond: (…) (Jes. 56:6-7)
…en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de Tora uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. (Jes. 2:3)

4. Tora vernieuwd
Maar dit is het verbond, (…) Ik zal mijn Tora in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, … (Jer. 31:33)
…ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw Tora is in mijn binnenste. (Ps. 40:8)
…door onze dienst opgesteld,  niet met inkt geschreven, maar op tafelen (Tora) van vlees in de harten. (2 Cor. 3:3)

5. Heerlijkheid van de Tora
Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw Tora. (Ps. 119:18)
Want het woord Gods (Tora) is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard (…). (Heb. 4:12-13)
(…), daar gij in de Tora de belichaming der kennis en der waarheid bezit, (Rom. 2:20)
(…) weet te onderscheiden waarop het aankomt, daar gij onderricht in de Tora geniet, (Rom. 2:17-18)

6. Yeshua (Jezus) en de Tora
Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. (Mt. 19:17c)
… het gewichtigste van de Tora verwaarloosd:(…) Dit moest men doen en het andere niet nalaten. (Mt. 23:23)
Heeft Mozes u niet de Tora gegeven? En niemand van u doet de Tora. (Joh.7:19a)
Het gebod Gods (Tora) stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden. (Mk.7:9)

7. Wat is zonde?
Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid (Tora-overtreding). (1 Joh. 3:4)
“Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam..” En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid (Toraloosheid). (Mt. 7:23)
Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde (Tora-overtreding); want het zaad [Gods] blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. (1 Joh. 3:9)

8. Toraloosheid
Want het geheimenis der wetteloosheid (Toraloosheid) is reeds in werking (2 Th. 2:7a)
Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, (…); hij zal er op uit zijn tijden (Moadiem, de Feesten) en Tora te veranderen, (Dan. 7:25a,b)
Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, (Heb.10:26)

9. Toragetrouwheid en het oordeel
Spreekt zo en handelt zo als [mensen past], die door de wet der vrijheid (Tora) zullen geoordeeld worden. (Jak. 2:12)
…want niet de hoorders der Tora zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der Tora zullen gerechtvaardigd worden. (Rom. 2:13)
Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de Tora en oordeelt haar; en indien gij de Tora oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der Tora. (Jak. 4:11)

10. Tora ter discussie
…en voerden  valse  getuigen aan, die zeiden: Deze mens spreekt onophoudelijk lasterlijke woorden tegen deze heilige plaats en de Tora, … (Hand. 6:13)
We moeten hun alleen schrijven dat ze zich te onthouden hebben van wat onrein maakt:(…) Want sinds mensenheugenis heeft Mozes in elke stad zijn woordvoerders, die iedere sabbat in de synagoge zijn wet voorlezen.
(Hand. 15:21, NBV)Stellen wij dan door het geloof de wet (Tora) buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de Tora. (Rom. 3:31)

11. Tora nog steeds van kracht
Zo is dan de Tora heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. (Rom 7:12)
…want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de Tora Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de Tora … (Rom. 7:22-23)
…opdat de eis der Tora vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. (Rom. 8:4)
Wij weten, dat de Tora goed is, indien iemand haar wettig toepast (1 Tim. 1:8)

Overdenkingen (Slot)
Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. (Pr. 12:13)
Komt toch tot bezinning, laat er geen onrecht geschieden; ja, komt weer tot bezinning, mijn recht staat vast. (Job 6:29)
Zodra de koning de woorden der Tora hoorde, scheurde hij zijn klederen. (2 Kr. 34:19)
Tot de Tora en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad. (Jes. 8:20)

Lees verder over dhr. Ouweneel zijn visie over hoe wij de Tora moeten houden en mijn antwoord.

Auteur: Chr. Levi Zoutendijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah