De Bijbel zegt… JHWH, de Vader, is de enige God!

Bekijk de Bijbelverzen die bewijzen dat alleen de Vader God is.

Enige God

206_01_0060_TopicalBkg

“Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven.” (Ex 33:20)

“Neemt u er dan terdege voor in acht (want gij hebt generlei gedaante gezien op de dag dat de Here op Horeb tot u sprak uit het midden van het vuur) dat gij niet verderfelijk handelt door u een gesneden beeld te maken in de gedaante van enige afgod: een afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen;” (De 4:15-16)

“Weet daarom heden en neem het ter harte, dat JHWH de enige God is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander.” (De 4:39 )

Hoor, Israel: JHWH is onze God; JHWH is een!” (De 6:4) – Echad betekent Enige, niet eenheid. Zie bijvoorbeeld vers hierboven en Joh. 17:3. Jeshua is niet JHWH zelf.

“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal JHWH, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren.” (De 18:15)

“Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht.” (De 32:39)

“Ook liegt de Onveranderlijke Israels niet en Hij kent geen berouw; want Hij is geen mens, dat Hij berouw zou hebben.” (1Sa 15:29)

“Ik ben JHWH, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden.” (Isa 42:8)

“Gij zijt, luidt het woord van JHWH, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; voor Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn” (Isa 43:10)

“Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk;” (Isa 46:9)

“Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom zijn wij dan trouweloos tegenover elkander en ontheiligen het verbond onzer vaderen?” (Mal 2:10)

“Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!” (Mt 16:16)

“Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.” (Mt 19:17)

“En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.” (Mr 10:18)

“En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij.” (Mr 12:32)

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.” (Joh 1:18)

“Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.” (Joh 4:24)

“En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien,” (Joh 5:37)

“Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt?” (Joh 5:44) – Hier staat eigenlijk ‘de enige echte God’

“U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.” (Joh. 6:27, NBV) – NBG  heeft “op Hem heeft God, de Vader,”

“De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt.” (Joh 10:33) – Valse aantijging, zoals later blijkt

“Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb; Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.” (Joh 14:28)

“Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.” (Joh 17:3)

“Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God”. (Joh 20:17)

“aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen, die te Rome zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.” (Ro 1:7)

“Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte) voor ons nochtans is er maar een God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en een Here, Jezus Christus, door (omwille van, Levi) wie alle dingen zijn, en wij door Hem.” (1Co 8:5-6)

“opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen:” (Eph 1:17)

“een lichaam en een Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping
een Here, een geloof, een doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.” (Eph 4:4-6)

“Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen,” (Heb 2:11)

“De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.” (1Ti 1:17)

“Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5)

“welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen.”( 1Ti 6:1-16)

Chr. Levi Zoutendijk

5 gedachten over “De Bijbel zegt… JHWH, de Vader, is de enige God!”

 1. Fijn om op deze site precies gevonden en bevestigd te hebben gekregen dat Yeshua niet Yahweh is. Zoveel christenen geloven dat Zij dezelfde zijn.

  Thanx
  Waarheid zoekende
  Marcel

  1. Hoi Marcel,

   Ik denk wel dat Jezus YAWEH is. Lees Maleachi 12 eens. Yaweh zegt namelijk dat ze Hem zullen zien die doorstoken is.

 2. Beste Levi,
  Ik zit hier al enige tijd mee in de knoop. In onze evangelische kerk is men zeer duidelijk, Jezus is in persoon God, en is al vanaf het begin. Hij is de 2de persoon in de Godheid. Ik heb het vermoeden dat deze Godsvruchtige mensen kijken door de bril van de geloofsbelijdenis van Nicea, die in mijn ogen onder verdachte omstandigheden tot stand kwam. Ik besef dat de Torah de geschriften zijn die de apostelen gebruikten om mee te studeren. Dit zien we doorheen het nieuwe testament, en ik denk dat het beter is om naar Jezus te kijken door de Torah. Als men dit doet moet men naar 1sam7 kijken en het eeuwig verbond dat God met David sloot. Hij is onze Koning, en hij is de Zoon. Maar dan zijn er weer passages in het nieuwe testament die me aan het twijfelen brengen. Vb : luc 24:53 en Joh 9:38. Jezus wordt aanbeden door zijn volgelingen, en mij inbegrepen, maar hoe kan een God die aanbieding afstaan aan een mens, en is dat dan geen afgodsdienst? Er zijn ook ingrijpende dingen gebeurd bij zijn kruisiging die de verbonden met Israël hebben vernietigd, vb voorhangsel scheurt, en later wordt de tempel verwoest. Graag had ik je reactie hierover gehoord.

  1. Beste Guardian,

   Een stukje geschiedenis (Nicea) leert ons inderdaad waakzaam te zijn.
   Maar als we ook de Tora als basis aanhouden, hebben we grote moeite Jezus’ veronderstelde godheid aan te nemen.

   Terecht zijn er dan teksten die antwoord behoeven, zoals die je aanhaalde.
   Op de ze site vind je er meer over, bv. het e-book van Buzzard.

   Dit artikel behandelt bijvoorbeeld het woord aanbidden. Lees ook eens Dan2 op dit onderwerp.

   Het verbond met Israel en Juda is volgens Jer31 in Jezus niet vernietigd, maar vernieuwd.
   Ik wil hier een studie over schrijven.

   Blijf onderzoeken en u zult de antwoorden krijgen.
   Sjalom

 3. Sjalom David,
  Goed dat je de Tora onderzoekt, een tekst die duizenden jaren hetzelfde is gebleven.
  In Deuteronomium is gaat het nog steeds om Jahweh, niet om Jesjoea. Die werd pas geboren in de maagd Mirjan.

  Toen christendom en islam nog niet geboren waren, schitterde Salomo’s tempel al in een groot Israëlitisch, vredig rijk.
  Mohammed wilde veel leren van de Joden, maar de Tora hoefde niet opnieuw ontvangen te worden. Dat gebeurde volgens hem wel, vandaar natuurlijk de gelijkenissen. Maar ook de Christenen hebben de Tora nodig, onder andere om te bewijzen dat Jesjoea de Messias is.

  De Tora is betrouwbaar; God heeft in een keer aan een heel volk Zijn wil geopenbaard. Ook wie Hij is.
  Jahweh is altijd dezelfde en iedereen kan tot Zijn volk gaan behoren, zijn kind worden, door Jesjoea de Messias.
  Succes met uw zoektocht.
  Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren (1Joh. 5:1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah