Pleidooi Torah-getrouwheid

PatrickPatrick v/d Heijden (119Ministries Nederland) doet online een oproep aan christenen om de Tora te onderhouden.

Lees hieronder zijn pleidooi!

Afgelopen week bekeek ik een video van 119 Ministries (De geringste, de grootste en de opstandige). Jezus zegt dat er een aantal zijn die het minst worden beschouwd in het Koninkrijk en een aantal die groot zullen worden beschouwd in het koninkrijk. Waarom zegt Hij dit? En wat is het onderscheid tussen de minste in het Koninkrijk en van degenen die zeker het Koninkrijk niet zullen binnengaan?

Numeri 15 vers [22] Wanneer u door onoplettendheid nalaat een van de geboden te volbrengen die de HEER aan Mozes gegeven heeft, [23] welke van die geboden ook, van het eerste ogenblik dat de HEER geboden gaf en verder, in alle latere generaties, [24] en het is buiten medeweten van de gemeenschap gebeurd, dan moet de hele gemeenschap de HEER een jonge stier aanbieden als brandoffer, een geurige gave die Hem behaagt, met het daarbij voorgeschreven meel- en plengoffer, evenals een geitenbok als zondeoffer. [25] De priester zal voor de hele gemeenschap van de Israëlieten de verzoening bewerken en dan zal hun vergiffenis geschonken worden, want het was onoplettendheid en daarvoor hebben zij aan de HEER een zondeoffer gebracht. [26] Het zal vergeven worden aan de hele gemeenschap van de Israëlieten en aan de vreemdelingen die bij u wonen, want het is een onoplettendheid die het hele volk is overkomen.

Ruim twee jaar geleden onderhield ik Zijn onderwijzing (Wet/geboden) totaal niet. Niet omdat ik dat niet wilde maar ik had er domweg nog nooit over gelezen of gehoord. Mij is altijd verteld dat Zijn geboden niet meer van toepassing zijn na de dood en opstanding van onze Messias. Ik viel dus in de categorie van onoplettendheid in het nalaten van de geboden zoals hierboven beschreven staat.

Velen onder ons hebben het boek gelezen van Wake Up of zijn naar één van de vele conferenties geweest en hebben veel geleerd over onder andere de Moadiem (Zijn feesten). Niet iedereen is even enthousiast over het boek en enkele blijven volharden dat de Wet gegeven aan Mozes is afgeschaft. Iedereen heeft later persoonlijk verantwoording af te leggen voor Zijn troon, helaas voor een ieder die dit leest kunt u niet meer zeggen dat u het niet wist.

Uiteraard kunnen wij de Wet niet onderhouden en is er verzoening nodig door onze Messias. Maar velen proberen het niet eens omdat ze voor eigen god spelen. Dit klinkt misschien hard maar denk eens rustig na over de onderstaande uitspraken die ik veel hoor:

1) God vind het vast niet erg als ik een andere dag heilig dan de Sabbat!

Mijn antwoord: (Ex. 20:8 Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn. [9] Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten. [10] Maar de zevende dag is de sabbat voor de HEER uw God. Dan zult u geen enkele arbeid verrichten: uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, evenmin als de vreemdeling die bij u woont. [11] Want in zes dagen heeft de HEER de hemel, de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt.)Lees voor meer informatie mijn notitie “De 11 stellingen waarom de Sabbat is veranderd in de zondag”.

2) Ik leef onder het nieuwe verbond!

Mijn antwoord: Jezus refereert hier naar Jesaja 31, maar veel mensen lezen niet verder. In vers 34 staat ook nog: Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten, noch tegen zijn broeder zeggen: “Leer de HEER kennen.” Want iedereen, groot en klein, kent Mij al – godsspraak van de HEER. Ik vergeef hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden.’ Het is duidelijk dat het nieuwe verbond nog niet in zijn geheel vervult is.

3) Ik vier Zijn feesten (Moadiem) niet want het zijn Joodse feesten!

Mijn antwoord: (Gen. 1:14 …zij moeten als tekens dienen, voor zowel de feesten (Moadiem) als voor de dagen en de jaren; Lev. 23 etc.)

4) Wij vieren onze eigen feesten zoals kerst en Pasen!

Lees mijn notities “Pasen het feest van de godin Ostara”, “Terug naar originele kerstviering” en “De groene boom”.

5) Ik heb het niet op mijn hart gekregen!

Mijn antwoord: (Gen. 8:21 …het hart van de mens is immers van jongs af geneigd tot het kwade; Num. 15:39 …u zult die geboden naleven en niet meer de begeerten van uw hart en uw ogen volgen, die u nu trouweloos naloopt.)

6) Ik ben onder de genade en niet onder de wet!

Mijn antwoord: (Mattheüs 24:12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen.)

7) Mijn zoon moet voetballen op zaterdag!
8) Als je maar een dag heiligt, welke maakt niet uit.
9) Wij leven nu eenmaal in een westersche samenleving, sabbat is niet van deze tijd! etc. etc. etc.

En zo zijn er nog tientallen argumenten om Zijn geboden aan de kant te schuiven. Wat een arrogantie vindt u ook niet? Het lijkt erop dat God zich maar aan ons moet aanpassen in plaats van andersom. Maar let op wat er verder staat in Nummeri 15 met name vers 30 en 31:

[29] Voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling die bij u woont, geldt bij een zonde door onoplettendheid dezelfde wet. [30] Maar wanneer een geboren Israëliet of een vreemdeling met opzet een gebod overtreedt, dan bespot hij de HEER en moet hij uit zijn volk verwijderd worden. [31] Hij heeft het woord van de HEER geminacht en zijn gebod geschonden. Zo iemand moet onherroepelijk verwijderd worden. Hij moet de gevolgen van zijn zonde dragen.’

Eigenlijk komen dus drie categorieën naar voren:
1) Degenen die in gehoorzaamheid leven.
2) Degenen die uit onwetendheid leven (weten gewoon niet beter, is hun nooit verteld of geleerd).
3) Degenen die uit opzet ongehoorzaam leven (weten beter maar doen het niet).

Hetzelfde principe is terug te vinden in Matteüs 5 vers [19] ‘Wie één van die geringste geboden ontkracht (uit ontwetendheid) en dat de mensen leert, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert (uit gehoorzaamheid), zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. [20] Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet méér betekent dan die van de schriftgeleerden en farizeeën (uit opzet ongehoorzaam blijven), zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan.’

Samengevat:
1) Minste: degenen die uit onwetendheid leven en anderen hetzelfde leren (Mat. 5:19, Num. 15:22-26)
2) Grootste: degenen die in gehoorzaamheid leven en anderen hetzelfde leren (Het hele Woord van God) (Mat. 5:19)
3) Uit opzet: degenen die Gods geboden uit opzet blijven negeren en anderen hetzelfde leren (rebellie, opstandigheid) (Mat. 5:20, Num. 15:30-31)

Wat betekend het in onze huidige tijd ‘als jullie gerechtigheid niet méér betekent dan die van de schriftgeleerden en farizeeën’? Deze personen weten het wel maar doen het niet. Ze volgen hun eigen traditie, dogma’s en onderwijs dat hen geleerd is. Dit doen zij door dingen af te doen van de Wet. Met dit in gedachte laten we samen Deut. 4:2 lezen: ‘Aan wat ik u voorschrijf, mag u niets toevoegen en niets afdoen; u moet de geboden van de HEER uw God, die ik u geef, onderhouden.’

De verantwoordelijkheid in wat je gaat doen na het lezen van dit stuk of naar aanleiding van het boek Wake Up is nu aan u. Blijft u bewust zijn inzettingen negeren of gaat u gehoorzamen? Niet leuk maar er is hoop!

Als u uit verzet Gods geboden genegeerd hebt is er enkel door geloof en bekering (van uw rebellie) vergeving in de Messias te ontvangen. Iedereen die rebelleert blijft met een verhard hart rondlopen, maar als u werkelijk zoekt, uw zonden overwint, vergeving vraagt en in Zijn wegen wandelt zal u geen rebel meer zijn.

Ook wij kunnen niet meteen alles onderhouden, omdat wij hier niet niet mee zijn opgevoed (helaas) en dan nog maken wij fouten. Omdat wij niet Zijn geboden kunnen onderhouden is Jesjoea voor ons gestorven en opgestaan. Hij heeft de vloek (=de dood) van de Wet overwonnen. Wij zijn allemaal mensen en zullen van tijd tot tijd in het vlees wandelen. We zullen allemaal dagelijks zondigen, zelfs als we het zelf niet doorhebben dat we gezondigd hebben. Dit is simpel te verklaren vanuit ons gevallen natuur en wij lopen allemaal onze eigen wedloop.

Wees hierdoor bemoedigd, niet ontmoedigd, als je de waarheid zoekt in de Schepper en in zijn Woord om te leren leven en wandelen zoals Hij dat van ons verlangt. Volg geen mensen of voorgangers (of mij) behalve onze Messias. Onderzoek alles wat u hoort, leest en ziet (ook dit) en toets het aan Zijn Woord van Genesis tot Openbaringen.

Shalom,
Patrick van der Heijden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *