De Rechterstoel oordeelt naar Tora

‘Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad’ (2Kor. 5:10).

Auteur: Chr. Levi Zoutendijk

Het Oordeel & De Tora

Gelovigen menen vaak dat hun redding zeker is. Dat is ook zo in Jesjoea. Dan moet je wel zeker zijn in Jesjoea te zijn: Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jehsua haMashiach in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk’ (2Co 13:5). Ananias en zijn vrouw logen over de opbrengst van hun land (Ha. 5) en vielen dood neer…

Dus hoe weten wij of Jesjoea in ons is en wij Gods geest niet bedriegen? Wel, als wij naar ons beste geweten handelen bij het volbrengen van de Tora (Gods geboden), de ‘wet der vrijheid’.

 • ‘Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld’ (1Jo 4:17).
 • ‘Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar’ (1Jo 5:3).
 • ‘Spreekt zo, en handelt zo, als mensen past, die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden’ (Jak. 2:12).

We moeten ons dus onderzoeken, en het ijkpunt daarbij is de Tora en Jesjoea’s uitleg ervan, zoals hij dit ook voorleefde. Wij moeten rechtvaardig, zijn: leven naar het recht, de Tora. Ons hart is arglistig (Jer. 17:9), en wij hebben deze zuivere spiegel dus hard nodig: Ja’akov (Jac.): Want wie hoorder is van het woord (Tora) en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt … Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen’ (1:23, 25).

Wij zijn in Jesjoea rechtvaardig verklaard: alsof we de Tora geheel deden. Maar we moeten wel ook wandelen naar de Tora tijdens ons leven. Als wij bewust zondigen (Tora overtreden), bestaat er in principe geen offer om deze Thoraovertreding te verzoenen (Hebr. 10), alleen een vuur dat de weerspannigen zal verteren.

David werd toch vergeven, en wel om een moord. Er zijn dus uitzonderingen, maar we moeten ons naar deze regel richten. Dat was al met het bloed van stieren en bokken zo, hoeveel temeer bij Jesjoea’s bloed. Sha’ul schrijft: Daarom, mijn geliefden, … blijft, …, uw behoudenis bewerken met vreze en beven (Fil. 2:12).

Die behoudenis is je al toegerekend, maar we moeten het wel ‘uitwerken’. Een eis van de Tora is bijvoorbeeld een wekelijkse samenkomt op sjabbat, het teken van het Verbond, dat Jesjoea vernieuwde.

We gaan er bij elkaar vanuit ijverig naar Gods leer te leven. Maar wij zouden Sha’ul moeten volgen in dit: ‘Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar een ding [doe ik]: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Jesjoea haMashiach (Fil. 3:13, 14). Pas aan het eind van zijn leven zegt hij: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden’ (2Ti 4:7).

‘Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood’ (Spr. 14:12).
Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn (1Co 15:2,3).

10 gedachten over “De Rechterstoel oordeelt naar Tora”

 1. Juist de hele Joodse geschiedenis bewijst dat wij de Thora niet kunnen volbrengen en God niet kunnen behagen daarin. Juist het offer van Jezus heeft daarin voorzien! Natuurlijk falen ook wij dagelijks in het houden van de Thora, hoe willen jullie dan mensen overtuigen om opnieuw die Thora te volbrengen. Jezus (voor jullie Jeshua) heeft die Thora voor ons volbracht en onze opdracht is in Hem te blijven opdat Hij de Thora in ons zal volbrengen door Zijn Geest (Ruach). Lees aub de Galatenbrief eens opnieuw door, dan zul je zien dat jullie doorslaan in jullie leer om terug de uiterlijke vorm-Thora te willen volbrengen. Het gaat om de innerlijke Thora die Jezus in ons hart en leven wil volbrengen. Het gaat om het grootste gebod van de liefde zoals Jeshua zelf aangaf en duidelijk maakte als hij de mondelinge overleveringen van de Farizeeën en Schriftgeleerden aan de kaak stelde.
  Natuurlijk zijn er door vele Griekse invloeden fouten geslopen in vertalingen en interpretaties van de Schriften door de eeuwen heen.
  Natuurlijk is verbinding met de Joodse bronnen nodig en goed, maar ik ben géén Jood en ik word het nooit. Jeshua komt terug als de redder van Israël en al die christenen van eeuwen die God oprecht hebben gediend zijn dan verloren gegaan omdat ze niet jullie Messiaanse visie en invloeden hebben gekend. Ik vrees oprecht dat jullie dwalen met jullie visie! Ik volg zelf een kesjercursus en heb al vele onnutte en zinloze discussies meegemaakt. Als ik vele christelijke cursussen volgde, ervoer ik Zijn Shalom en een echte verbinding met mijn broeders en zusters die hongerig waren om Zijn wil te kennen. Voorlopig mis ik dit in de Kesjercursus! En ik ben het absoluut eens met de bewering dat wij onze behoudenis moeten bewerken met vreze en beven, doch niet door terug te gaan naar de Thora met zovele mondelinge overleveringen die eeuwen een juk op het Joodse volk hebben gelegd en tot de dag van vandaag zorgen voor verscheuring.
  Gaan jullie na alle verscheuring op het zgn. christelijke erf, er nog wat gemeentesplitsingen aan toevoegen?

  1. Geachte broeder,

   Ik begrijp uw overwegingen. Sta mij toe het een en ander te nuanceren.

   1) Natuurlijk kunnen wij de Tora niet volmaakt houden, maar wij kunnen wel ‘wandelen in de wet’ – dat is: een oprechte levenswandel gaan, volgens het Recht (Tora) van God. Aan het eind van de Tora zegt Jahweh al dat dit ‘niet te moeilijk is’. Hoeveel te meer is het mogelijk rechtvaardig (doch niet geheel) te wandelen in Messias!! ‘Wees dan volmaakt’, zei Jesjoea.. En: ‘Indien uw rechtvaardigheid niet overvloedig is’…
   Wij horen dus in de onderhouding van de Tora te gaan, niet met het idee hieruit rechtvaardigheid te verkrijgen, want de Tora doet zonde kennen. Maar in Jesjoea rechtvaardig verklaard zijn, heiligt de Tora wel onze dagelijkse levenswandel, een wandel waarop u en ik, en zelfs elke menselijke ziel op aarde op beoordeeld zal worden. Zie ook de ‘Kleine studie Galaten’ op deze site.
   Deze Tora is het die nu op ons hart geschreven is, waardoor we de essentie van de Tora begrijpen en doen, doch zonder de geboden hierbij de overtreden. Dit zou een tegenstelling in zichzelf zijn!

   2) Wij zijn geen Joden in Messias, maar ontvingen wel het ‘burgerschap Israëls’, waardoor ‘van harte gehoorzaam worden aan die vorm van onderricht, die ons overgeleverd is (de Tora)’. Wij zijn dan één met Messiaanse Joden in Messias, één in het lichaam, de gemeente, die al voor Messias bestond (!).
   Als Israëlieten hebben wij het voorrecht en de plicht de Tora, die goede Levensleer, te onderhouden.

   3) Bij een paradigmaverschuiving zo groot als het opnieuw onderhouden van de Tora komt veel onrust en soms twist teweeg, maar gooit u met het badwater toch niet het Messiaans-Joodse kind Jesjoea weg, zou ik zeggen!
   Als ik onder christenen ben of nog eens een zondagdienst bijwoon, ervaar ik ook eenheid, maar Hebreeën waarschuwt wel niet te blijven bij alleen de leer van het Kruis (Hebreen 6:1), maar verder te zoeken wat de wil van God is voor hen die in Messias zijn.

   4) De Messiaanse Beweging gaat verder waar de eerste gemeente bleef. Zij waren ‘allen ijveraars der wet’ (Hand. 21:20). Als de 2000+ denominaties dit ook inzien, zal er meer eenheid komen. In elk geval zegt Sjaoel (‘Paulus’) dat er soms wel scheuringen moeten zijn, wil het blijken wie ‘de toets kunnen doorstaan’ (1 Kor. 11:19).
   Ook de uiteindelijke ’toets’, voor de Rechterstoel moet behaald worden.

   Ik beweer niet dat de (on)gelovigen van alle eeuwen verloren zijn, enkel omdat ze niet tot het inzicht kwamen dat de Tora gold. Toch wordt een ieder volgens de eerste hoofdstukken van de Brief aan de Romeinen naar zijn daden beoordeeld, op basis van de Tora. Daarin zullen christenen en zelfs ongelovige soms Messiaanse gelovigen voorgaan. Doch, zij die weten waarop zij beoordeeld gaan worden, hebben groter kans in het Oordeel rechtvaardig verklaard te wórden op basis van hun geloof en de werken die dit geloof volgen (na in Messias rechtvaardig verklaard te zijn). Leest u eventueel hierover verder in het artikel: ‘Gered uit werken, niet slechts uit geloof’ op deze site.

   Ik wil u graag toewensen dat de Kesjercursus u toch verder doet wortelen, zodat u steeds meer vrucht in Messias zult dragen.

 2. Levi, Messias heeft de macht van de dood overwonnen, we zullen zeker ons eigen leven aan ons voorbij zien gaan en opnieuw beleven, Messias zal vragen wat heb je met je leven gedaan? En zal ons vervolgens laten zien hoe en wat wij beter hadden kunnen doen. De LIEFDE IS het belangrijkste. Shalom, M. Engelchor

  1. De liefde is het belangrijkst, maar uit zich altijd (ook) in het houden van de Tora, nietwaar.
   1Jh. 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar.

  1. Helaas wel. De leerlingen van Messias vroegen ook of er (wel) velen behouden zouden worden. Wat antwoordde hij hierop..?
   In een gelijkenis zei Jesjoea ook eens: ‘Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik over hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn ogen.’ (Lukas 19:27 NBG51)

   Ik schrijf overigens op dit moment een uitgebreid stuk over dit belangrijke onderwerp.
   Overigens is het belangrijk van elkaar te geloven (zelf bij bv. de Korintiërs) dat men zijn behoudenis uitwerkt (zie Fil. 2:12 over bewerken/uitwerken van het behoud), maar van wij moeten onszelf toetsen en moeten nog ons leven volharden.
   Sjalom

 3. De boeken zijn door God gegeven,dus moet je ze samen voegen en vooral God vrezen en aanbidden. Aalle gegeven geboden naleven.

 4. ik onderwijs de Kesjer-cursus, bid dat christenen gaan zien dat ze hun behoudenis moeten bewerken, dat ze (weer) leren om God te vrezen! Door het bewerken bevestigt God jou en jouw relatie met Hem! Dat is shalom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah