26 gedachten over “Rondvraag: M. Jesjoea is wel/niet wezenlijk deel van God”

  1. Volgens de video zouden veel Joden vroeger Messias wel als goddelijk zien, maar het tegenovergestelde is waar.
   De spreker gaat zogenaamd de ‘diepere betekenis’ in, en stelt dat letterlijk elk vers op een goddelijke Messias wijst…
   Iemand die dat beweert kan ook niet uit de hele Bijbel bewijzen dat Jesjoea Messias is…

   1. Levi

    het tegendeel is nu waar- dat klopt.
    Altijd afvragen hoe dat zo gekomen is.
    Ook dat weten we niet.

    Ben zelf aan het onderzoeken en heb nog vele vragen:
    was de brandende braambos JHVH ?
    De drie engelen die aan Avraham verschenen in Gen. 18 ?
    In hfdst 19: 24 :’toen deed JHVH zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen van JHVH uit de hemel’
    Wie was de ‘man’/engel waarmee Jacob worstelde bij Pniël
    (Gen. 33)- Hosea (hfdst 12:6) zegt dat het JHVH der heerscharen was
    en wie zagen de 70 oudsten op de berg met Moshe ?
    Er staat ‘de God Israëls- Gen. 24:10), maar niemand kan de Eeuwige zien en leven.

    We zijn er nog lang niet uit Levi :-)
    We kunnen nu niet met zekerheid iets beweren wat we later pas echt zeker zullen kunnen weten.

    shalom

    1. Sjalom broer,

     Maar spreek voor jezelf: ik kan wel iets bewijzen, zoals ook Sjaoel deed.
     De Bijbel is geen warboek.

     Jah ‘was in de braambos’, maar niet letterlijk. Hij omvat de wereld, en kan zeker bijzonder aanwezig zijn op een plek…
     God is Geest en kan Zich manifesteren waar hij wil.
     Abraham kreeg volgens het Hebreeuws een gezicht, maar niemand heeft God gezien en geleefd, zoals je al aanhaalt.
     God (en Jesjoea) zijn geen engelen volgen de brief aan de H.; Jakob streed dus niet met God. Maar als je met een afgezant van God strijdt, strijdt je als het ware met God zelf.

     1. shalom Levi

      We zijn het over de meeste van deze dingen wel eens, maar lees de teksten die ik gaf nog eens in context door- ben er zelf nog lang niet uit.

      Of Abraham een visioen zag weet ik nog zo net niet- het vergeestelijken ervan is wel handig, want in dit hfdst (Gen. 18: 8 ) eet YHVH Zelf boter, melk én vlees samen, dus dat komt minder goed uit :-)

      Ook hebben de rabbi’s vers 22 aangepast: in de Hebreeuwse tekst stond oorspronkelijk dat YHVH bleef staan voor het aangezicht van Abraham, niet andersom zoals er nu staat.

      1. Sjalom Tru,

       Ik vergeestelijk het niet. Het Hebreeuws laat duidelijk zien dat het een gezicht was, net als de verheerlijking van Jesjoea op de berg.
       Niemand heeft ooit God gezien, en niemand heeft dus ooit God boter, kaas en eieren zien eten :)

       Aanpassingen in Bijbelteksten neem ik trouwens niet zomaar aan.. De Torah is goed overgeleverd, ook volgens Jesjoea.
       Maar je kan een verwijzing geven voor deze nogal verstrekkende opmerking.

 1. Ik kan best zonder het leerstuk v/d drieëenheid. Jezus zegt “de vader is meer dan ik”. J is “de afstraling van Hem en de afdruk v Zijn wezen”. J is “het beeld v God”. Welnu, een afstraling, een afdruk of een beeld is altijd minder dan de zaak of persoon zelve.
  God verbiedt ons het maken van een godsbeeld. Maar God heeft “in de volheid van tijd” zelf voor een beeld gezorgd, verwekt door de Geest, geboren uit de maagd Mirjam.
  Wie dat beeld ziet, heeft God gezien.

 2. Beste Levi, ik zou zeggen, u moet u aansluiten bij de Jehova’s getuigen. Zij geloven hetzelfde als u. U kijkt vanuit een bepaald standpunt en probeert alles daaraan op te hangen of het nu klopt of niet. boven het kruis van Yeshua hingen de letters Jod, He, waf, he (Yeshua hanozri wumelech hajehudim”). Alle dingen die Yeshua deed, hadden te maken met Zijn goddelijke natuur. Hier scheiden onze wegen en ik zie dat een ieder die Yeshua loslaat en niet meer in het middelpunt zet langzaam en Hem niet de plek geeft die Hem toekomt vervreemd van de Vader. Pijnlijk maar waar.

  1. Onze meningen verschillen, maar we belijden beiden Jesjoea als Messias.
   Hij is voor mij als middelaar het middelpunt tussen mij en Degene om wie het in de eerste plaats draait: Adonai Jahweh!

  2. Beste Gertruud,
   Ik lees in je reactie dat je denkt dat ‘Messias belijdende Joden’ en/of ‘Messias belijdende Heidenen’ (zoals ondergetekende) hetzelfde leren als Jehova’s getuigen. Dat klopt niet helemaal, Jehova’s getuigen zijn net als wij wel Unitaristisch, maar niet elke Unitariër is een Jehova getuige. Jehova’s leren dat Jezus en de engel Michael een en dezelfde persoon zijn en zoiets heb ik op deze site nooit gelezen.
   Unitaristen geloven dat er maar 1 God is die uit 1 persoon bestaat. Trinitariers – zoals jij naar alle waarschijnlijkheid bent – geloven in 1 God die uit 3 personen bestaat.
   De theologie van de triniteit is echter een dwaalleer en was de oorzaak van het schisma in het begin van de tweede eeuw tussen het Hebreeuws christendom en het Hellenistisch christendom.
   Het Hebreeuws christendom – zoals dat van de Ebonieten en de Nazoreers kon zich echter tot ver in de vierde eeuw handhaven maar ging helaas onder druk en vervolging van de Grote Kerk (de voorloper van de Katholieke Kerk) ten onder.
   De Unitaristische Arianen hebben een aantal eeuwen langer stand kunnen houden, maar werden uiteindelijk ook slachtoffer van de vreselijke vervolgingen van de Katholieke (en Protestantse) kerk.
   Christenen dienen zich echter aan de leer van de Bijbel te houden en daarom zet ik hieronder een aantal teksten die aangeven dat Jezus, volgens de Bijbel, geen goddelijk wezen of een godheid is.

   [Levi: Van de lijst die hier volgde is een artikel gemaakt:
   ].

   Willem Visser

 3. Yeshua liep over het water, diepere betekenis, wijst terug op de schepping en op Job 26;12, Job 9;8 Hij maakt twee ogen en plant een oor aan. Markus 14;47, Joh 9 verwijst naar psalm 94;9, Ik ben de goede Herder, De Here is mijn Herder, Eer Abraham was ik, in het Aramees staat de naam van Hashem, De Here mijn heelmeester, Jezus genas iedereen Exo 15;26, Hashem trouwde het volk, “Uw maker is uw man” Jes. 54;5 Yeshua was de matan (bruidegom) en heeft de losprijs betaald, zodat de bruid kan terugkomen. Hij riep Jehukallah. Het is volbracht, daar zit het woordje bruid (kallah) in, Kortom kijk naar de diepe lagen en stap uit het Griekse denken.
  Hasham is echad. Daar zit de zoon bij in. Bereshiet bara. Reshiet is eersteling. In de eersteling schiep Ha shem, dat is echad en kun je niet scheiden. Aan gebrek aan kennis gaat mijn volk ten onder!!!!!

  1. Sjalom zuster Bakker,

   U stipt enkele dingen aan – zo lijkt alles in kannen en kruiken.
   Maar we moeten, meen ik, niet denken dat beperkte kennis van de grondtaal gelijk de diepere lagen aanboort van de Bijbelse waarheid.
   Het eerste niveau van Schriftuitleg mag in uitleggingen nooit in het geding komen. Zo betekent het woord ‘echad’ in onze Hebreeuwse Bijbels juist níet een samengestelde eenheid, zoals u schrijft.

   1. Shalom broeder, ik geloof ook niet in een samengestelde eenheid, maar als de bijbel zegt: ‘Uw Maker is uw Man’ en Yeshua de bruidegom is dan is dat aan elkaar gelijk. Of wij het verders helemaal kunnen begrijpen, ik denk het niet. Daarnaast heb ik geen beperkte kennis van de grondtaal. Ik ben Joods en denk Joods en weet dat de apostel Thomas nooit zou buigen voor een mens. En hij doet dat wel. Hij ziet wie Yehsua is.

    1. Shalom broeder,

     Allereerst fijn dat we elkaar als een broeder in Messias kunnen zien.
     Een korte opmerking voor ik inhoudelijk reageer: Hoewel ‘Joods denken’ inderdaad veel scheelt bij het lezen van de Bijbel, kunnen we toch interpretatiefouten maken bij het lezen van de Bijbel, zelfs bij het Grootste Gebod. Dit zult u met mij eens zijn.

     Uw redenatie: Jahweh= onze man + Jesjoea= onze man – DUS Jahweh=Jesjoea is begrijpelijk, maar toch te kort door de bocht.

     Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Jesjoea net als Jahweh ‘Koning (der Koningen)’ genoemd wordt, maar dat toch duidelijk wordt dat Jesjoea ooit alle macht aan de Vader terug zal geven (1 Kor. 15:24).
     Jesjoea blijkt dus Koning over de aardse koningen te worden, maar altijd beneden de Vader (DE Koning der Koningen) gesteld te blijven.. (Vergelijk ook 1 Corinthe 8:5-6)

     Ook dát is Joods denken, nietwaar! Ogenschijnlijk moet dezelfde functie wel dezelfde persoon bestrijken, maar bij nadere beschouwing klopt dit niet.

     En Thomas? Hij kan het woord ‘god’ gebruikt hebben als eretitel (ook Mozes en anderen werden immers ‘god’ in de zin van heerser genoemd (SV)), of als uitroeping van verbazing, gericht op de Allerhoogste: ‘Heere, mijn God!!’.

     De basisleer van de onverdeelde Enigheid van God wordt door Jesjoea nooit tegengesproken, integendeel: hij belijdt dit gebod als de Grootste (samen met de naastenliefde). Wij mogen hieraan geen jota of tittel toevoegen!

     Ik nodig u uit toch verder te lezen in ‘JHWH Echad’ (Menubalk Yeshua haTorah).

 4. de vraagstelling is niet echt handig. daarin vraag je een wel/niet en of je het daar eens of oneens mee bent.
  Jezus is niet God, maar God is wel in Jezus, net als God in alles aanwezig is, maar dat maakt niets van wat geschapen is God.

 5. Hij is de afdruk van Zijn wezen – Hebreeën 1:3. Jezus beantwoordt zo getrouw als maar mogelijk is aan het wezen van JHWH. Nee, Hij is dus niet zelf JHWH.

  Maar wat onlenen wij hieraan?

  We kunnen het aangrijpen als twistpunt, als aanleiding tot strijd. Je hoeft maar even rond te kijken op internet om te zien, hoe veel dat helaas gebeurt, zeer tot oneer van God en van Yeshua, wiens gebed het was dat wij één zullen zijn, gelijk Jezus en de Vader één zijn (Johannes 17:22).

  Of zien we het als een oproep, om Yeshua na te volgen – om zo ook zelf aan het beeld van JHWH te gaan beantwoorden? De nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus (Kolossenzen 3:10-11)

 6. Mijn zoon is geen wezen van mij , maar hij is wel mijn zoon. Hij heeft mijn dna, dus is hij van mij wel een afbeelding. Zo is het ook met de Zoon van Yahweh. Yeshua is een afbeelding van Yahweh.

 7. Yehua is de zoon van JHWH want alzo lief hed G’d de wereld wereld enz Joh 3:16. En aan het kruis zei hij: ‘mijn G’d mijn G’d, waarom verlaat gij mij’. In de hof van Getzemane: ‘Vader, indien het mogelijk is laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet gelijk ik wil maar uw wil geschiede.’ Bij de schepping zei JHWH: ‘laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis’, en zo staat de bijbel er vol van.

 8. Joh. 1:1-14 leert: Niet God is vleesgeworden maar Zijn Thora, Zijn goddelijk Woord. “En het Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond.”

   1. Hier het probleem van god zonder hoofdletter of God met hoofdletter. In het Grieks staat er geen lidwoord in de betreffende tekst van 1Tim.3:16 dus dient hier ‘god’ te worden gelezen. De vertalers van de BGT hebben dit goed begrepen en vertalen de zin als volgt: “Christus kwam op aarde als mens.”
    In Joh.20:28 dient ‘God’ echter weer wel met een hoofdletter geschreven te worden want daar staat: “U bent de God van mij.” (ho theos mou). De meeste bijbelgeleerden geven aan dat dit een uitroep van Thomas is en geen geloofsbelijdenis.
    Daarnaast is het ook mogelijk het woord ‘geopenbaard’ (phaneroo) in 1Tim.3:16 te vertalen met ‘zichtbaar’ maken, zoals het in Joh.9:3 vertaald is: “Gods werk moet door hem (de blinde man) zichtbaar worden.”
    Ik zelf denk dat het dat is wat Paulus duidelijk wil maken: Jezus (het levende Woord) heeft God ‘zichtbaar’ gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *