Jesjoea, verwekt door JHWH, de Enige waarachtige God

Geprezen, U, JHWH, onze God, Koning van de wereld die ons door Zijn geboden bijzondere taken heeft opgelegd en ons heeft opgedragen de Tora te bestuderen – in de naam van Jesjoea.

Auteur: Chr. Levi Zoutendijk 

‘Hoor, Israël: JHWH is onze God; JHWH is Eén!’ (Deuteronomium 6:4) * ‘Ik ben JHWH, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden.’ (Jesaja 42:8)* ‘ Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, JHWH, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.’ (Jesaja 41:4)’ * Ik wil gewagen van het besluit van JHWH: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. (Ps. 2:7) * Meer verzen / Introductiepagina JHWH Echad

Inhoud
1. Jesjoea in JHWH’s woord: een ‘eeuwig voornemen’
2. Jesjoea, de eerstgeborene der ganse schepping
3. Jesjoea, de zoon des mensen
4. Jesjoea, de heilige Gods
5. Wie is JHWH? 

1. Jesjoea in JHWH’s woord: een ‘eeuwig voornemen’

..en in het licht te stellen [wat] de bediening van het geheimenis [inhoudt], dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Yeshua HaMashiach, onze Here, heeft uitgevoerd, (Efeze 3:8-11)

In deze tekst lezen we dat JHWH in Zijn wijsheid een ‘eeuwig voornemen’ had, iets wat Hij zich dus voor had genomen ooit te doen; een geheimenis. Dit was er al sinds de ‘grondlegging der wereld’, wat in haast elke brief voor komt. De geest van JHWH openbaarde de apostelen dat dit over Jesjoea zijn taak gaat. Jesjoea stond immers al in de Schriften: ‘Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, (Johannes 5:39)

Er zijn nog meer aanwijzingen van dit ‘eeuwig voornemen’ om ooit een Messias in de wereld te brengen, die door zijn overwinning de duivel zou onttronen en Koning zou worden over de (toekomende) wereld. Dit voornemen werd ooit vanuit de troon besloten, net als alle raadsbesluiten: ‘Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen; (Jesaja 46:10).

Met enige moeite nemen we dus de Hebreeuwse gedachtegang over wat betreft zijn besluiten; we beredeneren dan uit Adonai JHWH zijn eigen gedachten, Hij die alwetend is en geen dagen kent. We proberen in te zien hoe Híj die Messias bestemde… Het gaat ons dus om de kennis Gods en zijn veelkleurige wijsheid, waarin wij hopen te groeien. In Zijn gedachten zijn alle dingen reeds voltooid. In Ps. 33 staat ook: Door het woord van JHWH zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer (…) Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.

Ook de rabbi’s zeiden: “Seven things were created before the world was created: Tora, repentance, the Garden of Eden (i.e.Paradise), Gehinnom, the Throne of Glory, the Temple, and the name of the Messiah” (Pes. 54a).  En:”From the beginning of the creation of the world king Messiah was born, for he entered the mind (of God) before even the world was created” (Pesikta Rab. 152b). Laten we dit verder onderzoeken.

Jesjoea (letterlijk: JHWH redt) was als profeet zo één met JHWH, dat hij in Zijn Naam kon spreken (‘namens’ hem), en deze bekendmaakte. JHWH openbaarde Jesjoea dus dingen uit verleden, heden en toekomst.

Zo kon Jesjoea spreken in verleden, heden en toekomst, zoals bij deze uitspraak: ‘Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt (heden); Ik wil, dat, waar Ik ben (toekomst), ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der wereld (verleden).’ (Johannes 17:24).
Jesjoea spreekt tot de discipelen die hem gegeven zijn, dat zij bij hem zullen zijn als hij zo dadelijk verheerlijkt wordt, naar het raadsbesluit van Adonai JHWH. De werkwoordsvorm imperfect wordt hiervoor vaak gebruikt: het geeft volgens de literatuur een onvolledige actie aan, die nog bezig is en die nog niet in zijn vervulling is gegaan. Jesjoea kreeg dus openbaringen van de Alwetende, Enige God over zijn dood, omdat hij één met de Vader was. Hij bad dat wij een soortgelijke binding zouden krijgen met de Vader; hij bad: ‘opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn’. Daar komen we nooit helemaal toe in dit aardse leven, maar toch raken ook wij steeds meer één van zin met Vader (Joh. 17:21c). Ook ons openbaart JHWH onze toekomst, als wij één zijn met Hem.

En in deze lijn bestonden ook wij, de ‘uitverkorenen’, al voor JHWH als zonen Gods. Hij heeft ons in Jesjoea uitverkoren ‘voor de grondlegging der wereld’ (Ef. 1:4). Maar wij zijn dit (ook) niet altijd geweest en wij moeten nog openbaar worden in het nieuwe geestelijke lichaam in de komende wereld. Jesjoea werd al openbaar toen hij verwekt werd in Mirjam (Maria).

Als we ons dus verplaatsen in Gods gedachten, zijn wij reeds verkoren en is het Lam Jesjoea al geslacht voor de aanvang van de schepping. Maar wij mogen dit niet letterlijk nemen, ziet u dat ook?  Het zijn uitspraken die ons de raadsbesluiten van God kenbaar maken en de grote plannen van Hem openbaren. Spr. 25:2 zegt: ‘Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen.’ Het vers over de slachting van het lam luidt aldus:
En allen, die op de aarde wonen, zullen het [beest] aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. (Openbaring 13:8).
Jesjoea was wel gekend in Gods gedachten, maar nog niet ‘naar voren geschoven’ in het grote Reddingsplan van het raadsbesluit:
Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u,’ (1 Petrus 1:20).
Dat hij van tevoren gekend was, hoeft niet te betekenen dat hij al bestond, want God kende alles al voor de schepping.

‘ Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, JHWH, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.’ (Jesaja 41:4)’

2. Jesjoea, de eerstgeborene der ganse schepping
Nu dus blijkt dat Jesjoea niet met zekerheid bestond voor de grondlegging der wereld, moeten wij de termen waarmee hij wordt aangeduid onderzoeken, om meer licht te werpen op wie hij werkelijk is in Gods woord. De termen eerstgeborene, zoon des mensen en Heilige Gods zijn daarbij belangrijk.

De term eerstgeborene kan op verschillende wijze worden gebruikt.
(1)  ‘de eerstgeborene’ wordt gebruikt om aan te tonen dat hij de eerste mens is die uit God voortkwam en werd geboren;
(2)  ‘de eerstgeborene’ wordt gebruikt om aan te tonen dat hij als eerste uit de doden ‘opstaat’ in de nieuwe schepping;
(3)  ‘de eerstgeborene’ wordt gebruikt als andere term voor ‘de Koning der koningen’ en hieraan gelieerd;
(4)  ‘de eerstgeborene’ wordt ook gebruikt, omdat hij als eerste in het plan van God opkwam; daar geheel centraal in staat.

Bij de volgende verzen heb ik deze verschillende manieren waarop de term de eerstgeborene gebruikt kan worden, aangegeven (1), (2) en zo verder.

‘Hij zal tot Mij zeggen: Gij zijt mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil.  Ja, Ik zal hem tot een eerstgeborene (2) stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. Voor altoos zal Ik jegens hem mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven; (Psalmen 89:26-28).

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping (4), want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, (…); alle dingen zijn door omwille van (vertaling Levi) Hem en tot Hem geschapen;  en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden (2), zodat Hij onder alles de eerste geworden is (3). (Kolossensen 1:15-19).
‘Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft [ook] degene lief, die uit Hem geboren (1) is. (1 Johannes 5:1)
‘Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene (2) zou zijn onder vele broederen; (Romeinen 8:29).

Psalm 89 wijst dus met het begrip ‘de eerstgeborene’ op de Koning der koningen in de toekomende wereld. Saulus (Paulus) legt verder uit dat Jesjoea de eerste zoon is die JHWH geboren deed worden. Deze bevindingen maken ons begrip van JHWH’s eeuwig voornemen duidelijker. Ook duidelijk is, dat er bij dit begrip geen aanwijzingen zijn te vinden over een voorbestaan. Als bewezen is dat hij geen voorbestaan heeft, zal het wellicht makkelijker te accepteren zijn dat hij geen deel van JHWH is of een verschijningsvorm van God.

3. Jesjoea, de zoon des mensen
Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. (Mattheüs 16:27) – ‘(…) veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Yeshua haMashiach, voor zeer velen overvloedig geworden. (Romeinen 5:15).

Jesjoea was de ‘mensenzoon’ (geen hoofdletter): de term ‘zoon des mensen’ zegt zoiets als ‘een mens, net als wij’. Dat de Joden een mensenzoon als Messias verwacht(t)en is gegrond in de Tora: ‘een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. (Deuteronomium 18:18). Dit vers wordt in het begin van Handelingen ook aangehaald. De Messias werd dus verwacht een mens te zijn als Mozes, die ook uit een mens geboren was en uit het volk kwam. Hij moest als komende hogepriester mee kunnen voelen met de mens en verzocht worden. Natuurlijk kwam Messias wel voort uit God; de Geest (adem) van God kwam over Mirjam en zo ontstond hij. De mens wordt niet in zonden geboren volgens de Bijbel, en Jesjoea natuurlijk ook niet. Maar door de bijstand van God kon hij rein van zonde (Toraovertreding) blijven. Jesjoea was een mens als ons.

Adam was ook een zoon van God, geformeerd uit aarde, – maar Jesjoea, de tweede Adam, was de eerste zoon die uit God geboren werd, die daarmee dé zoon van God werd.

Ook werd aan David de troon aan één van zijn lijfelijke zonen beloofd. Het gaat hier ook om een mens: ‘gij evenwel zult het huis niet bouwen, maar de zoon die uit uw lendenen zal voortkomen, die zal het huis voor mijn naam bouwen. (1 Koningen 8:19)

JHWH zegt zelf dat hij Jesjoea (pas) als zoon ‘krijgt’ op het moment dat hij verwekt wordt in Mirjam: Ik wil gewagen van het besluit van JHWH: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. (Ps. 2:7). ‘Verwekt’ betekent hier: genereren, in aanzijn roepen.

Jesjoea was dus volledig mens. Als wij bedenken dat JHWH zich altijd aan zijn eigen verordeningen houdt, dan geldt voor elk mens: ‘hij is vlees’ (Gen. 6:3). Een mens is dus vlees en niet Geest, zoals JHWH, de Onveranderlijke Israëls. Een mens is het ook vergund maar één keer te leven. Dit is in conflict met een mogelijk voorbestaan. Jesjoea was mens en de Bijbel rept niet over een voorbestaan.

4. Jesjoea, de heilige Gods
Jesjoea was dé Heilige Gods (Jes. 55:5) die JHWH zou zenden; de Verlosser die de Naam van Jahwe zou dragen. De afgevaardigde (shaliach) handelt volkomen in de autoriteit van zijn zender. Maar dat is hij niet. Hij werd dus ‘gezonden’ als door een raadsbesluit vanaf de troon. De heilige Gods kwam in de naam van de Vader, maar was niet Vader zelf. Ditzelfde geldt voor de engelen die vaak in de naam van JHWH uitgezonden ware:
Zie, Ik zend een engel voor uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb. Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. (Exodus 23:20-21).

In die zin is het dan ook dat Jesjoea uit de ‘Hemelen’ kwam: een synoniem voor JHWH. Maar hij kwam er niet letterlijk vandaan, als in de zin dat hij een voorbestaan zou hebben. Hier komt het Hebreeuwse denken om de hoek kijken. Dit denken heeft vele beeldspraken, zoals deze er ook één is. Daarbij komt ook nog, dat Jesjoea vrijwel alleen in gelijkenissen praat: ‘Alles kwam immers in gelijkenissen voor hen die buiten staan’ (Mr. 4:11). Maar ook tegen zijn discipelen sprak hij bijna uitsluitend in gelijkenissen, omdat ze zijn leer vaak al niet begrepen. Een gelijkenis moet per definitie niet letterlijk genomen, maar geïnterpreteerd worden, zoals het Schriftwoord zegt: ‘De wijze hore en vermeerdere inzicht en wie verstandig is, verwerve overleg, om te verstaan spreuk en beeldspraak, woorden en raadselen van wijzen.’ (Spr. 1:5). Uitspraken van Jesjoea zijn altijd volkomen waar, maar moeten wel geïnterpreteerd worden.

Wanneer nu Jesjoea zei: “En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.” (Joh 3:13) en “Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde.” (Joh 3:31), wilde Hij hiermee alleen maar aantonen dat hij de heilige Gods was die gezonden zou worden. Hij was echt de afgevaardigde. De profeten werden immers ook gezonden door de Vader? Maar deze Jesjoea was gezonden ván de Vader: Hij wilde het alleen niet expliciet zeggen uit voorzorg dat de mensen hem als koning zouden proberen te kronen. En de Godvruchtigen zouden hem vanzelf herkennen.
Aan het einde van de bediening van Jesjoea zagen zij eindelijk in dat hij de gezalfde was. (Jh. 16:30) ‘Nu weten wij, dat Gij alles weet en niet nodig hebt, dat iemand U vraagt; hierom geloven wij, dat Gij van God zijt uitgegaan‘Ze geloofde eindelijk dat Hij de ‘Heilige Gods’ (Jes. 55:5) was! ‘En wij hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige Gods’. (Johannes 6:69). Het ging hier dus niet om de vraag of Jesjoea een voorbestaan had, maar of Zij geloofden dat Hij degene was die JHWH zou zenden (De. 18:18).

En hij kwam dus in de naam van de vader; in zijn autoriteit. Jesjoea kwam in de naam van de Vader: het was alsof God zelf met ons was, zo één was hij met God; ‘Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons’ (Mattheüs 1:23). Toch was hij God zelf niet, want niemand kan God zien en daarna leven. Ook wij weerspiegelen de heerlijkheid Gods: Ook wij behoren de geur van zijn naam te verspreiden: ‘Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’ (Mattheüs 5:16)

5. Wie is JHWH?
—Weet daarom heden en neem het ter harte, dat JHWH de enige God is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander. (Deuteronomium 4:39)

Het voorgaande schreef ik om te laten zien dat Yeshua geen letterlijk voorbestaan had voor zijn verwekking in Mirjam. Daarmee toon ik gelijk aan dat Jesjoea niet God is, want alleen JHWH heeft altijd bestaan. Wanneer we niet de Tora als basis hebben, het profetisch woord waarop wij acht horen te slaan, leert deze ons duidelijk dat alleen JHWH God is. Beeldend bedoelde teksten of teksten die verkeerd vertaald zijn moeten dan opnieuw worden bekeken.
We lopen anders het grote risico om Jahwe te weinig eer te geven in ons ophemelen van Jesjoea.

We vergeten soms haast wie JHWH is! We weten dat JHWH is: Almachtig, Alwetend, Alomtegenwoordig.

Omdat Hij hierin onveranderlijk is, kan Jesjoea niet dezelfde persoon zijn. Het is gemakkelijk om aan te wijzen waarin Jesjoea deze eigenschappen niet bezat, bezit of zal bezitten. Zo weten we dat Jesjoea alleen macht heeft die hem wordt toebedeeld (niet almachtig), is hij onwetend over de tijd van zijn terugkeer (niet alwetend) en verblijft hij op een bepaalde plek aan de troon van zijn Vader (niet alomtegenwoordig)

Wat weten we nog meer van Abba JHWH?

 • Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven. (Exodus 33:20)
 • Neemt u er dan terdege voor in acht (want gij hebt generlei gedaante gezien op de dag dat de Here op Horeb tot u sprak uit het midden van het vuur (Deuteronomium 4:15)
 • Ik ben JHWH, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden.’ (Jesaja 42:8)
 • Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; (Jesaja 46:9)
  Gij hebt het te zien gekregen, opdat gij zoudt weten, dat JHWH de enige God is, er is geen ander behalve Hij. (Deuteronomium 4:35)
  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. (Johannes 4:24)
  En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij Eén is en dat er geen ander is dan Hij. (Markus 12:32)

Het was al voorzegd in Daniël 7:25 dat de Satan de Tora en de Feestijden van JHWH (Moadiem) zou wijzigen (hij zal er op uit zijn ’tijden en wet’ te veranderen.)

Wie had gedacht dat hij zelfs de Eenheid van JHWH onder gelovigen ter discussie zou kunnen stellen! Jaren na Messias werd ‘besloten’ tot een drie-enige God.
Laten wij vasthouden aan die vorm van onderricht, dat ons is overgeleverd:

Hoor, Israel: JHWH is onze God; Jahwe is Eén!
(Deuteronomium 6:4).

Lees ook:

23 gedachten over “Jesjoea, verwekt door JHWH, de Enige waarachtige God”

 1. Wat heerlijk dat er een is , welke niet zijn of haar naam noemt maar als “anoniem” hier schrijft; de ware ( enige) Naam van Messias schrijft/ be-noemd!!

 2. Hallo,door u heb ik veel van begrepen, maar miste uitleg over John 8 vs 57 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik, dan bestond Jesjoea toch al eerder,zelfs dacht ik de man die met Jacob vocht Jesjoea zou zijn en die Abraham bezocht..

  1. Geachte E.C. Schmidhamee,

   Uitgaande van de Tora mag men gewoon aannemen dat Jahwe zegt dat Hij is wie Hij is, de Schrift kan immers niet gebroken worden.
   Maar verzen (vertalingen) als deze die toch enige twijfel kunnen zaaien in de harten, moeten inderdaad ook beantwoord worden.

   In het Hebreeuwse denken en in de Tora is de eerstgeborene degene die de erfenis krijgt, de opvolger.
   In die zin was Jesjoea altijd al veel belangrijker (eerder-eerst) dan Abraham in Gods plannen.
   Zo zal Abraham – en alle mensen – Jesjoea ‘Heer’ noemen als hij terugkomt op de wolken.
   Daarmee belijdt Abraham dan dat Jesjoea ‘eerder’ is.

   Jesjoea wordt ook ‘eerstgeborene der ganse schepping’ genoemd, in dit kader.

   Jesjoea is als Adam, een mens gemaakt door God, die niet hoefde te zondigen (Rom5).
   Hij kwam pas in bestaan in Mirjam (Maria’s) buik, en niet eerder.

   Deze eenvoudige waarheden lossen alle vaagheden op en de waarheid maakt ons vrij God te dienen zoals Hij wilt.

 3. Hoe dienen in dit licht teksten als Joh 1 (en het Woord was G-d), Fil 2:6-11, Kol 1:15 & 19, Kol 2:9 begrepen te worden?

 4. Johannes was de apostel die de meeste inzage heeft gekregen in het wezen van God. Joh.1:1 lijkt mij duidelijk. Het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord is vlees geworden. Ga er niet over debatteren hoe dat kan. Dat lijkt mij geen zin hebben. Het Woord werd vlees. Yeshua is het Woord voordat Hij als mens op aarde kwam. Wie is JHWH? Ik vraag mij af of dat de naam is van de Vader. Door de zondeval was de mens afgesloten van God……God de Vader. De mens had daarna alleen nog contact met het Woord. Mij lijkt dat het Woord dat later vlees werd en als Yeshua op aarde is geweest, de echte JHWH moet zijn. Verder zie ik God als een gezin: Vader en Zoon. God en het Woord. Yeshua zei ook: Ik ben de alfa en de omega. Dat impliceert een begin. Is het Woord er altijd geweest net als de Vader? Of is het Woord de eerste schepping van en door de Vader? Daar zijn bijbelse aanwijzingen voor. Ik vind dit erg moeilijk. Ik hou mij maar bij Gods meesterplan met de mensheid.

 5. Levi, wat is jouw mening (of dat van alle messianen ?) over de huidige status van Yeshua. Is hij dan als Mens naar de Hemel gegaan en is Hij daar nu om eens terug te komen ? Of zien jullie dat anders ? Ik ben benieuwd . Waar kan ik daarover nog meer informatie vinden. Er is kennelijk geen voorbestaan van Yeshua, maar is er dan wel voorTbestaan ?

  1. Sjalom Gerard,
   Ik kan natuurlijk niet spreken voor de gehele M.B., ik ben geen ‘vader’ van deze beweging of ‘rabbi’..
   Alleen Messias is onze rabbi, nietwaar.

   Jesjoea Chai. Hij leeft! Hij leeft nog steeds en zal altijd bestaan.
   Hij zit nu aan de rechterzijde van Jahweh, de Vader.

   God maakt door Zijn zoon af waarmee hij begonnen is; hij herstelt alle dingen…
   In het begin van Handelingen lezen we dat de engelen zeggen dat Jesjoea op dezelfde manier terugkomt op de Olijfberg.
   Wij verwachten hem dus uit de wolken, dit keer met vele engelen en heiligen.

   Hij wordt op aarde de Koning der Koningen (zij het onder de macht van de Enige God, de God der goden).
   Hij doet de Tora uitgaan, zij die door het Gericht heenkomen zullen als koningen met hem heersen, om de wereld alsnog Tora te leren.

   Ook wij kunnen eeuwig met hem leven, al komt er na zijn het Koninkrijk op aarde weer een andere episode (laatste hoofdstukken van Opb.).
   Adam behoorde niet te sterven, de dood kon Jesjoea niet gevangen houden, en ook zij die in Messias zijn, zullen weer opstaan…
   Prijs Adonai Jahweh en Messias Jesjoea!

 6. Hallo Levi,

  Yeshua had een lichaam van vlees en bloed, een organisch lichaam dus. Het was geen ‘schijnlichaam’, zoals sommige gnostici beweerden.
  Biologisch (lees genetisch), heeft ieder mens een vader en een moeder (tenzij je gekloond bent). Hoe kan het dan dat jij stelt dat God niet: “biologisch (dus genetisch) de vader hoeft te zijn”.

  Probeer voor jezelf onderstaande vraag te beantwoorden:
  Had Yeshua nu uitsluitend menselijke genen…
  Had Yeshua zowel menselijke als goddelijke genen…
  Had Yeshua uitsluitend goddelijke genen

  Ik begrijp ook dat je worstelt met de vraag:
  A. werd de mens Yeshua nu door God ‘geschapen’ (in de buik van Maria) of
  B. werd de mens Yeshua ‘verwekt’ (over-schaduwing) door God.

  Hoe je het ook went of keert, ik geloof dat Yeshua een mens was met 46 chromosomen. De vraag blijft: van wie kreeg hij ze?
  Een deel van de vraag heb je al beantwoord toen je schreef:
  “dat Yeshua wellicht DNA van zijn moeder heeft”.

  Maar dat je zegt: “de rest hoeft niet van Josef of Jahweh te zijn”, dat begrijp ik niet. En ik neem aan dat je met dit antwoord niet bedoelt dat Pantera mogelijk de ‘rest’ zou hebben aangeleverd.

  Als jij en ik er niet uitkomen zou je kunnen overwegen hier een poll van te maken. Mijns inzien liggen deze zaken toch in het verlengde van de vraag of ‘Yeshua voor een deel goddelijk is’.

  1. Sjalom Willem,

   God kan toch zeker een baby’tje scheppen en wat van Mirjam haar dna erin gebruiken, zonder dna van een ander mens. Hij schept zoals Hij wilt.. Ik zie het probleem niet.

   Ik geloof dus dat verwekken en schapen hetzelfde is in dezen. En voor mij het is het geen issue op dit moment. Ik kan nazoeken wat iemand als Uri Marcus hierover leerde in zijn boek, maar ik wil de discussie er hier nu bij laten.

   Heilige groet, Levi.

 7. Ik leest in deze studie over de maagdelijke geboorte en God als de verwekker van Jezus. Moet ik dat zo verstaan dat u er vanuit gaat dat God (dan wel Zijn geest) de biologische vader van Jezus is ?

  Mocht u werkelijk van mening zijn dat God de biologische vader van Jezus is, dan is het logisch gevolg hiervan dat Jezus een halfgod is.
  Dat betekent dan ook dat Jezus een “wezenlijk deel van God is” !

  Acht u het waarschijnlijk dat God, gelet op Gen.6:2, zich op enigerlei wijze met een vrouw (Maria) zou ‘verbinden’ (haar bevrucht zou hebben) om op deze wijze zijn ‘Zoon’ een menselijk lichaam te geven ?

  Is het niet eerder zo dat Jezus door God is ‘aangesteld’ als zijn Zoon.
  Luc.3:22 en Marc.1:11 lezen: “Jij, bent Mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.” Let eens op het woordje ‘jij’, dat deze evangelisten gebruiken in tegenstelling tot Matt. die spreekt over “Deze” (is Mijn geliefde Zoon).

  En wat moeten we aan met de geslachtsregisters ? Zeker met die uit de vroege christelijke geschriften (cureton), waarin staat:

  ´´Jozef, aan wie de maagd Maria ten huwelijk was gegeven, verwekte Jezus, die genoemd wordt Christus.´´

  Het doel van de geslachtsregisters is toch te willen meedelen dat Jezus, via Jozef, uit het huis van David stamt. Of breekt u met de Hebreeuwse traditie en zegt u dat Jezus uitsluitend via Maria van David afstamt.

  En hoe ga je om met de tekst uit Joh.1 vers 45 ´´We hebben de profeet gevonden over wie Mozes heeft geschreven, hij heet Jezus en is de zoon van Jozef uit Nazareth.“

  Zeg je dan soms in gedachten, … de schrijver van het Johannes Evangelie heeft het niet zo goed begrepen en bedoelt hier pleegzoon !

  Ik ben benieuwd of u werkelijk een Joodse Hercules wilt introduceren, of dat we `Zoon`, zoals overal in de Bijbel, overdrachtelijk dienen op te vatten.

  1. ​Sjalom Willem,

   Ik kan uw argumentatie wel volgen en zoals u weet ken ik ten minste één Messiaanse voorganger die hier ook zo over denkt, Paul Daniëls. Maar ik ben niet overtuigd.

   Iets dat door de Geest verwekt wordt, hoeft nog niet deel van Gods wezen te zijn, omdat alle (zelfs levenloze) dingen door God verwekt/geschapen zijn…
   In Gen6 is er mogelijk sprake van geslachtsgemeenschap; hiertoe hoeft God zich bij het verwekken van een mens echter niet te verlagen, daar hij schept door te spreken.

   Jozef is inderdaad de vader van Jesjoea in de zin dat God het goed achtte dat hij trouwde en deze rol op zich nam, zodat hij als aardse vader in de stamlijn erkent moet worden, maar God de Vader is de Vader van alle zielen, in het bijzonder van de zonen Gods, in het bijzonder de Eniggeboren Zoon… Jesjoea had dus een (aangestelde) aardse vader, maar de Geestelijke Vader voert hoger.. Het een sluit het ander niet uit, nietwaar.

   Bij zijn geboorte werd voor zijn ouders al wat bekend over deze Messias Jesjoea, maar zij waren toch verwonderd over wat men over hem profeteerde (Luk. 2:33). Ook aan anderen was niet alles bekend, hoe bijzonder deze jongen was…
   Ook Fillipus erkende Jesjoea inderdaad (aanvankelijk) slechts als (gewone) profeet, omdat de mensen hem nu eenmaal kenden uit Nazareth.

   Dat zij niet inzagen dat hij meer dan een profeet was, zegt echter niets. Nathanaël begrijpt het wel gelijk en erkent hem als ‘de Zoon van God, de Koning van Israël’, wat Jesjoea in Lukas 23:2 bevestigt, wanneer hij zegt dat hij de Christus, de Koning is.
   De Koning is dus ook de Zoon van God: Lukas 22:70: En zij zeiden allen: Zijt Gij dan de Zoon van God? Hij zeide tot hen: Gij zegt zelf, dat Ik het ben.

   Nu heeft de Bijbel het over meerdere zonen Gods (Adam, bv.), maar Deze is de eniggeborene (Joh: 1:18), waardoor hij in de volheid van de Geest (nog meer dan Johannes de Doper) de zonde het hoofd kon bieden, iets wat geen gewoon mens doen kan, alleen hij die uit God geboren is.

   Als God publiekelijk verklaard dat Jesjoea Zijn zoon is, dan lees ik daar eerder een verklaring voor de toehoorders in, dan een slotverklaring na een proces van verdere heiliging.
   De aanhaling over ‘de maagd, die zwanger werd’ in Jesaja vind ik ook niet helemaal overtuigend, maar het is ook een geheimenis die zelfs de profeten niet begrepen, hoe God verlossing bracht door zijn Zoon te zenden en deze de dood te doen overwinnen.

   Het moet voor iedereen vaststaan dat God Zijn zoon in de wereld zond, de enige manier om de doodcyclus na Adam te verbreken.

   1. Hallo Levi,
    Je gebruikt de woorden “door de Geest verwekt”, maar wat bedoel je daar nu exact mee?

    Als je de tekst van het geboorteverhaal letterlijk neemt, zoals het merendeel van de christenen doet, dan werd Yeshua geformeerd uit 23 chromosomen die afkomstig waren van Maria en 23 chromosomen die afkomstig waren van God. In dat geval is God dan de biologische vader van Yeshua.

    Maar je kan ook stellen, iets dat een kleine minderheid van de christenen doet, dat Jozef voor deze 23 chromosomen zorgde, en dat de rol van God in dit alles zuiver geestelijk is geweest, en dat het geboorteverhaal dus een ontologische betekenis heeft.
    Op dat moment kan je spreken van “door de Geest verwekt”.

    Wat je echter niet kan zeggen is dat zowel God als Jozef niet de biologische vaders van Yeshua zijn. Een van hen is echt in biologische zin de vader van Yeshua. En mijn (simpele) vraag aan jou is: wie is de biologische vader van Yeshua?

    En wat je antwoord ook mag zijn: het is nooit fout!

    1. Sjalom Willem,

     Als God de Vader van Jesjoea is, hoeft dit toch niet biologisch te zijn?
     God is Geest en verandert nooit in een aardse vorm, natuurlijk.

     Hij schiep volgens mij de foetus, welke wellicht dna van de moeder bevatte,
     maar de rest hoeft niet van Josef of Adonai Jahweh te zijn…

 8. Hey broeder levi , wat hartverwarmend dat je gereageerd hebt. Als je mij je email doorgeeft dan kunnen we misschien wat interessante gedachtegangen met elkander uitwisselen. Ik wil alvast laten weten dat ik zeer open sta om mijn visie te wijzigen indien deze fout blijkt te zijn. Er zijn echter wel een aantal punten waarvan ik nog steeds denk , dat ze laten zien dat Messias bij de vader was , en doorheen de torah zien we ook dat de vader vertegenwoordigd wordt door een speciale engel voorwie Jozua zelfs neerbuigt. Dit is verboden zoals paulus ook duidelijk vermeld in zijn briefen . Doch deze engel ontvangt aanbidding , iets wat enkel toegestaan is voor allahim en de koning . Dwz dat deze engel zowel een koning als een boodschapper . Ook zijn er vele bekende messiaanse leraren die deze opvatting delen. Weet dat ik mij niet bedreigd voel door enig andere opvatting over yahusha Messias . Ik heb dan ook respect voor uw opvattingen en sta open voor correctie . Shalum

  1. Sjalom broeder,

   Ik zal u mailen, altijd goed om van gedachte te wisselen.
   Binnenkort op deze site een art. over aanbidden van God met de vraag of Jesjoea aanbeden kan worden.
   Verder: Leraren die én de Tora onderhouden én de Enige God zijn nu eenmaal schaars gezaaid,
   zal Jesjoea nog geloof vinden als hij terug komt..?

 9. Allemaal interessante stukjes om te lezen! Graag had ik alles in 1 printbare document om dit alles rustig op de bank door te nemen en in mij laten werken! Kan u mij hierin helpen? Bij voorbaat hartelijk dank!

 10. Dag Levi,

  Hoe lees je 1Petrus1 vers 10 en 11?
  Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied; Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. (Statenvertaling)

  En in Heb 10:5 Daarom komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij en lichaam toebereid;

  Met een vriendelijke groet van Marja

  1. Sjalom Marja,

   De Geest van Christus die in de profeten was, is in werkelijkheid gewoon de Geest van God, de Vader.
   Deze twee worden in een andere brief gelijkgesteld, daarom hoeft deze verwijzing niet naar een voorbestaan van Jesjoea te wijzen.

   Heb10 heeft het erover dat Jesjoea gezonden werd om de tempeldienst te vervangen. Maar elke profeet werd gezonden van God, dit moet niet letterlijk opgevat worden, alsof de profeet vanaf God zijn Troon als wezen gezonden wordt.
   Wat Jesjoea, de tweede Adam, onderscheidt van andere profeten, is dat hij de eerstgeboren Zoon van God is, die als een offerlam zou komen.
   Israël is de eniggeboren zoon van God, Jesjoea de eerstegeboren zoon van God en als eersteling leidde Jesjeoa daarin vele zonen Gods in, die wedergeboren werden uit de Geest, die ook hun leven als offer moeten brengen.
   Het woord ’toebereid’ doet misschien vermoeden dat dit lichaam in de hemel is toebereid, maar ik meen dat elk mens in de baarmoeder door God geweven wordt, en dat dit niet anders bij Jesjoea is, behalve dat hij op bovennatuurlijke wijze verwekt werd, zonder menselijke tussenkomst.

   Sjalom en succes bij het zoeken naar de Waarheid aangaande Jesjoea, de Messias!

   1. Shalum broeder levi . Warme groeten uit Blankenberge toegewenst. Ik zou graag mijn mening willen delen met u omtrend deze zaak. Ik ben namelijk van mening dat de Messias wel degelijk een voorbestaan had bij de vader. Ook de targums en de oude rabijnse leer van voor de tempelverwoesting leren duidelijk het bestaan van een hemelse Messias aan. De torah verwijst door de bijbelse verhalen continu naar het feit dat Messias net zoals mozes en bv jozef , een ereplaats had in de hemel van aanzien en deze welwillend heeft verlaten om te lijden voor yahuah’s volk . Er staat geschreven dat de Messias zichzelf heeft ontledigd en de gedaante van zondig vlees heeft aangenomen. De torah leerd dat toen de vader sprak er licht kwam dit is het eerste dat hij in bestaan sprak , dit is yahusha Messias . De rabijnen leerden dit ook . Voordien zat hij in de boezem van de vader , zoals een kind in de shoot van zijn moeder zit die wacht om te bevallen. Yahusha word wijsheid genoemd en wijsheid zit in het hoofd als een idee, dus idd zoals u zegt was er een periode dat Messias als gedachte in de vader bestond , tot de vader Hem in bestaan sprak en Hij de meesterbouwer werd aan de rechterhand van de vader en alles door Hem werd geshapen. Messias word duidelijk op Sod niveau onthuld als de malak Yahuah , die christenen waarschijnlijk kennen als de engel des heeren. Er is maar een engel die de vader vertegenwoordigd in de brandende bos of of op berg horeb and dat is yahusha . Het lijkt mij vrij simpel Messias is de vertegenwoordiger van de onzichbare vader zoal op aarde als in de hemel . Hij is de kapitein van vader yahuah’s hemelse legioenen zoals hij zich ook voorstelde aan yahusha ban nun , toen de hemelse yahusha en de aardse yahusha met elkaar werden geconfronteerd . Een ontmoeting tussen de grotere en de kleinere yahusha , tussen DE Messias en EEN Messias . Ik dank u broeder om mijn bericht te lezen en hoop u van dienst te zijn geweest; Uiteraard sta ik open voor een broederlijke discussie.

    1. Sjalom broeder, bedankt voor uw reactie.

     Onze oudere broer Juda gelooft inderdaad dat Messias een ‘voorbestaan’ moet hebben, en het is het waard dit te onderzoeken …
     wat verstaan zij hieronder? Ik raad u het art. ‘De betekenis van voorbestaan in de geschriften van de apostelen’ aan
     https://www.yeshuahatorah.com/wordpress/de-betekenis-van-voorbestaan-in-de-geschriften-van-de-apostelen/#more-5718

     ‘De Tora’ bestond altijd al, zo ook ‘Israël’ en dus ook ‘Messias’, maar dit waren ‘PLANNEN’ (concepten) in Vaders plan..!
     Joden geloven immers niet werkelijk dat voor de schepping het volk Israël of het land al werkelijk bestonden,
     en zo geloven zij dit ook niet van Messias.

     De Bijbel leert heel duidelijk dat u en ik door Vader voorkend waren; dat Hij altijd al wist dast we uiteindelijk Messias zouden aannemen. Zo wist God ook altijd al dat Hij een mens uit de maagd Miriam geboren zou doen worden, maar zowel wij als Jesjoea bestonden niet letterlijk voor de geboorte, we ‘bestonden’ alleen in de voorkennis van God.

     Mozes en Josef stonden heel dicht bij de Vader en zijn hierin een beeld van Messias, maar zij bleven stervelingen en hebben God nooit echt gezien.. Jesjoea zou een profeet ALS Mozes zijn, een mens die bemiddelt tussen de Enige Waarachtige God Jahweh en de wereld. Zo noemt Sjaoel hem ook: Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. (1 Tim. 2:5)

     Ik zou een eventuele voortzetting van de discussie graag per mail voeren, omwille van de overzichtelijkheid van de site YhT.

     Broederlijke groet en nogmaals bedankt voor uw reactie,
     Chr. Levi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah