JHWH, dat is: de Vader, is alléén God (verzen)

De volgende verzen wijzen erop dat JHWH alleen God is en dat de Vader JHWH is. ‘ENE’ en ‘HEERE’ verwijzen in de grondtekst naar JHWH (Jahweh, de eigennaam van God).

“Beseffen zul je op deze dag, en doen keren tot je hart, dat de ENE (JHWH), dat hij dé God is in de hemelen boven en op de aarde beneden; verder géén.” (De 4:39 NB)

“(64:7) Nochtans, ENE: onze Vader zijt gij, wij zijn het leem, gij onze formeerder, maaksel van uw hand zijn wij allen.” (Jes 64:8 NB)

“Jezus zegt tot haar: (…) ik klim op naar mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God!” (Joh 20:17 NB)

“Hebben wij niet allen één vader, heeft niet één God ons geschapen? (Mal 2:10 NB)
Híj zal tot Mij roepen: U bent mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ps 89:27

En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. Mt 23:9

“opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen:” (Eph 1:17)
“geliefden van God, geroepen heiligen: genade voor u en vrede van God onze Vader en de Heer, Jezus Christus!” (Ro 1:7 NB)

“maar voor ons is er één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en door wie wij zijn.” (1Co 8:6 NB)

“Dan komt tot hem een van de schriftgeleerden; (…) hij stelt hem de vraag: welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordt:het eerste is ‘hoor, Israël, de Heer is onze God, de Heer is één; heb dan lief de Heer, je God, uit heel je hart, uit heel je ziel, uit heel je verstand en uit heel je kracht!’ Het tweede is dit: ‘heb je naaste lief als jezelf!’– een ander gebod, groter dan deze, is er niet!
De schriftgeleerde zegt tot hem: prachtig, leermeester!– het is wáár wat u zegt, dat hij de Ene is en dat er geen andere is; en dat hem liefhebben uit heel je hart, uit heel je begrip en uit heel je kracht, en de naaste liefhebben als jezelf veel meer waard is dan alle brandoffers en rookoffers!” (Mr 12:28 e.v. NB)

‘Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de HEERE God is, boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand anders!’ (Deuteronomium 4:39 HSV)

“Ze zien dat, heel de gemeenschap, en vallen op hun aanschijn; ze zeggen: de ENE, hij is God, de ENE, hij is God!” (1Kon 18:39 NB)

“Maar Jezus zegt tot hem: wat noem je mij goed?– niemand is goed, behalve één: God;” (Mr 10:18 NB)

“hoe kúnt ge tot geloof komen zolang ge glorie van elkander aanneemt en de glorie van de kant van de enige God niet zoekt!–” (Joh 5:44 NB)

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh 17:3, NBG)

“Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5)

“De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.” (1Ti 1:17, NBG)

“onze vaderen hebben aanbeden op deze berg, en jullie zeggen dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden! Jezus zegt tot haar: u kunt mij geloven, vrouw, het uur komt dat jullie noch op deze berg noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden; jullie aanbidden zonder te weten wat, wij weten wat wij aanbidden; het heil is immers uit de Judeeërs; maar het uur komt en is er nu dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in geestkracht en waarachtigheid, want naar hen die hem zó aanbidden is de Vader op zoek; God is Geest, en wie hem aanbidden moeten aanbidden in geestkracht en waarachtigheid!” (Joh 4:20-24 NB)

7 gedachten over “JHWH, dat is: de Vader, is alléén God (verzen)”

 1. De hele discussie over één God heb ik niet gevolgd, maar een paar dingen heb ik wel begrepen en daar wil ik er graag één uit lichten. God de Vader zou alléén God zijn? Dat geloof ik op grond van de Bijbel niet. Mag ik een rare vergelijking maken? Een ei is één ei, maar bestaat uit drie delen: de schil, het eiwit en de dooier. Ik geloof dat het met God ook zo is. Hij is Eén, maar bestaat tegelijk uit drie ‘Personen’: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat wordt o.a. heel duidelijk bij Jezus’ doop: er kwam een stem uit de hemel ( van de Vader): “Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik een welbehagen heb.” Daarna kwam de Heilige Geest in de gedaante van een duif en zette zich op Jezus. Op (veel) meer plaatsen in de Bijbel Heeft Jezus het over Zijn Vader en bij Zijn hemelvaart belooft Hij de Trooster, de Heilige Geest te zenden. Dus één God? Ja, maar tegelijk drie goddelijke ‘Personen’. Een mysterie dat met het menselijk verstand niet te bevatten is, dus laat er alstublieft geen tweespalt over ontstaan. In Joh. 17 bidt Jezus o.a. voor de eenheid onder Zijn volgelingen. Laten we Hem gehoorzamen en daarnaar streven.

 2. Kan iemand mij uitleggen wat het betekent dat Jezus/Yeshua niet door een mens verwekt is;
  Wat betekent het nu als er staat dat Maria/Miryam zwanger werd door G-ds Ruach HaKodesh. Dat Yeshua mens was moge duidelijk zijn, maar zijn geboorte was als die van geen enkel ander mens. De vraag die rest is of ondanks het feit dat Yeshua lichamelijk mens was ook hetgeen dat hem animeerde een menselijke natuur kende.

  In relatie tot deze vraag zou ik ook wel willen weten hoe Johannes 1 (en dan met name het gedeeltes waar staat dat G-d het Woord was en het Woord belichaamd werd; vlees werd) Kolossenzen 1 (met name verzen 15 en 19) en ook Filippenzen 2 (met name de verzen 6 tot en met 11) door jullie uitgelegd worden.

  1. Hoi Brichtje,

   Bij het ontstaan van Messias was Josef niet betrokken, weten we. Als God spreekt (en daarmee schept), weet je dat zijn Geest (Hijzelf) aan het ‘werk’ is.
   De kracht van God kwam over Miriam: God schiep op dat moment het begin van de mens Jesjoea.

   Zijn neef Joh. de Doper werd al in de moederbuik vervuld met de Geest, lezen we.
   Jesjoea kwam zelfs voort (!) uit de Geest en kon zo, geleid door de Geest, zijn leven geheel volgens de Tora zondeloos leven en ons offerlam worden.

   Hij was de eniggeboren zoon van God: De enige Zoon van God die Hij ook geboren deed worden.
   Wij zijn nu ook uit God geboren, maar uit de Geest. Jesjoea ook uit het vlees.

   Beantwoordt dit je vraag?

   Het verhoogt Jesjoea dat hij als mens toch totaal volgens de Tora (zondeloos) wandelde. Het haalt hem niet omlaag.
   Hij was als mens middelaar tussen God en mensen (1Tim2).

   Dit was soms nog een strijd (niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde).
   Als kind ‘groeide hij in wijsheid’, en na de verzoeking in de woestijn was hij nog meer vervuld van de Geest.

   God is de Geest, onveranderlijk – niemand heeft Hem ooit gezien en leefde.
   Het is ondenkbaar volgens de Tenach en Apostolische Geschriften dat Jesjoea een ‘godmens’ was, of ook maar iets in die richting.

   Voor de overige vragen moet ik je nu naar andere artikelen op de site verwijzen.
   We werken ook aan een nieuwe site, waar je per vers antwoorden kunt krijgen van ‘ons’ perspectief.

   Succes met je zoektocht. Prijs God dat Hij je aanspoort dit te onderzoeken.

   In onze Messias, Levi

   1. Even ter verheldering;
    Wat bedoel je als je schrijft:
    “Jesjoea kwam zelfs voort uit de Geest?”; voort uit de Geest wat betekent dat?

    “Die Hij (God) geboren deed worden” l betekent dit dat God hem daar geplant heeft en zo geboren heeft doen laten worden?

    &

    “ Wij zijn nu ook uit God geboren, maar uit de Geest. Jesjoea ook uit het vlees.”

    Wat betekent ook, in welke zin is dat gelijk aan Jesjoea die ook uit de Geest en dus God zelf geboren werd? En Jesjoea ook uit het vlees, zoals wij ook uit het vlees geboren zijn?

    [ik probeer te begrijpen waarin Jesjoea in bouw of hetgeen hem animeert verschilt van ons]

    P.s. jammer dat ik nog even moet wachten om een antwoord te vinden op de verzen die ik noemde, want ik ben erg benieuwd hoe het een zich tot het ander verhoudt.

    In ieder geval dank voor het delen en het willen ingaan op mijn vragen.

    1. Sjalom,

     Er staat: Lu 1:35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.
     De werking van de Geest blijkt uit de kracht die God doet uitgaan van Hemzelf: God schept hier Jesjoea, die ‘ontstaat’.
     Lees het artikel over ‘voorbestaan’ op deze site om verzen te begrijpen die lijken te spreken van een werkelijk voorbestaan (Hebreeuws denken heeft het hier in theorie, als plan van God bestond Messias).

     Lukas1 legt dus uit dat God werd voortgebracht uit de Geest. In de Psalmen staat ook dat de Messias op een dag geboren (ontstaan) zou worden.

     Omdat hij op deze manier geboren werd, kon Gods Geest bij hem inwonen en hem leiden. Dat kan niet bij gewone mensen, nakomelingen van Adam.
     Adam kon nog een tijd in vrede met God wandelen en had niet hoeven te sterven. Jesjoea wordt de tweede, laatste Adam genoemd. Hij wandelt weer God (en wij, als wij in Jesjoea zijn).

     De verzen kunt u opzoeken op deze site YeshuahaTora, door de zoekbalk rechtsboven op het startscherm te gebruiken.
     Lees ook het e-boek van Buzzard, voor een bredere verklaring. U kunt altijd contact opnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *