De Tora al vóór de schepping?

Auteur: Chr. Levi Zoutendijk

In den beginne was het Woord (Tora)… Elke Jood weet dat. Volgens de Rabbi’s was deze Blauwdruk van een volmaakte samenleving er altijd al in Gods Plan … maar ze bestond niet letterlijk! Voor God is namelijk alles reeds geschied; Hij kent geen tijd. De Bijbel is ook zo geschreven. Ook de Messias was al gekend én geslacht voor de grondlegging (Op. 13,8). Ook wij waren al ‘gekend’. Laten we dit juist verstaan!

Naast de Tora, zijn ook Gods Troon, Israël, Berouw en andere ‘concepten’ geschapen voor de wereld er was, omdat ze in het Verlossingsplan van God onmisbaar zijn en daarin al ‘bestonden’.

Ook Jesjoea’s naam was volgens de Rabbi’s al bestaand: wat hij zou doen was al gepland en staat ook in de Tora verhuld beschreven. Door Jesjoea te ‘zenden’ (elke profeet werd gezonden), hield hij trouw aan het Verbond. Daarom betekende Messias’ komt ‘chesed v’emed‘ (genade en waarheid, Joh. 1), wat werkelijk liefdevolle goedertierenheid en verbondstrouw betekend. Dáárom ‘was’ Jesjoea voor Abraham, hij was altijd al beloofd: bestaande in het hart van God en de Mensen.

Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dit artikel gaat er nog iets dieper op in.

Nog meer teksten die dit Bijbelse denken aantonen
De volgende teksten tonen aan dat wij ook beloftes in de toekomst nu al ‘hebben’, op dezelfde manier als Jesjoea altijd al bestaan ‘had’. Met dank aan Anthony Buzzard. Of lees verder over dit onderwerp.

Re 4:11 Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.
Pesikta Rabbati 152b:”from the beginning of the creation of the world the King Messiah was born, for he came up in the thought of God before the World was created”.

1. Mt 25:34 Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beerft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.”
2. Joh 17:5 En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was
Dit Koninkrijk is bereid, maar bestaat daarmee niet. Zo was de Messias ook altijd ‘bereid’ als Koning voor dit koninkrijk, zonder echt te bestaan. 

Er is een ander woord voor het echte ‘voorbestaan’, of ‘pre-existeren’, nl. prouparchon. Daarom roept A. Buzzard op:

“Bible readers disregard this very Jewish way of thinking when they leap to the conclusion that when Jesus said he “had” glory with the father from the foundation of the world (Joh. 17:5), he meant that he was alive at that time. Certainly in a Western frame of reference the traditional understanding is reasonable. But can we not do the Messiah the honor of trying to understand his words in their own Hebrew environment? Should not the Bible be interpreted in the light of its own context and not our later creeds?” (p. 167)

We moeten de uitspraken van Jesjoea dus in de Hebreeuwse context lezen. Bedenk dat alles wat hij tot de scharen zij, in gelijkenissen kwam, die om interpretatie vragen.

Dit denken wordt heel vaak uitgelegd. Veel brieven beginnen er ook mee.
1Pe 1:20 Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van uAbraham was al voor vele volkeren gesteld, in het Plan – of gedachten – van God! Maar niet letterlijk, toen Hij dit zei.
Ro 4:17 gelijk geschreven staat: Tot een vader van vele volken heb Ik u gesteld. Voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept.Ge 15:18 Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath:
1Co 2:7 maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God [reeds] van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.

Verder lezen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah