Davidisch / Messiaans dansen

“Wanneer de bruidegom van hen weggenomen is, dan zullen zij vasten, in die dagen…” Toch moeten wij ons ook zeker verheugen en dat kan uitstekend met Davidisch dansen.

Wat is dit en hoe ervaart men het? Een verslag van Jeaneth Klijn.

Wat is Davidisch / Messiaans dansen?

Davidische dans is een fysieke expressie / uiting van lofprijzing, dankzegging en vreugde, voor de God van Israël. Het Hebreeuwse woord voor dans is ‘rikud’, dit betekent: springen, huppelen van vreugde. Wat kan men beter doen dan dat, voor de schepper van de wereld, onze hemelse Vader.

Bezig zijn met muziek en beweging als middel om uitdrukking te geven aan ons geloof in de Schepper van hemel en aarde, de God van Israël is niet alleen aan kinderen voorbehouden… Met alles wat in ons is kunnen kinderen en volwassenen God loven, met hun verstand, hart én lichaam.

Voor sommige Davidische dansen worden traditionele Israëlische volksdansen gebruikt. Andere choreografieën voor Davidische dans zijn recentelijk bedacht door Messiasbelijdende Joden. Deze dansen zijn dus speciaal bedacht voor lofprijzing.

De dansen varieren van eenvoudige telkens terugkerende stappen tot meer complexe passen / stucturen. De toon en uitstraling van deze Davidische dansen variëren van devotioneel tot uitbundig vreugdevol.

Iedereen kan meedansen; mannen, vrouwen, tieners en jonge kinderen. Alle vieringen (b.v. trouwerijen, het Seder, sociale bijeenkomsten, enz.), maar ook en zeker de Feesten van JHWH zijn geschikte tijden om te dansen.

Bovendien kan deze vorm van dansen kan een belangrijke rol spelen om Joodse en niet-Joodse gelovigen samen te brengen in het aanbidden van Adonai.

Misschien wilt u Jeaneth Klijn mailen, met vragen over Messiaans dansen. 

Wat de Bijbel zegt over dansen

Hier volgen enkele teksten die spreken van het dansen voor Adonai (NBG-vertaling).

Jeremia 31:13 – Dan verheugt zich het meisje in de reidans, jongelingen en grijsaards tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd het na hun smart.

Exodus 15:20 – Toen pakte de profetes Mirjam, de zuster van Aaron, haar tamboerijn en ging de andere vrouwen voor in een vrolijke reidans

Richteren 11:34 – Toen Jefta naar Mispa, naar zijn huis kwam, zie, zijn dochter ging hem tegemoet met tamboerijnen en reidansen

1 Samuel 18:6 – Het geschiedde echter toen zij thuiskwamen toen David na de overwinning op de Filistijn terugkeerde dat de vrouwen uit alle steden van Israel koning Saul onder gezang en in reidans tegemoet gingen, met tamboerijnen, vreugdebetoon en triangels. 

2 Samuel 6:5 – David en het gehele huis van Israel dansten voor het aangezicht des Heren onder begeleiding van allerlei instrumenten van cypressehout, citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cimbalen.

1 Kronieken 13:8 – En David en geheel Israel dansten uit alle macht voor Gods aangezicht, begeleid door zang en door muziek van citers, harpen, tamboerijnen, cimbalen en trompetten.

Psalm 149:3 – Laten zij Zijn naam loven met reidans. Hem psalmzingen met tamboerijn en citer.

Psalm 150:4 – Looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit.