Interview W. Verdouw – “Alleen de Vader is God”

Interview van een student Journalistiek (CHE) met W. Verdouw, voorganger van de Messiaanse gemeente Immanuël, getiteld ‘Alleen de Vader is God’.

Citaat: “De wortels van het christendom zijn volledig verweven met de Tora van Mozes en Jezus de Joodse Messias die alle profetieën nauwkeurig vervulde (…) De wortels van mijn geloof in Jezus werden op één dag helder en duidelijk en ook mijn verlangen deze Jezus verder te volgen in overeenstemming met de Tora. Ik dacht ‘dit is het!’”

W. Verdouw – “Alleen de Vader is God”

Wim Verdouw is voorganger in een Messiaanse gemeente in Alblasserdam.

Waar begon uw geloofsleven?

“In Rotterdam ben ik opgegroeid in een reformatorisch gezin en zoals gewoonlijk als kind gedoopt, belijdenis gedaan en getrouwd toen ik 20 jaar was met een meisje dat eveneens is opgegroeid in dezelfde gemeenschap.”

Hoe was dat?

“Ik heb daar een gelukkig en beschermd leven gehad met ouders die mij consequent hebben opgevoed met Gods woord. Op zondag gingen we twee keer naar de kerk en de Catechismus ken ik nog steeds uit mijn hoofd. Toen ik ongeveer 22 jaar was begon mijn interesse in kerkelijke activiteiten af te nemen, maar vijf jaar later kwam onverwacht mijn ‘wedergeboorte’ en veranderde mijn hele leven.”

Waar kwam die wedergeboorte vandaan?

“Ik begon mij af te vragen wie God nu toch werkelijk was. Met mijn belijdenis had ik als tekst meegekregen ‘Gij onderzoekt de Schriften … en deze zijn het, welke van Mij getuigen’. Daar van uitgaande begon ik opnieuw de Bijbel te lezen. Ik belandde in diezelfde tijd door mijn broer bij een Evangelisch-Charismatische gemeente. Dat werden de meest heftige jaren van mijn leven. Ik verdiepte mij enthousiast in het Pinkstergeloof, maar kwam tot de conclusie dat er Bijbels gezien niets van al die geesten en tongenbidden klopte. Bovendien verwierp men de Tora: het moest allemaal vanuit het gevoel. De Wet was immers ‘weggedaan’.”

“Ik begon mij af te vragen wie God nu werkelijk was.”

En toen?

“Ik ontdekte dat de Sabbat de door God ingestelde rustdag was en niet de zondag. Toen ik 27 was kwam ik bij de Zevendedagsadventisten in Rotterdam terecht. Ik liet mij dopen door onderdompeling en begon letterlijk en figuurlijk een nieuw leven. Ik werd al spoedig tot ouderling benoemd en begon de theologie van de Adventisten te bestuderen. Ik leerde om preken op te zetten en een duidelijke boodschap mee te geven. Ik sprak in die jaren in verschillende gemeenten in Nederland, maar hoofdzakelijk in Rotterdam.”

Toch bent u daar na lange tijd ook weer weggegaan?

“Ja, … door de tijd heen groeide mijn interesse in de boodschap van de Joods Messiaanse Gemeenschap en het vieren van al de “Feesttijden des HEREN” zoals beschreven in Leviticus 23. Dus niet alleen de wekelijkse Sabbat als rustdag maar ook de jaarlijkse feesten zoals Pesach, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest enz.”

Waar ging u toen heen?

“In Amsterdam was er een Messiaanse conferentie met verschillende joodse sprekers. De kennis die ik daar verwierf, ervoer ik als het mooiste dat me ooit is overkomen, Bijbels gezien dan. Ik begreep meteen waar onze christelijke wortels zaten en leerde Jezus kennen vanuit zijn Joodse perspectief. Zo ook de Joodse discipelen, de Joodse Paulus en de eerste Joodse gelovigen. De wortels van het christendom zijn volledig verweven met de Tora van Mozes en Jezus de Joodse Messias die alle profetieën nauwkeurig vervulde tot en met zijn dood, opstanding en hemelvaart. Onze Tora-getrouwe Joodse broeders verwachten de wederkomst van hun broeder Jezus als de Messias. De wortels van mijn geloof in Jezus werden op één dag helder en duidelijk en ook mijn verlangen deze Jezus verder te volgen in overeenstemming met de Tora. Ik dacht ‘dit is het!’ ”

Toen bent u daar verder gegaan?

“Ik ben een paar keer naar ‘Beth Yeshua’ in Amsterdam geweest, maar die afstand was te ver voor ons om elke Sabbat af te leggen. Ik woonde toen al in Alblasserdam. Jammer genoeg waren daar geen Messiaanse gemeentes in de buurt. Dan spreek ik over elf jaar terug, dat is nu wel anders.”

“ ‘Een kerk beginnen? Dat hoor je niet zo vaak meer tegenwoordig’, zei hij tegen ons.”

Hoe hebben jullie dat opgelost?

“Met zeven andere gelovigen begonnen we in mijn huis samen te komen op Sabbatmorgen. Na een jaar besloten we een zaaltje te huren en een gemeente te starten. We stapten dus naar de notaris voor een officiële registratie. ‘Een kerk beginnen? Dat hoor je niet zo vaak meer tegenwoordig’, zei hij tegen ons.”

Hoe stond u als voorganger in de leer over Jezus?

“De grootste omslag in mijn leven was toen ik zag dat God één is en ondeelbaar. Er bestaat geen drie-eenheid en ook geen twee-eenheid: het is één god met één zoon. De kerk reageerde hierop afwijzend: het was in conflict met de drie-eenheidleer. Deze werd natuurlijk verdedigd door de oudsten.”

Jezus is dus niet God zelf volgens u?

“Als Jezus God zelf zou zijn hoeft hij toch niet Vader te zeggen? Jezus is de Zoon van God en daarom zegt hij Vader. Jezus is één met de Vader in denken en spreken en hij handelt in volledige afhankelijkheid van zijn Vader. Daarmee is mijn getuigenis volledig in overeenstemming met de Bijbel. Als ik één ben met mijn vrouw, dan word ik toch ook niet een ‘wezen’ met haar? Wij blijven twee verschillende persoonlijkheden.”


De Bijbel zegt dat er vele goden en heren zijn, maar dat er maar één ware God is. Elke gedachte over meerdere goden is dan ook puur filosofisch.”

 “Er bestaat geen drie-eenheid: het is één god met één zoon.”

Maar wat als je dat niet gelooft?

“Daar heb ik geen oordeel over. God ziet het hart van de mens aan. Het is alleen niet best wanneer je weet hoe het zit en toch de leugen blijft verkondigen.”

Wat deed de afwijzing van de kerk met u?

“Het heeft mij alleen maar sterker en standvastiger gemaakt. Het is natuurlijk geen prettige ervaring, maar afwijzing is niet zo schadelijk op het moment dat je weet dat mensen je afwijzen om de dogmatiek. Ze hebben naar hun beste mening een ander inzicht. Dat heeft niets met de mensen te maken, maar met de religie.”

Maar wat vond u daar dan van?

“Op het gebied van wat er staat geschreven in de Bijbel wil ik mij niets aantrekken van wat andere mensen erover zeggen. Ik zal een ieder respecteren en liefhebben, absoluut. Maar uiteindelijk moet je altijd zeggen én doen wat er geschreven staat. Dat is de kern van het Hoor Israël, een Bijbelse geloofsbelijdenis uit Deuteronomium waarin ook staat dat God één is. Wij willen gewoon Tora verkondigen en uitleven.”

“Er is maar één ware God. Elke gedachte over meerdere goden is dan ook puur filosofisch.”

Doen jullie dan ook aan de besnijdenis?

“Ik ben al besneden in het hart. Niet-joden hoeven zich niet te laten besnijden. Het levert niets op: de ware besnijdenis is door het geloof. Paulus zegt immers: ‘Is iemand als besnedene geroepen, hij late het niet verhelpen; is iemand als onbesnedene geroepen, hij late zich niet besnijden.”

Hoe kijkt u naar Israël?

“Het zijn de kinderen van Abraham, Izaäk en Jakob. Het beloofde land is nog steeds voor het nageslacht van Jakob, het volk van Israël. Wanneer Jezus terugkomt zal dat gebied zich uitbreiden vanaf de Eufraat tot aan de Nijl.”

Welke politieke partij zou u stemmen?

“Ik voel me sterk aangetrokken tot de PVV en Geert Wilders. Maar dat komt hoofdzakelijk doordat hij belangrijke zaken aanpakt en zijn zorgen over de toekomst van Nederland hardop durft uit te spreken. Hij is duidelijk en zegt waar het op staat. Dat spreekt mij persoonlijk erg aan.”

Maar hoe vindt u zijn gedachtegoed stroken met de Bijbel?

“Als ik op de SGP zou stemmen, strookt dat dan allemaal met de Bijbel? De zondagsrust verplichten? Zoiets moet je niet aan iedereen opleggen. Wat heeft dat voor zin? Winkeliers moeten zelf weten wanneer ze open gaan. Ik zal op de Sabbat gesloten zijn en dat zal iedereen weten ook, maar leg het sluiten van je winkel niet aan een ander op. Dat werkt juist averechts. Je moet volkomen vrij kunnen zijn in je denken.”

Hoe ziet u de huidige economische crisis?

“Ik houd mijn hart vast voor de toekomt. Dat hele financiële systeem zal misschien wel compleet in elkaar vallen. Valuta zijn dadelijk niets meer waard en het goud ligt alleen bij de rijken der aarde. Oorlog zal uitbreken tussen Israël en de Arabische legers en de strijd zal kort en hevig zijn. Ik richt mijn oog op de God van Israël en op zijn zoon Jezus de Messias die spoedig komt om de wereldwijde heerschappij op te zich te nemen vanuit Jeruzalem.”

“Ik hoop dat er veel meer mensen kennis gaan krijgen aan de énige waarachtige God en zijn zoon Jezus de Messias, want dat is het eeuwige leven. Dat is ook de boodschap in al mijn onderwijzingen.”