Ingezonden: God is EEN, niet Drie-in-een

Met dank aan Bert Vos

‘Hoor Israël: de HERE is onze God: De HERE is één! (Deut. 6:4; Mark. 12:30) Dat is al eeuwenlang de belangrijkste belijdenis van het Joodse volk, tot op heden. Toch is er in de kerk er de uitdrukking: de Drie-eenheid. Maar is die uitdrukking juist?’ 

Om dat enigszins te verstaan hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig.  En ook ons hart en ons verstand, hoewel ons verstand beperkt is, en er de mogelijkheid bestaat om af te dwalen, mogen we het toch niet uitschakelen.

De kerkvader Tertilianus (geb.ca.155) introduceerde deze term ‘Trinitatus’.
Maar hebben de apostelen dat óók zo geleerd? Is daar zo’n 1½ tot 3½ eeuw voor nodig geweest om dat goed te verstaan? Of is dit een product van het menselijk denken, om los te komen van het Jodendom, die zo expleciet vasthoud aan de belijdenis dat er maar één God is.

De geschiedenis, vooral die uit de vierde eeuw, heeft geleerd dat men van alles heeft geprobeerd om los te komen van de Joodse theologie, inclusief die Joodse Messiasbelijdende Joden! Op het concilie van Nicéa werden ze geweerd, zodat ze geen enkele invloed konden uitoefenen op de veranderingen die men in petto had, zoals de zondag in plaats van de Sabbat, de Drie-eenheid in plaats van de énige God, wat het Shema leert,  en de feesten des HEREN,  zoals die ons onderwezen worden in Leviticus 23.

In de oude kerk kende men het ‘Trinitatus feest’, dat is de eerste zondag na het pinksterfeest. Over het algemeen wordt er in de kerk weinig aandacht besteed aan het ‘Trinitatus feest’.

Eenheid, dat is de wil van de Vader (Joh. 14:20).  Te dien dage zult u weten, dat Ik in de Vader ben, en u in Mij en Ik in u! Eenheid, dat is de wil van de Zoon. Joh.15:3b  …blijf in Mij, gelijk Ik in u! Eenheid, dat is de wil van de Heilige Geest 1 Kor.12:13

Is deze éénheid een mysterie dat moeilijk te begrijpen valt of een product van ons menselijk denken, beïnvloed door de Griekse filosofie?
Want door één Geest, zijn wij allen tot éénheid in Christus gedoopt, tot het lichaam van de Heer Jeshua, waar Hij zelf het hoofd van is.
Eenheid is de wil van de God van Israël. Dat staat vast.
Dat blijkt uit de zevenvoudige gaven van éénheid welke gegeven is aan het lichaam van Christus, aan de gemeente.

Zo is er één gemeente welke in bezit is van:
1.  Één Geest;
2.  Één hoop: onze roeping;
3.  Één toekomst: de eeuwige heerlijkheid;
4.  Één Here: als hoofd van zijn lichaam;
5.  Één geloof  Hebr. 12:2;
6.  Één doop Rom. 6:3;
7.  Één God en Vader Ef. 4:3-6.

Wij worden vermaand te beijveren de éénheid van de Geest te bewaren, door de band van de vrede:  Eén lichaam en één Geest, gelijk u geroepen zijt in de éne hoop uwer roeping in God de Vader, die in de Messiass Jeshua boven allen te roemen en te prijzen is!
Eenheid is een karaktereigenschap van de God van Abraham, Izaäk en Jacob.

Verdeeldheid is een karaktereigenschap van Gods tegenstander, de satan.
De man kan zich op verschillende wijze profileren, b.v. : man – vader – beroep. Drie verschillende personalisaties – en toch één persoon, één mens. Alhoewel de mens één persoon is, is hij dan een drie-eenheid?  lichaam – ziel – geest

God is de Vader – Jeshua HaMessias is de Zoon – en de Heilige Geest gaat van de Vader en de Zoon uit. Maar is de Heilige geest daarom ook God? Dat is pas definitief vastgesteld op het concilie van Constantinopel in het jaar 381.  Maar was dat ook zo?
Ook op het concilie van Nicéa in 325 heeft men de Drie-eenheidsleer gepropageerd, maar daar waren geen Messiaanse Joden bij, die waren door keizer Constantijn geweerd.

De kerk heeft door de loop der eeuwen de Drie-eenheid altijd geleerd, tot op de dag van vandaag. Maar of dat juist is, betwijfel ik. De Schrift leert duidelijk dat er onderscheid is, b.v. Joh.17:3: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de énige en waarachtige God, en Jezus Christus die Gij gezonden hebt.” Doordat Hij gezonden werd in de wereld. Hoe kon Hij dan eeuwig God zijn?

Ook de apostel Paulus maakt onderscheid, geen éénheid tussen God de Vader en Jezus Christus, in zijn opschrift aan de gemeente van Efeze “Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Here Jezus Christus” (Ef.1:2).

Maar in die tijd was daar veel verwarring over ontstaan, zo zijn er verschillende landskerken afgehaakt.
In de kerk is in ± 150 na Chr. door Julianus de Godheid van Christus naar voren gekomen. En ca. 75 jaar later de Drie-eenheid door Tertilianus, overleden in 240.

En omdat God een éénheid is in Zichzelf, heeft God de mens als zodanig niet nodig. “Wie bestuurde de Geest des HEREN en onderrichtte Hem als zijn Raadsman? Wie raadpleegde Hij dat deze Hem dat deze inzicht zou geven, het rechte pad zou   leren, kennis bijbrengen, en de weg van het verstand  doen kennen?” Niemand! Jes. 40:13-14.

God heeft niets of niemand nodig!
Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft de Zoon het leven uit de Vader, en in de Heer Jeshua is het leven.  “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Joh. 14:6).

Een moeilijke materie, die volgens mij in het Messiaanse rijk volkomen en begrijpelijk voor iedereen bekend gemaakt zal worden.
Dat God onafhankelijk is van de mens als zijn schepping, wil nog niet zeggen dat God niets van doen wil hebben met zijn schepping.
Want met het doel dat de mens in relatie met Hem zou leven, daarvoor heeft Hij de mens geschapen, opdat de mens Hem groot maakt, bejubelt, Hem aanbidt en Hem liefheeft, etc.
“Dit nu is het eeuwige leven dat zij U kennen, de éne waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.”   Joh.17:3
Maar toen is de zondeval gekomen, en is nu het doel met de mens anders geworden?
Nee, dat doel is niet veranderd, God wil nog steeds een relatie, in gemeenschap met de mens hebben! Maar de vraag is, is dat mogelijk?
Ja, dat is mogelijk!  En hoe is dat mogelijk? Alleen door de Heer Jeshua!
“God is getrouw, door wie u geroepen bent, tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus.” 1 Kor. 1:9

Er is een voortdurende relatie tussen de Zoon van God en de Geest met mensen onderling. Doch ook een gedurige relatie tussen God en zijn gehele schepping. En in het bijzonder met de kroon van zijn schepping, ‘de mens’ En wel  met: de ‘wedergeboren mens’, die door het geloof een relatie zoekt en ook vindt met de levende Messias.
De kerk heeft twee tussen personen, de Zoon en de Heilige Geest; en men leert dat deze personen God zijn, maar de apostelen hebben dat nooit geleerd.
Daarom heeft God in zijn liefde tot zijn schepping Wezens geschapen door wie Hij de verbinding met zijn schepping onderhoudt.

Ook de profetieën van Jesaja spreken daarover dat Jeshua onder de Vader staat: “Zie Mijn knecht, die Ik ondersteun, mijn Uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb, Ik heb mijn geest op Hem gelegd; Hij zal de volkeren het recht openbaren.” (Jes. 42:1).

“U zijt, luidt het woord des HEREN, mijn getuige en mijn knecht, die Ik verkoren heb opdat u het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; voor Mij geen God geformeerd is en na Mij geen zijn zal. Ik ben de HERE en buiten Mij is er geen Verlosser.”(Jes. 43:10)

Zo komen we tot de conclusie dat van de Vader het verlossingswerk uitgaat en dat Hij dit overgeeft in de handen van zijn Zoon Jeshua, en dat Hij het verlossingswerk op Golgotha volbracht heeft. Namelijk, Hij die uit de schoot des Vaders is uitgegaan.

God en Jeshua:
• Zijn God en Jeshua één-en-dezelde-Persoon’, zoals de drie-eenheidsleer dat zegt?
• Zijn God en Jeshua in status macht, rol en taken eigenlijk wel ‘Hetzelfde’ of één en Dezelfde?
• Is Jeshua wel – zoals sommigen zeggen – ‘God in het vlees?

Hieronder een korte tabel – samengesteld uit de Bijbel

JHWH                                                                  JESHUA

…is Geest                                                    …is vrucht van de Geest’

…is onzichtbaar                                             …kreeg de zichtbare gestalte van God’

…is eeuwig, zonder begin of einde             …werd door God geschapen en kreeg eeuwig leven’

…wordt door Jeshua Vader genoemd        …wordt door God Mijn Zoon genoemd’

…is de Vader van de schepping                 … kreeg van God macht over de schepping’

…heeft een plan met de schepping            …voert Gods plannen uit’

…aanvaardt het offer van Jeshua               …gaf zijn leven voor ons allen’

…gaf Jeshua  én de schepping leven        …brengt ons door zijn offer leven’

…zit op de hoogste troon                            …krijgt een troon naast God’

…is Almachtig                                              …is onze Hogepriester’

… is de hoogste Rechter                            …is onze Middelaar bij God’

…geeft de boekrol aan Jeshua                  …krijgt de boekrol uit handen van God op de troon’

…alleen weet wanneer Jeshua wederkomt
…wordt door teruggezonden naar ons’

…zal in alle zijn                                             …geeft de macht terug aan God’

We willen nu de relatie bezien tussen de Vader en de Zoon in het oude Verbond. “En zie met de wolken des hemels kwam iemand gelijk de ‘Mensenzoon’; en Hij begaf zich tot de ‘Oude van dagen’ en men leidde Hem voor deze, en Hem werd heerschappij  gegeven en eer, en Koninklijke macht, en alle volken en natiën dienden Hem.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan en zijn Koningschap is een dat onverderfelijk is.”   Dan. 7:13-14

De Mensenzoon, is de Heer Jeshua. “Maar opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven.”  Mat.9:6a
De Oude van dagen, dat is God de Vader.  Dat wil niet zeggen dat God oud is, maar wil zeggen dat God van eeuwigheid is.
De Vader geeft aan de Zoon, alle macht en alle heerschappij en een koningschap dat onverderfelijk is.

Ook willen we bij aanzien, de andere Bijbelgedeelten, van de relatie tussen Vader en Zoon.  Zach. 13:7  “Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de Man, die Mijn metgezel is, luidt het Woord van de HERE der heerscharen; sla die Herder, zodat die schapen verstrooid worden; en Ik zal Mijn hand wenden tegen de kleinen.”
De Here Jeshua is de ‘metgezel’ van God de Vader.

“Maar hij (Stefanus) vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen op naar de hemel, en zag de heerlijkheid van God, en Jeshua staande ter rechterhand van God, en hij zei : Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God” (Hand. 7:55-56).

“Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in zijn troon”(Openb. 3:21, SV).
Overwinning verkrijgt men door volharding en door strijd.

Zwaard, waak op tegen Mijn herder… sla die Herder, die Gods metgezel is.
God zelf sloeg die Herder, Hij sloeg in Hem de zonden stuk!
En die slagen kwamen niet op ons, hoewel wij het zijn die de zonden zijn begaan. Maar die slagen kwamen op Hem, die Gods metgezel is, de Heer Jeshua, die der zonden straf gedragen heeft.
God zelf getuigd dat de Heer Jeshua zijn Zoon is, dat zei Hij toen Hij door Johannes gedoopt werd:  “Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik Mijn welbehagen heb.” Mat.3:17
En bij de verheerlijking op de berg.  Mat.17
“Voor ons nochtans is er maar één God, uit wie alle dingen zijn, en één Heer Jeshua HaMessias, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.” 1 Kor.8:6

Alle dingen zijn uit God de Vader en door God de Zoon.
God de Vader is de bedenker, de architect.  God de Zoon is de beheerder, de uitvoerder.
In Joh. 14:28 zegt de Heer Jeshua: Mijn Vader is meerder dan Ik, en die lijn moeten we goed vasthouden.

De Heer Jeshua toont zich ondergeschikt aan de Vader. Ze zijn één. En toch stelt de Zoon zich onder de Vader.
De Vader zond de Zoon en de Zoon liet zich zenden door de Vader. De Zoon kan uit zichzelf niets doen, maar de Vader, toont de Zoon alles wat Hij doet.
En wat de Vader doet, doet ook de Zoon.

De Vader heeft het leven in zichzelf en tegelijk heeft de Vader de Zoon leven gegeven in zichzelf.
De Vader wekt de doden op, en doet leven. -–  En de Zoon wekt leven op wie Hij wil.

De Vader oordeelt niemand, maar heeft het oordeel aan de Zoon gegeven, en heeft de Zoon macht gegeven om gericht te houden. (Samenvatting Joh.5:19-30)

De Vader heeft alle dingen aan de Zoon overgegeven. Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon; en wie het de Zoon wil openbaren.

De Heer Jeshua stelt zich dienstbaar op ten opzichte van zijn Vader. Hij doet niet zijn eigen wil, maar de wil van Hem die Hem gezonden heeft.  “Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, doch de wil van Hem die Mij gezonden heeft” Joh. 5:30
“Hij wierp zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende : Mijn Vader indien  het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan, doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk U wilt.” Mat. 26:39
Vader en Zoon zijn één in karakter, één in het willen en één in liefde.
Daarom zegt de Vader : “Deze is mijn geliefde Zoon, in welke Ik mijn welbehagen heb, hoort Hem” Mat. 3:17

De overpriesters en de schriftgeleerden wilden er niet van horen, dat Hij de Zoon van God was.  De geestelijke leidslieden van toen wilden er niet van horen. Maar dat is nu nog zo, veel voorgangers uit de kerken willen wel preken over zijn mensheid, erkennen zelfs dat Hij een profeet was, maar niet de Zoon van God en zetten daar een vraagteken bij!
Maar ondertussen nemen zij het Woord van God en de Heer Jeshua niet serieus, accepteren zijn redding niet.Ongeloof maakt ziende blind.

Ook Eersttestamentisch is de Heilige Geest aanwezig.
“De Geest des HEREN spreekt door mij, zijn Woord is op mijn tong.”  2 Sam.23:2
Hier spreekt David geïnspireerd door de Heilige Geest, dat hij niet zijn eigen woorden uitspreekt, maar de woorden van God.
In Psalm 51 spreekt David: En neemt uw Heilige Geest niet van mij.  En dit zegt hij in het verband met zijn zonde met Bathseba.
In 1 Thes. 5:19 zegt Paulus: Doof de Geest niet uit.

In het Eerste Testament is de Heilige Geest aanwezig, maar op een andere wijze dan in het Tweede Testament. En waarom anders? Omdat de Here Jeshua nog niet gestorven en nog niet was opgestaan. De Heilige Geest kon nog niemand  levend maken in de Messias. Omdat de gemeente, het lichaam van Jeshua de Messias er nog niet was.

De volledige werking van de Heilige Geest kon pas komen, als het verlossingswerk van de Heer Jeshua volbracht was.
De Heilige Geest is Goddelijk. “Petrus zei : Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, om de Heilige Geest te bedriegen?….U hebt niet alleen tegen mensen gelogen, maar tegen God.” Hand.5:3a+4b
De Heilige Geest is Goddelijk! d.w.z. Eénzelfde in wezen, éénzelfde in eigenschappen, de Heilige Geest is van eeuwigheid.  Hebr.9:14
De Heilige Geest is van hetzelfde wezen als de Vader en is uitgegaan uit hetzelfde wezen.

“Want God heeft het ons geopenbaard door de Geest. Want de Geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in de mens is, dan des mensen eigen geest. Zo weet ook niemand wat in de God is, dan de Geest Gods”   1 Kor. 2:10-11

God de Vader, geeft de Zoon, en de Heilige Geest.
“Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen, en doopt hen in de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, leert hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.” Mat. 28:19

De volgorde is een chronologische en een functionele volgorde. De Vader zond de Zoon, toen de Zoon zijn werk volbracht had, kon de Heilige Geest worden uitgestort om het werk van de Zoon, te leggen in de harten van de gelovigen. “Terzelfde tijd verblijde Hij zich door de Heilige Geest en zei : Ik dank U Vader, Here des hemels en der aarde, dat U deze dingen voor de wijzen  en verstandigen verborgen hebt, doch aan de kinderen geopenbaard.”   Luk.10:21

“Zend uw licht en uw waarheid, moge die mij geleiden, en mij brengen naar uw heilige berg”(woonplaats van de Vader)  Ps. 43:3. “De genade van de Heer Jeshua HaMessias, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen”  2 Kor. 13:13.

Tegenpool uit de duisternis, de antichristelijke eenheid:  draak – beest – valse profeet. Op. 12,13

Bert Vos.

God is EEN.

2 gedachten over “Ingezonden: God is EEN, niet Drie-in-een”

  1. Is er een lijst met de Messiasbelijdende Joden die tijdens de Concile van Nicea werden geweigerd? Als die er niet is, misschien een naam van de mannen die werden geweerd? Als dat er ook niet is, heb je misschien een referentie waar deze mannen worden geweerd van de Concile in Nicea?

    Zie ze graag tegemoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *