Jesjoea de Torah, dé vleesgeworden Torah

Meent niet, dat Ik gekomen ben om de ‘Wet’ (Tora) of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert zal zeer klein heten in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk van de hemelen.
Indien uw gerechtigheid (Toragetrouwheid) niet overvloedig is, (…), zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan” (Mt. 5:17-20).

Jesjoea, dé Torah

Wist u dat de eerste gelovigen Jesjoea (Jezus) de Messias “Yeshua HaTorah” noemden!? (1) Hij zondigde immers niet; hij was volledig Toragetrouw (‘Rechtvaardig’). 
Ook de geliefde discipel Johannes zei over hem: ‘Het Woord (Gods spreken, of de Tora) is vleesgeworden’. Jezus is dus de Belichaming en Bekroning van de Tora, die heilig, rechtvaardig en goed is (Rom. 7:2). 
new400 1

In Jesjoea’s tijd hielden veel leraren niet vast aan de Tora:
Heeft Mozes u niet de Wet (Tora) gegeven? En niemand van u doet de Wet. Waartoe tracht gij mij te doden?” (Joh 7:19 ). Daarom kwam Jesjoea nu juist; om de mensen terug te brengen tot de Tora. Hiervan getuigde Maleachi, de laatste profeet, met zijn laatste woorden ‘Gedenkt de wet van Mozes’…

U zou misschien verwachten dat die eerste gelovigen wettisch zouden zijn omdat zij die ‘Wet’, de Tora hielden…, maar het tegenovergestelde is waar! De eerste gemeente bestond immers uit ijveraars voor de Tora, die geen redding uit ‘werken’ (daden) verwachtten (Hand. 21:20).

Zij begrepen (net als veel Joden) dat men uit geloof gerechtvaardigd wordt, maar dat het volgen van Gods geboden daarna ook nog goed en nodig is, om de redding uit te werken! Geloof zonder werken is immers dood. Gelovigen uit de volkeren sloten zich bij hen aan en leerden elke week bij, wanneer Mozes werd voorgelezen (Hand. 15:21).

Steeds meer gelovigen gaan heden ten dagen inzien dat het volgen van Jesjoea ook inhoudt dat men dat Onderricht, de Tora, volgt!!
Lees er meer over in Bijbelstudies en artikelen.

De Tora, een volmaakte leer, is een Verbondsboek en bevat de vijf boeken van Mozes. Het is een Eeuwige Leer, waarin de Israëliet en wij, die het burgerrecht Israëls (Ef. 2:12) ook ontvingen, zich in verlustigen. Wij zullen ook beoordeeld worden naar de Tora!

Het burgerrecht Israëls geeft het voorrecht en de plicht de Tora te onderhouden, zover dit nu gaat in deze gebroken wereld. Het Vernieuwde Verbond wordt pas echt openbaar als Jesjoea als Koning heerst op aarde (en wij met hem). Dan zal de Tora uit Sion uitgaan (Jes. 2:3).

Deze Tora is een leidraad, richtsnoer en blauwdruk voor een ideale samenleving. Het is ontworpen voor een Theocratie (Koninkrijk onder leiding van God). Volgens Jeremia 31 is de Tora op onze harten geschreven. Het Koninkrijk is dus al in ons hart.. Daarom kunnen wij voor een groot deel de Tora nu doen!

Wanneer de Tora van Sion zal uitgaan, geldt deze, onder Koning Jesjoea, op de hele aarde . Dan zal Messias de Enige waarachtige God (Vader) vertegenwoordigen

Lees over JHWH Echad (Intro) of lees meer Bijbelverzen over JHWH Echad.

Het woord Gods [Tora] is nu en ook dán ‘levend en krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard’ (Hebr. 4:12).

Heilig, rechtvaardig en goed

Omdat Jesjoea de Leer van Adonai Jahweh volmaakt volgde, kon hij als een zondeloos lam zijn (zonde is het overtreden van de Tora, 1 Joh. 3:4).

De apostel Saulus vraagt ons: ‘Stellen wij dan door het geloof de Tora buiten werking? Volstrekt niet, ja, veeleer bevestigen wij de Tora‘ (Rom. 3:31 NBG) (KJV: ‘God verhoede het’).

Men zou onze dienst aan God dan ook Messiasbelijdend Jodendom kunnen noemen.
Rom. 8:4 zegt dat ‘…de eis van de Tora vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.’ Zij die in Messias zjn horen dus nog steeds de Tora te onderhouden.

Lees nog meer Bijbelverzen over het Belang van de Tora.

Na die eerste gemeente van ijveraars voor de Tora kwam er al gauw een scheuring. Jesjoea is echter niet gekomen om de Tora te vernietigen … (Mt. 5:17), maar om de Tora perfect te vervullen (te doen).

Alle naties moeten worden geleerd wat Jesjoea, de discipelen (Mt. 28:20) onderwees!! De Tora is ‘waar het op aankomt’ (Rom. 2:18), ook in Jesjoea. De Tora getuigt immers van Messias, o.a. in vele tegenbeelden (van bv. Jesjoea, het Pesachlam).

Zij is een volmaakte Leer in zichzelf. Alleen het offerstelsel is gewijzigd, maar dit maakt niet dat Genade is vrijbrief zou zijn voor het overtreden van de Tora.

Jesjoea heeft natuurlijk wél allerlei dogma´s uit die tijd weersproken. Want tegen leiders zei hij: Het gebod Gods [Tora] stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden.’ (Mc. 7:9) …  maar hij stelde daarmee nogmaals NIET de Tora buiten werking… In tegenstelling tot menselijke overleveringen is de Tora een Levensleer ten leven, volgens de vertaler van het (oude) Joodse gebedenboek (Dasberg, p. 163).

Enkele belangrijke gevolgen van het houden van de Tora

Wanneer we ons in Jesjoea bekeren tot de ‘Tora van de liefde’ (Ja’akov 2), zullen hier veel zegeningen uit voortvloeien, bijvoorbeeld:

 • Wellicht zullen meer gelovigen in Jesjoea door het oordeel heen komen, als ze God beter leren kennen uit de Tora en zij begrijpen dat ze zullen worden beoordeeld naar de Tora*;
 • Men zou de wonderen en de vrijheid van de Tora leren kennen; grenzen kennen is echte vrijheid;
 • Jesjoea, de zoon van God, zou minder snel worden verward met JHWH, de Vader, de Enige ware God (1Kor. 8:6);
 • Joden zullen worden ‘uitgelokt tot jaloezie’ (Rom. 11:11), zodat meer Joden tot geloof zullen komen in de Messias Jesjoea;
 • Gelovigen zouden zijn verenigd, en zouden dus meer licht en zout voor de wereld zijn;
 • Men leert bijvoorbeeld eindelijk dat men soms scheiden geoorloofd is, echtbreuk is namelijk iets anders volgens de Tora;
 • Er zou een beter begrip zijn van de Komende wereld op aarde, waar de Tora zal gelden (Op. 20:6);
 • Gelovigen zouden gezonder leven door een volledige sabbatsrust en gezonder eten (sabbat, rein voedsel).

Er is een hele paradigmaverandering voor nodig om de Tora te gaan houden. Men moet wel oppassen niet het traditionele Jodendom te gaan verheerlijken, daarmee zou men doorschieten in ultra-Semitisme. Dit wordt door Dhr. Ouweneel als een van de belangrijkste redenen gezien om geen Tora te houden. Lees mijn weerwoord hierop.

Sjalom, Levi Zoutendijk

Verder lezen op Yeshua haTorah:

* ‘Spreekt zo en handelt zo als mensen past, die door de wet der vrijheid [Tora] zullen geoordeeld worden’ (Jak. 2:12), ‘Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid [Toraloosheid]’ (Mt. 7:23), ‘Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen’ (Mt. 5 : 19a)

(1) Longnecker, R. (n.d.). The Christology of Early Jewish Christianity, p. 39-41.

11 gedachten over “Jesjoea de Torah, dé vleesgeworden Torah”

 1. Geachte dame/heer,

  Zou onze schepper het goed vinden, als zeg maar de tweede Messias die nog moet komen, ook de voornaam Yeshua zou hebben? Is het al bekend wanneer de tweede Messias geboren gaat worden? Zullen zijn ouders nog vele jaren, samen kunnen genieten van het leven,is deze informatie bekend bij u? Verkoopt u een compleet tweedehands of nieuwe Messiaanse Torah, waar ik veel antwoorden op mijn vragen kan vinden,zo ja wat zijn de kosten hiervan?

  1. Ik geloof dat de Bijbel leert dat Jesjoea uit de dood is opgestaan en als Messias terug zal komen op een tijd die niemand weet dan de Vader. Een tijd, die vooraf wordt gegaan door bepaalde grootschalige ontwikkelingen.
   In elke Bijbel kunt u deze antwoorden vinden.

 2. Voor mij Is YHWH De vleesgeworden Thora en daar wil ik alles van weten, daarom hoop ik dat er velen ook deze weg zullen vinden

 3. Hallo Vera, Harry, Levi, en alle anderen lezers,

  Al komt mijn reactie wel wat laat, ik wil de Bijbelstudie die ik recent over dit onderwerp maakte toch met jullie delen.

  THORA VERSUS CHRISTUS ?

  Thora is: onderwijzing, leefwijze, ethiek, regels, inzettingen, wet, geboden en verboden, leren we uit Tenach.
  Thora heeft dus alles te maken met relatie. Relatie tussen God en de mens en tussen de mensen onderling.
  En…de Thora is: vreugde, heilig, rechtvaardig, liefdevol en goed, leren we uit Tenach.

  Wat Jezus in het NT voor de christenen is, lijkt dus sterk op wat (de) Thora in het OT voor de joden is!

  Maar kun je dat wel zo stellen – de Thora is voor de joden van het OT?
  Het christelijk geloof is toch geen ander geloof dan het joodse geloof uit het OT !?
  De Tenach maakt toch ten volle deel uit van christelijke Bijbel en de God van Abraham, Isaak en Jakob is toch ook de God van de christenen!
  En zegt Paulus niet in Rom.2:29 Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis.

  [Levi: Lees deze reactie als ingezonden artikel: Ingezonden: Thora versus Messias?]

 4. Wat een zegen is deze site, ik was aan het google over de tora (elke 50e letter zegt tora) en zocht naar meer schatten in de tora.. en inderdaad Yeshua is onze grootste schat! Hartelijk dank, en Shabbath Shalom! vera

 5. goedendag,
  ik bezoek voor het eerst deze site en ik ervaar dat de onderwerpen die u bespreekt soms een heel ander licht laten schijnen op de betekenis die veelal als vanzelfsprekend in de kerk worden ervaren. Dat boeit mij zozeer, dat ik uw site toevoeg aan mijn favorieten. in het dagelijks leven ben ik docent godsdienst in het voortgezet onderwijs en daarnaast voorganger in een kleine evangelische kerk. Ik wil graag het woord van God brengen zoals het is, en niet vanuit een bepaalde traditie. Ik ervaar ook dat dit lastig is omdat dat verandering vraagt. Ik hoop dat ik mede middels het onderwijs dat u hier doorgeeft, meer inzicht zal verwerven en om de gemeente op een goed manier Gods woord te onderwijzen. Eén van de onderwerpen waarover ik nadenk is bijv het houden van de sabbat. Hoe doe je dat in de kerk die op zondag samenkomt en hoe zou het kunnen veranderen. Voor mij is dat een zaak van gebed en het zoeken naar goed onderwijs hierover. Wie weet ben ik geholpen door deze site.

  dank en zegen,
  H.B.

  1. Geachte broeder Harry Brouwer,
   Prijs JHWH dat Hij ons leidt naar de verdere waarheid!!
   Geeft God u niet alle wijsheid om deze uitdagingen aan te gaan? Dank God voor uw ernstig zoeken en dat u velen tot zegen mag zijn, in Zijn wijsheid geleid. U kunt ook altijd mailen met mij of mijn voorganger. Shalom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah