Ingezonden: De Troon van God

Rolf de Jong stuurde dit artikel in over de Troon van God. Wie zit er op deze Troon?

Broeder De Jong neemt je mee en schept duidelijkheid.

De Troon van God, van de HEERE, van JHWH,

Wie zit op deze Troon?

Velen gelovigen substitueren de HEERE, de JHWH uit het Oude Testament met Jezus Christus, dat Hij deze God van het O–T. is.

Doen wij hiermee recht aan de waarheid?

Laten we slechts de vraag beantwoorden, “Wie zit op de Troon van de HEERE, de JHWH?”

Voor degenen die gemiddelde kennis van de Bijbel hebben kan het antwoord simpel zijn.

Zij zullen zeggen, ja Christus zit natuurlijk aan de rechterhand van God, zich daarbij minder realiserende dat het dan de HEERE, JHWH is, Die op deze troon zit.

Dus God, De HEERE, JHWH heeft een tweede “Man”, de Messias, zittende aan Zijn rechterhand, aan Wie het Koninkrijk der aarde is gegeven, als toekomstige Vredevorst en Koning der Koningen.

We zullen de status van Jezus Christus gaan bezien aan de hand van de Bijbel.

Heb. 8 : 1-2, De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, 2 de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens

Rom. 8 : 34, wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

Ef 1 : 15-18, 15 Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, 16 niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, 17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: 18 verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen,

De HEERE heeft geen erfenis nodig. Hoe kan de Creator van alles alle dingen beërven, als alles al van Hem is, en van wie zou Hij moeten erven? Erfenissen worden doorgegeven van vader op kind en niet andersom, niet de andere richting op.

Vers 19-21, 19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, 20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 21 boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.

Col 3 : 1, Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Heb 10 : 12, deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God,

Heb 12 : 2, 2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

1 Petr 3 : 22, …….door de opstanding van Jezus Christus, 22 die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn

Wat zegt het Oude Testament?

Jes 9 : 6,  Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

Ps 89 : 27-28, 27 Hij zal tot Mij zeggen: Gij zijt mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil. 28 Ja, Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde.

Een andere vertaling:

28 Hem maak Ik tot mijn eersteling, verheven boven de koningen van de aarde.

Interessant hier,  het door God aanstellen als mijn eerstgeborene, dat staat hier, de Messias is een aangestelde Eerstgeboren Zoon, dat betekent dat hij de positie van ERFENIS, ERFGENAAM inneemt.

Mat 2:11, En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre.

Werd hier door de wijzen uit het oosten Jezus als God aanbeden? Absoluut niet!

Deze mensen erkenden dat de baby Jezus de geprofeteerde Messias en zaad van David (genetisch), daarom aanbaden zij Jezus als een menselijke “Koning der Koningen”., niet als YHWH, de HEERE, maar als KONING van Israel, en erfgenaam van de troon van David”

Werd de Messias als GOD aanbeden of als Koning der Koningen?

De volgende verzen geven het antwoord hierop.

Jer. 23 : 5, Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land.

Ez. 34:22-24 zal Ik, (JHWH) mijn schapen verlossen, opdat zij niet langer tot een prooi zijn; Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere. 23 Dan zal Ik één herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. 24 Ik, de HERE, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik, de HERE, heb het gesproken.

Hosea 3:5 Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil – in de dagen der toekomst.

De Messias is de door God de Vader verwekte Koning en is door de apostelen of wie dan ook in het N-T. nooit aanbeden als JHWH, of als een persoon uit de drie-eenheid of zelfs uit de twee-eenheid voor de uitvinding van het christendom door de Rooms Katholieke kerk.

Wij hebben nog steeds te maken met afwijkingen van het ware geloof die in de eerste eeuwen hun intrede namen in de kerk, afwijkend van het geloof, leerstellingen van de eerste Christenen en dat waren zoals we weten de apostelen.

Toch moeten wij ons geloof niet laten beinvloeden door goedbedoelde leerstellingen die in die tijd de Kerk inkwamen, maar onbevooroordeeld het Boek lezen, en lezen wat er staat en niet zaken “er in gaan lezen” die er niet staan.

De Messias zit nog niet op de Troon van Zijner Heerlijkheid, oftewel,
De aardse troon van koning David.

Mat.25:31-33, Wanneer dan de Zoon des mensen (Messias) komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan (niet eerder) zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 32 En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33 en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand.

Mat.19:28, Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt (mijn leerstellingen en mijn voorbeeld), zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen(Messias) op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.

Luk. 1:31-33, En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God (JHWH) zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.

JHWH-s Plan van Redding, ofwel Gods Plan zoals wij dat noemen, mondt erin uit dat de Satan van de aarde verwijderd zal worden en dat de Messias, Jezus als de nieuwe Heerser over de aarde aangesteld zal worden.

En De Zachtmoedigen Zullen De Aarde Beerven!

Jes.45:5-7, Ik ben de HERE(JHWH) en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, 6 opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE(JHWH), en er is geen ander, 7 die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de HERE(JHWH), doe dit alles.

War betekent het dus om “ de HEERE, JHWH” te kennen?

1 Joh. 5:3, Wie gelooft dat Jezus de Messias is, is uit God geboren. Welnu, wie de Vader liefheeft, heeft ook liefde voor wie uit Hem is geboren. 2 Hoe weten wij dat we de kinderen van God liefhebben? Er is maar één bewijs: dat we God liefhebben en ons houden aan zijn geboden. 3 God(JHWH) liefhebben wil zeggen zijn geboden onderhouden, en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden, 4 want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. 5 Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Gal. 4:9, 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

Wat betekent het God (JHWH) te kennen of door de Eeuwige gekend zijn?

1 Joh. 4:7-8 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. 11 Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. 12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. 14 En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. 15 Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God. 16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.

Jes 45:5, Ik ben de HERE(JHWH) en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet,

Als hier sprake was van Jezus Christus, zou Hij dan zeggen buiten Mij is er geen God?

We weten uit het N-T dat Jezus God de Vader alle eer gaf, laten wij Zijn voorbeeld ook hierin volgen.

Jes 45,5 zegt dus JHWH, de HERE is de enige God, redelijk simpel.

Ex 3, 15 Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: De HERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht

O.K., de God van uwer vaderen, Abraham, Izak en Jacob is de HERE(JHWH).

De God van Abraham, Izak en Jacob = JHWH.

Hand 3, 13 De God van Abraham en Isaak en Jakob, de God onzer vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt,

Staat hier dat Jezus de God van Abraham etc. is? Absoluut niet, gewoon lezen.

De God van Abraham, wie werd door Hem verheerlijkt? Hijzelf? Nee, Hij verheerlijkte zijn knecht Jezus.

Jezus is dus klaarblijkelijk niet de God van Abraham.

Wie is de God van Abraham? De HERE(JHWH). En Wie is De HERE(JHWH)?

De ENIGE God, is dus Jezus de HERE?

Jezus is Gods (de HERE,JHWH) Gezalfde.

Hand 10 : 38, ….. hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

Wie zalfde Jezus?

Er staat niet , de Vader zalfde Jezus, er staat GOD.

Dus Jezus is niet de God die Hem zalfde.

Jezus is de knecht die God zalfde om Zijn wil te doen.

Het doel van een zalving is om Hem de kracht, de wijsheid die men nodig heeft om God te dienen.

Is het logisch dat God zalft God met God?

Gaan we naar Jes 61 : 1, De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft;

Als we dit vers lezen is het heel duidelijk dat de persoon die gezalfd is dat dit niet JHWH is.

JHWH zalft deze persoon.

Laten we nu Jezus zijn eigen woorden lezen wanneer Hij naar zichzelf verwijst.

Jezus gebruikt dit versom uit leggen dat Hij degen is waar de Schriften over spreken.

Dat Hij degene is die JHWH zalfde, Wie is JHWH ook al weer: Jes 45:5.

Luc. 4:18-21, De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

20 Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. 21 En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld

Jes 61:1, 1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft;

Dus JHWH zalft iemand anders dan JHWH. Jezus Christus claimt hier dat Hij de persoon is die JHWH zalfde

1Kor 8:6, voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, is hier niet JHWH, (maar heel correct “kyrios”, meester, heer), Jezus Christus,

Moet het nog duidelijker? Wie is De Enige God? De Vader! Hij is de enige God, en Jezus is onze Heer en Meester en Koning, als we dit lezen en begrijpen, kunnen we dan nog steeds volhouden dat Jezus is de enige God (JHWH) uit bijv. Jes 45,

Ik ben de HERE(JHWH) en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet,

1Kor 1:3, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus

2Kor 1: 2, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.

Fil 1:2, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus

Wat staat hier, vrede van God de Vader en God de Zoon?

Wisten de apostelen dat dan niet, de apostelen niet nee, maar wel latere “leraren”

Thes 1:1, Paulus, Silvanus en Timoteüs aan de gemeente der Tessalonicenzen in God, de Vader, en de Here Jezus Christus: genade zij u en vrede!

1Thes 3:13, om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Here Jezus met al zijn heiligen

2Thes 1:2, genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus.

2Thes 2:16, En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, 17 trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord

Fil 4:20, Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. 20 Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

Kol 1:2, genade en vrede zij u van God, onze Vader.

Ef 4:6, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

Jac 1:1, 1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing

1Tim 1:2, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.

2Tim 1:2, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here(Kurios).

Titus 1:4, genade zij u en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heiland.

Filemon vers 3, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.

Gal 1:3, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus,

Dus naar Wie wordt steeds als God gerefereerd? Dat is de Vader, we hebben steeds gelezen, vrede van God en van de Here Jezus Christus, dat spreekt over verschillende “individuen”

Nog enige schriftgedeelten die niets van ons voorstellingsvermogen geweld aandoen, laten we lezen wat er staat en dat geloven zoals de apostelen dit deden, zij hadden nog geen last van een “drie-enige of twee-enige doctrine erfenis”die pas later de Kerk is binnengeslopen,

1 Petr 1:3, 3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus,

2 Kor 11:31, De God en Vader van onze Here Jezus, geprezen zij Hij in eeuwigheid,

Op 1:6, en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen

Ef 1:3, Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus,

Het is maar een greep uit deze vele teksten die zeggen dat de Messias een God nodig heeft, omdat Hij door God gezalfd moet worden om de wonderen en tekenen voor God te doen,

Kijken we naar Micha 5:3, Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des HEREN, in de majesteit van de naam des HEREN(JHWH), zijns Gods;

Dus de Christus heeft een God, en Wie is het?

Kijk in het bovenstaande vers: JHWH, de HERE

Weet Christus wel dat Hij een God (nodig) heeft? Laat Jezus zelf antwoorden:

Joh 20;17, Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.

Mat 27:46, Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Op 3:12, Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

Dus Jezus wist dat Hij een God had en Hij had God nodig om Hem op te wekken.

Heb 13:20, De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

Hand 5:30, De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt,

Wie heeft de grote herder der schapen uit de doden doen opstaan?

De God des vredes, de God onzer voorvaderen.

Als we eerlijk zijn en dit vers lezen, kunnen we dan zeggen dat de grote herder God is,

Kijk nog eens in Micha, de grote herder heeft een God en Zijn naam is JHWH.

Micha 5:3, Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des HEREN, in de majesteit van de naam des HEREN(JHWH), zijns Gods;

Hand 2:22, Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen, een man van god zegt de S.V. door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet,

Als we dit lezen, wie, wat is Jezus dan volgens Petrus?

a/Een Godmens

b/Een God

c/Een man,

Wat is het juiste antwoord, volgens Petrus is het antwoord c, of zou Petrus wat anders bedoeld hebben……

Hand 17:31, omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.

Wie heeft God aangewezen? Een MAN.

Wie wees deze MAN aan? God

1Tim 2:5, Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Wie is de middelaar? De Mens Christus Jezus.

Waar is Hij de middelaar tussen? God en de mensen.

21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Wie is die Mens, Hij is de door God gezalfde, Petrus zei dit ook al in Handelingen.

Hand 10:38,…..van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem

1/ Wie heeft God gezalfd? Jezus.

2/Wie zalfde Jezus? God.

Wat zei Moses?

Deut 18:18, een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.

Wisten de apostelen dat Jezus een man was uit het midden van hun broederen?

Hand 3:20-22, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. 22 Mozes toch heeft gezegd: De Here God (JHWH) zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; 23 en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid

Op 1:1, Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden,

Dus God moest Hem wel deze openbaring geven, Jezus Christus is kennelijk niet Alwetend!

Marc 13:32,  Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader.

Weet Jezus het uur of de dag, of geloven we niet wat hier staat?

Joh 17:3, Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

1/ Wie beschouwt Jezus hier als “U”, en Hij spreekt hier zelf,

2/ Denkt Jezus dat Hijzelf de “U” is? Niet vlg. dit vers.

3/ Wie heeft Jezus gezonden? De enige waarachtige God staat hier.

Als Jezus zichzelf niet als de enige waarachtige God bechouwt, waarom zouden wij het dan wel doen? Jezus wees altijd naar Degene Die groter is dan Hij, de God van Abraham.

Hier het simpelste vers uit de Bijbel:

Marc 10:18, En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen

Staat hier dat Jezus gelooft dat Hijzelf God is?

Conclusie – Jezus is precies Degene waar het O-T. over zegt die Hij zou zijn, De MESSIAS.

Een mens door de Geest van God gezalfd, en nu zittende aan de rechterhand van God, de Vader heeft alles onder Zijn voeten gesteld.

Jezus wist dat Hij de Gezalfde was en dat wisten ook zijn apostelen en al Zijn volgelingen. Eeuwen later toen heidense filosofen zich tot het christendom bekeerden is deze eenvoudige waarheid vervangen door de heidense drie/twee-eenheid leer.