Ingezonden: Thora versus Messias?

Willem Visser toont in dit artikel de eenheid tussen de Tora en de Messias aan, ‘het vleesgeworden Woord’. Visser: Verwerp je de Thora, het (geschreven) Woord van God, dan verwerp je ook Jezus, het (levende) Woord van God.

Thora versus Messias?

Auteur: Willem Visser

Thora is: onderwijzing, leefwijze, ethiek, regels, inzettingen, wet, geboden en verboden, leren we uit Tenach.
Thora heeft dus alles te maken met relatie. Relatie tussen God en de mens en tussen de mensen onderling.
En…de Thora is: vreugde, heilig, rechtvaardig, liefdevol en goed, leren we uit Tenach.

Wat Jezus in het NT voor de christenen is, lijkt dus sterk op wat (de) Thora in het OT voor de joden is!

Tabernacle-3.2-1

Maar kun je dat wel zo stellen – de Thora is voor de joden van het OT?
Het christelijk geloof is toch geen ander geloof dan het joodse geloof uit het OT !?
De Tenach maakt toch ten volle deel uit van christelijke Bijbel en de God van Abraham, Isaak en Jakob is toch ook de God van de christenen!
En zegt Paulus niet in Rom.2:29 Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis.

Het christelijk geloof lijkt dus geen ander geloof te zijn dan het joodse geloof. Christenen zijn ‘aanhangers’ (c.q. belijders) van het joodse geloof; of niet? Dit vraagt om uitleg.

In onze Bijbelvertalingen word Thora doorgaans vertaald met ‘wet’, maar dat is gelet op het bovenstaande wel een erg schrale verwoording. We hebben gelezen dat Thora vreugde is, en het gehoorzamen van een (strenge) wet is nou niet bepaald een vreugdevolle aangelegenheid.
Wat Thora werkelijk inhoud en welke relatie joden met Thora hebben en welk een vreugde men in de Thora vind wordt op vele plaatsen in het OT (de Tenach) duidelijk.

Lees maar:

Deut.32:46 …draag ook uw kinderen op om zich strikt te houden aan Mijn Wet…het is van levensbelang!

Joz.1:8 Leg dat Wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in… Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

Joz.22:5 …heb de HEER, uw God, lief en volg de weg die Hij u wijst, leef Zijn geboden na, wees Hem toegedaan en dien Hem met hart en ziel.

Neh.8:9 Het gehele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de Thora hoorde.

Neh.8:18 Iedere dag van het feest… werd er voorgelezen uit het boek van de Wet van God.

Neh.9:29 Terwijl ieder die (Uw geboden) nakomt, zal leven.

Ps.1:1 Gelukkig de mens die…vreugde vindt in de Wet van de HEER

Ps.19:8 De Thora van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens.

Ps.19:8 De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige.

Ps.19:9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart.

Ps.19:9 Het gebod van de HEER is helder, licht voor de ogen.

Ps.19:10 De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al.

Ps.19:11 Ze zijn begeerlijker dan goud… zoeter dan honing.

Ps.19:12 Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijkelijk beloond.

Ps.37:31 De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid… hij draagt de Wet van God in zijn hart…

Ps.40:9 Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik Uw Wet.

Ps.89:15 Uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en waarheid staan in Uw dienst.

Ps.119:1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de Wet van de HEER…

Ps.119:16 Ik verheug mij in Uw Wetten, Uw woord zal ik niet vergeten.

Ps.119:18 Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi Uw Wet is.

Ps.119:20 Mijn ziel kwijnt weg van verlangen naar Uw voorschriften.

Ps.119:39 …maar Uw voorschriften maken mij gelukkig. Hoe verlang ik naar Uw regels,

Ps.119:97 Hoe lief heb ik Uw Wet, heel de dag is hij in mijn gedachten.

Ps.119:142 Uw Wet berust op waarheid…Uw geboden verheugen mij…geef mij inzicht, en ik zal leven.

Ps.119:174 Ik verlang er naar dat U mij redt HEER, Uw Wet verheugt mij.

Jes.2:3 Machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen Zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt Zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

Jes.51:4 De Wet vindt zijn oorsprong in Mij, en Mijn recht zal een licht zijn voor alle volken.

Jes.51:7 Luister naar Mij, jullie die Mijn gerechtigheid kennen, volk dat Mijn Wet in hun hart draagt.

Als je deze teksten leest krijg je het gevoel dat de Thora een ‘persoonlijke’ vriend van het joodse volk is.

Het volk is diep ontroerd en barst in tranen uit als de Wet aan hen wordt voorgelezen en uitgelegd (Neh.8:9).
De koning richt zelfs een feestmaal aan, alsof een dierbare na lange tijd weer in de armen gesloten wordt Neh.8:18).
Zij brengt voorspoed (Joz.1:8), schenkt leven (Neh.9:29).
Zij is volmaakt, schenkt levenskracht, wijsheid, vreugde, en verlicht je (Ps.19:8).
Zij is rechtvaardig, bevat louter waarheid is rein, blijft altijd bestaan en door met Haar te verkeren wordt je rijkelijk beloond (Ps.19:10 Het Boek). Zij is zo wonderlijk mooi (Ps.119:18).
Ze is begeerlijker dan goud en zoeter dan honing (Ps.19:10).
Je hebt Haar zo lief, Ze is altijd in je gedachten (Ps.119:97), je draagt Haar in je hart mee, (Ps.37:31).
Je koestert Haar (Ps.40:9).
Haar zul je nooit vergeten (Ps.119:16).
Je ziel kwijnt weg van verlangen naar Haar Ps.119:20.
Naar Haar verlang je, want Zij maakt je gelukkig Ps.119:39

De Thora is meer nog dan een ‘vriend’; zij is een ‘geliefde’ en een ‘metgezel’ voor het leven! Als je dit goed op je laat inwerken dan begrijp je hoe belangrijk (de) Thora voor het joodse volk is. De Thora is in deze teksten bijna tastbaar en bijna een persoon!

De ‘vreugde’ kwam niet pas nadat Jezus gekomen is, die ‘vreugde’ was er al (Ps.1:1).
De Thora, het Woord van God (Ps.119:16), en Jezus, het Woord van God (Jh.1:14) verschillen in feite dus niet van elkaar. Sterker nog; ze zijn één en dezelfde!
Het Oude- en het Nieuwe testament zijn ook niet twee verschillende boeken, één waarin Thora centraal staat en één waarin Jezus centraal staat; nee, het is één Bijbel. Gods Woord is één.

Jezus verwoordt dat in Jh.5:39 als volgt: “U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij…” Jezus is (de) Thora !

Kijk nog eens naar wat je zojuist hebt gelezen in Neh.9:29 ‘… terwijl ieder die de Thora nakomt zal leven’. Leg deze tekst eens naast Jh.11:25 Jezus zei: Wie in mij geloofd zal leven, …’.

Verwerp je de Thora, het (geschreven) Woord van God, dan verwerp je ook Jezus, het (levende) Woord van God.
En dat Jezus en de Thora dezelfde zijn is volledig in overeenstemming met de proloog in het Evangelie van Johannes: Jezus is de ‘vleesgeworden’ Thora, het Woord van God dat mens werd. En dat lezen we in Jh.1:14 “Het Woord is mens geworden…”

Deze zin leert ook dat het Woord voordat het ‘mens’ werd, van een andere ‘hoedanigheid’ was, want er staat: ‘is geworden’. En dat betekent dat het vóór zijn menswording ‘iets’ anders was. Wat was het Woord voordat het mens werd? Het Woord was Thora!
Lees wat Jezus zelf over de Thora zegt:

Mt.5:17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Thora of de ‘woorden’ van de Profeten af te schaffen. Ik ben gekomen om er de volle betekenis aan te geven.

Mt.7:12 Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden. Dat is het hart van de Thora …

Mt.19:17b Jezus zei: Als je het leven binnen wilt gaan, houd je dan aan Zijn geboden (de Thora).

Mt.22:36 Meester, wat is het grootste gebod in de Thora…heb de Heer lief en uw naaste als jezelf.
Deze twee geboden zijn de grondslag van…de Thora en de Profeten.

Mc.7:9 Jezus zei: Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! (Jezus verafschuwt het als men de Thora van God naast zich neerlegt.)

Lc.16:17 Ik kan je zeggen dat hemel en aarde nog eerder vergaan dan dat er één punt of komma uit de Thora komt te vervallen.

Jh.7:19 Heeft Mozes u niet de Thora gegeven? Maar niemand houdt zich aan de Thora.

En hetzelfde geluid tref je ook aan bij Jacobus, Paulus en Johannes:

Hand.21:20 …vele duizenden joden hebben het geloof (in Jezus) aanvaard, en allen leven vol overtuiging volgens de Thora.

Hand.22:12 Ananias …een man die de Thora trouw naleefde en bij de Joden…in hoog aanzien stond.

Hand.24:14 (Paulus) …en dat ik geloof in alles wat in de Thora en de Profeten geschreven staat

Hand.28:23 (Paulus) …terwijl hij hen op grond van de Wet van Mozes … probeerde te winnen.

Rom.2:13 Niet wie de Thora slechts aanhoort zal…rechtvaardig zijn, maar wie de Thora naleeft.

Rom.3:31 Stellen wij door het geloof (in Jezus) de Thora buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de Thora juist.

Rom.7:12 Kortom, de Thora zelf is heilig, en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.

Rom.7:16 …ik erken dat de Thora goed is.

Hebr.10:28 Voor wie de Wet van Mozes naast zich neerlegt is er geen pardon…hij moet sterven.

1Joh.2:3 Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan de Thora houden. Wie zegt: ‘Ik ken Hem,’ maar zich niet aan Zijn geboden houdt, is een leugenaar.

Op.14:12 Hier komt het aan op standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan de Wet van God en aan de trouw van Jezus.

En Pred.12:13 leert: ‘… heb ontzag voor God en leef Zijn geboden (Thora) na. Dat geldt voor ieder mens.’ Hier staat duidelijk: voor ieder mens. De Thora geldt dus niet alleen voor joden, nee, ook voor heidenen en christenen uit de heidenen. Iedereen dient zich aan de Thora te houden. Lees maar wat de profeet Jeremia over het ‘Nieuwe Verbond’ zegt: Jer.31:33
Maar dit is het Verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal Mijn Thora in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij Mijn volk.

‘In hun hart schrijven’.Wat wordt er in hun hart geschreven? De Thora!
De Thora maakt dus ten volle deel uit van het Nieuwe Verbond’. Maar in tegenstelling tot het Oude Verbond, waar de Thora in ‘steen geschreven’ stond (de Tien Geboden of beter gezegd: de Tien Woorden die de Thora representeren), wordt dezelfde Thora nu in je ‘hart’ geschreven.

Want als je ‘opnieuw geboren’ bent en Gods Geest woont in je dan hoef je ook niet meer ‘te worden onderwezen in de Thora’, leert vers 34, dan weet je door de Geest, wat God van je verlangd, dan zijn de ‘stenen tafelen (platen)’ overbodig geworden en verouderd (Hebr.8:13). Maar dat overbodig worden geldt absoluut niet voor de geboden zelf, de Thora is er voor eeuwig leert Jezus in Lc.16:17.

En Hebr.10:26 bevestigd dit:
“Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk, en kunnen we niet anders dan huiverend afwachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden. 28 Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt is er geen pardon; … hij moet sterven.”

Begrijp goed wat hier staat: nadat we de ‘waarheid’ hebben leren kennen (nadat we ons bekeerd hebben en Jezus zijn gaan volgen en ons aan zijn geboden (aan Thora) zijn gaan houden (zie Jh.14:15 – als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden), en toch blijven zondigen, dan kan geen enkel offer ons meer redden. Dan zijn we reddeloos verloren, want we hebben ‘willens en wetens’ Jezus verworpen (we zijn afvalligen geworden).

Israel-DeurpostBloed-..x800

Jezus of Thora, Oud of Nieuw testament. Pas op, het is riskant hier onderscheid in te willen maken. Lees maar eens wat Psalm 119, een ware ode aan het Woord, ons leert.

9; Laat u leiden door Zijn Woord…
16; Uw Woord zal ik niet vergeten…
17; ik zal mij houden aan Uw Woord…
42; want ik vertrouw op Uw Woord…
49; het Woord, waarmee U mij hoop hebt gegeven…
67; ik houd mij aan Uw Woord…
74/81; in Uw Woord heb ik mijn hoop gesteld…
88; ik houd mij aan de richtlijn uit Uw mond…
89; HEER, voor eeuwig staat Uw Woord in de hemel vast…
101; ik vermijd wat slecht is, zo kan ik mij houden aan Uw Woord…
105; Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad…
114; in Uw Woord stel ik mijn hoop…
130; als Uw Woord opengaat, is er licht en inzicht…
140; Uw Woord is volkomen zuiver…
147; in Uw Woord stel ik mijn hoop…
148; ik blijf waakzaam en overdenk Uw Woord…
160; Uw Woord is volkomen betrouwbaar…
161; voor Uw Woorden huivert mijn hart…
172; laat mijn mond Uw Woord bezingen.

Herken je Jezus in het Woord zoals de psalmdichter hier beschrijft! Komt het niet schitterend overeen met Jezus, het levende Woord, in het NT:

9; Jezus, die ons leidt…
16; Jezus, die wij herdenken bij de Avondmaalsviering…
17; Jezus, die ons oproept zijn geboden te onderhouden…
42; Jezus, die ons oproept hem te vertrouwen…
49; Jezus, die onze enige hoop is…
67; Jezus, aan wie wij trouw beloven…
88; Jezus, wiens volgelingen wij zijn…
89 Jezus, die eeuwig regeert…
101; Jezus, die ons oproept het goede te doen en het slechte na te laten…
105; Jezus, die een licht is in het duister op ons levenspad…
130; Jezus, die ons inzicht geeft…
140; Jezus, die volkomen rein en zondeloos is…
148; Jezus, die ons oproept waakzaam te zijn…
172; Jezus, voor wie wij lofliederen zingen.

En dit is dan alleen nog maar Psalm 119, maar het is de gehele Bijbel die ervan getuigt dat Jezus en Thora één zijn; dat ze beiden ‘het Woord’ zijn.
In de Tenach zijn Woord en Thora bijna tastbaar en bijna een persoon. Maar God gaat die stap zetten;
Zijn Zoon (Spr.30:4),
Zijn Lieveling (Spr.8:30),
Zijn Woord (Ps.33:6) … zal ‘mens’ worden.

Jh.1:14 En Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader… Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt… Jezus, het Woord, heeft ons de Vader getoond…

Een gedachte over “Ingezonden: Thora versus Messias?”

  1. “Jdg 14:18 Toen zeiden de mannen der stad tot hem, op den zevenden dag, eer de zon onderging: Wat is zoeter dan honig? en wat is sterker dan een leeuw? ”

    Antwoord: Torah Yeshua!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *