JHWH, dat is: de Vader, is alléén God (verzen)

De volgende verzen wijzen erop dat JHWH alleen God is en dat de Vader JHWH is. ‘ENE’ en ‘HEERE’ verwijzen in de grondtekst naar JHWH (Jahweh, de eigennaam van God).

“Beseffen zul je op deze dag, en doen keren tot je hart, dat de ENE (JHWH), dat hij dé God is in de hemelen boven en op de aarde beneden; verder géén.” (De 4:39 NB)

“(64:7) Nochtans, ENE: onze Vader zijt gij, wij zijn het leem, gij onze formeerder, maaksel van uw hand zijn wij allen.” (Jes 64:8 NB)

“Jezus zegt tot haar: (…) ik klim op naar mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God!” (Joh 20:17 NB)

“Hebben wij niet allen één vader, heeft niet één God ons geschapen? (Mal 2:10 NB)
Híj zal tot Mij roepen: U bent mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ps 89:27

En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. Mt 23:9

“opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen:” (Eph 1:17)
“geliefden van God, geroepen heiligen: genade voor u en vrede van God onze Vader en de Heer, Jezus Christus!” (Ro 1:7 NB)

“maar voor ons is er één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en door wie wij zijn.” (1Co 8:6 NB)

“Dan komt tot hem een van de schriftgeleerden; (…) hij stelt hem de vraag: welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordt:het eerste is ‘hoor, Israël, de Heer is onze God, de Heer is één; heb dan lief de Heer, je God, uit heel je hart, uit heel je ziel, uit heel je verstand en uit heel je kracht!’ Het tweede is dit: ‘heb je naaste lief als jezelf!’– een ander gebod, groter dan deze, is er niet!
De schriftgeleerde zegt tot hem: prachtig, leermeester!– het is wáár wat u zegt, dat hij de Ene is en dat er geen andere is; en dat hem liefhebben uit heel je hart, uit heel je begrip en uit heel je kracht, en de naaste liefhebben als jezelf veel meer waard is dan alle brandoffers en rookoffers!” (Mr 12:28 e.v. NB)

‘Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de HEERE God is, boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand anders!’ (Deuteronomium 4:39 HSV)

“Ze zien dat, heel de gemeenschap, en vallen op hun aanschijn; ze zeggen: de ENE, hij is God, de ENE, hij is God!” (1Kon 18:39 NB)

“Maar Jezus zegt tot hem: wat noem je mij goed?– niemand is goed, behalve één: God;” (Mr 10:18 NB)

“hoe kúnt ge tot geloof komen zolang ge glorie van elkander aanneemt en de glorie van de kant van de enige God niet zoekt!–” (Joh 5:44 NB)

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh 17:3, NBG)

“Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5)

“De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.” (1Ti 1:17, NBG)

“onze vaderen hebben aanbeden op deze berg, en jullie zeggen dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden! Jezus zegt tot haar: u kunt mij geloven, vrouw, het uur komt dat jullie noch op deze berg noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden; jullie aanbidden zonder te weten wat, wij weten wat wij aanbidden; het heil is immers uit de Judeeërs; maar het uur komt en is er nu dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in geestkracht en waarachtigheid, want naar hen die hem zó aanbidden is de Vader op zoek; God is Geest, en wie hem aanbidden moeten aanbidden in geestkracht en waarachtigheid!” (Joh 4:20-24 NB)

2 gedachten over “JHWH, dat is: de Vader, is alléén God (verzen)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.