Geloof, een zaak van het hart

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. (Pr 4:23)

“Weest toornig, maar zondigt niet; spreekt in uw hart op uw leger, en zwijgt. sela” (Ps 4:4)

“Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren.” (Ps 4:7)

“Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig Gij de rechtvaardige, Gij, die hart en nieren toetst, rechtvaardige God. Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost;” (Ps 7:9-10)

“Voor de koorleider. Op de wijze van: De dood van de zoon. Een psalm van David. (9-2) Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen;” (Ps 9:1)

“De begeerte der ootmoedigen hebt Gij, Here, gehoord: Gij sterkt hun hart, uw oor merkt op,” (Ps 10:17)

“Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart,” (Ps 15:2)

“Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, mijn mond overtreedt niet.” (Ps 17:3)

“De bevelen des Heren zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des Heren is louter, het verlicht de ogen.” (Ps 19:8)

“Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.” (Ps 19:14)

“Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.” (Ps 20:4)

“De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden, wie de Here zoeken, zullen Hem loven, uw hart leve op, voor immer.” (Ps 22:26)

“Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert.” (Ps 24:4)

“Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.” (Ps 27:3)

“Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here.” (Ps 27:8)

“Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.” (Ps 27:14)

“De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.” (Ps 28:7)

“verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.” (Ps 37:4)

“de wet van zijn God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet.” (Ps 37:31)

“Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, van uw trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente.” (Ps 40:10)

“ons hart werd niet afvallig, noch weken onze voetstappen van uw pad,” (Ps 44:18)

“Mijn hart trilt van blijde woorden, ik draag mijn gedicht een koning voor, mijn tong is de stift van een vaardig schrijver.” (Ps 45:1)

“Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, de overdenking van mijn hart is louter inzicht.” (Ps 49:3)

“(51-12) Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;” (Ps 51:10)

“Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust; ik wil zingen, ja psalmzingen.” (Ps 57:7)

“Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. sela” (Ps 62:8)

“Vertrouwt niet op verdrukking, stelt geen ijdele hoop op roof; als het vermogen aanwast, zet er het hart niet op.” (Ps 62:10)

“De rechtvaardige zal zich in de Here verheugen en bij Hem schuilen, alle oprechten van hart zullen zich beroemen.” (Ps 64:10)

“De ootmoedigen zullen het zien, zij zullen zich verheugen; gij, die God zoekt, uw hart leve op.” (Ps 69:32)

“al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.” (Ps 73:26)

“ik denk in de nacht aan mijn snarenspel, ik peins in mijn hart en mijn geest vorst na.” (Ps 77:6)

“Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des Heren; mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God.” (Ps 84:2)

“Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen zijn.” (Ps 84:5)

“Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos;” (Ps 86:11-12)

“Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.” (Ps 90:12)

“want de rechtspraak zal weer rechtvaardig worden, alle oprechten van hart zullen zich daarbij aansluiten.” (Ps 94:15)

“Beroemt u in zijn heilige naam; het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich.” (Ps 105:3)

“Een lied. Een psalm van David. (108-2) Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen, psalmzingen, ja van harte.” (Ps 108:1)

“zijn hart is standvastig, hij vreest niet, terwijl hij met vreugde op zijn vijanden ziet.” (Ps 112:8)

“Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.” (Ps 119:10-11)

“Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij verruimt mij het hart.” (Ps 119:32)

“Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot winstbejag.” (Ps 119:36)

“Mijn hart zij onverdeeld in uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd worde.” (Ps 119:80)

“Ik neig mijn hart om uw inzettingen te doen, voor altoos, ten einde toe.” (Ps 119:112)

“Vorsten vervolgen mij zonder oorzaak, maar mijn hart vreest voor uw woorden.” (Ps 119:161)

“Van David. Here, mijn hart is niet hovaardig, mijn ogen zijn niet trots; ik wandel niet in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn.” (Ps 131:1)

“Van David. Ik zal U loven met mijn ganse hart, in de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen.” (Ps 138:1)

“Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten;” (Ps 139:23)

“Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.” (Ps 147:3)

 

# Geloof, een zaak van het hart Geloof, een zaak van het hart Geloof, een zaak van het hart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah