Reinigingsinstructies Pesach – B. Otten

Vergeet u niet de schooltas van uw kind uit te kloppen voor Pesach? Bert Otten geeft 36 reinigingsinstructies en haalt daarbij teksten uit Tenach en Apostolische Geschriften aan. 

Bekijk ook de vasteninstructie voor Jom Kipoer.

Oude Testament: Ongezuurde Broden Instructies van God in Exodus 12 & 13

I.             7 dagen Matses ETEN
II.          Zuurdeeg VERWIJDEREN
III.        Gezuurde NIET ETEN
IV.          1en 7e dag diensten HOUDEN
V.            1e en 7e dag NIET WERKEN, behalve licht huishoudelijk werk
VI.          Het gezuurde/gegiste mag bij ons NIET GEVONDEN WORDEN
VII.        Het gezuurde/gegiste mag bij ons NIET GEZIEN WORDEN

Exodus 12:15-20

15 Zeven dagen zult gij Ongezuurde Broden [Matsot] [I.] ETEN ; dadelijk op de 1e dag zult gij het Zuurdeeg uit uw huizen [II.] VERWIJDEREN, want ieder die iets [III.] GEZUURDS EET, van de 1e tot de 7e dag, zo iemand zal uit Israël WORDEN UITGEROEID. 16 Zowel op de 1e als op de 7e dag zult gij een [IV.] Heilige Samenkomst hebben; [Va.] generlei arbeid zal daarop verricht worden; slechts wat door ieder gegeten wordt, [Vb.] alleen dat mag door u bereid worden.  17 ONDERHOUDT [I. – VII.] dan het Feest der Ongezuurde Broden, want op deze zelfde dag leid Ik uw legerscharen uit het land Egypte.  Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoosdurende inzetting. 18 In de 1e maand [Nisan], op de 14e dag der maand, des avonds, zult gij [I.] Ongezuurde Broden ETEN, tot aan de 21e dag der maand, des avonds.  19 Zeven dagen zal er GEEN ZUURDEEG in uw huizen [VI.]  GEVONDEN worden, want ieder, die iets [III.] gezuurds EET, zo iemand zal uit de vergadering van Israël worden UITGEROEID , hetzij hij een vreemdeling, hetzij hij in het land geboren is. 20 Niets [III.] wat GEZUURD is, zult gij ETEN; gij zult in al uw woonplaatsen Ongezuurde Broden [Matses] [I.] ETEN.

Exodus 13:6-7, 10

6 Zeven dagen zult gij Ongezuurde Broden [I.] [Matses] ETEN en op de 7e dag zal er een [IV.] Feest voor de HERE zijn.  7 Ongezuurde Broden zullen gedurende de 7 dagen [I.] GEGETEN worden; er mag zelfs NIETS GEZUURDS bij u [VII.] GEZIEN worden, ja, in uw gehele gebied mag er GEEN ZUURDEEG worden [VII.] GEZIEN.  …  10 Gij zult deze inzetting [I – VII.] onderhouden op haar vaste tijd, van jaar tot jaar.

Nieuwe Testament: Zuurdesem is een beeld van Valse Leer, Huichelarij & Zonde 

A. ZUURDESEM der [1] Farizeeen & [2] Sadduceeën 

Matteüs 16:1-12

1  En de Farizeeen en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken …  en hadden zij vergeten broden mede te nemen. 6  Jezus zeide tot hen: Ziet toe en wacht u voor de ZUURDESEM der Farizeeen en Sadduceeën. 7  Zij bespraken dit onder elkander en zeiden: Dat is, omdat wij geen broden medegenomen hebben.  8  Toen Jezus dat bemerkte, zeide Hij: Waarom spreekt gij met elkander erover … dat gij geen broden hebt? … herinnert gij u niet de 5 broden der 5000 … Of de 7 broden der 4000 … Hoe begrijpt gij niet, dat Ik u niet van broden sprak? Maar wacht u voor de ZUURDESEM der Farizeeen en Sadduceeen. 12 Toen zagen zij in, dat Hij hun niet gezegd had zich te wachten voor de ZUURDESEM der broden, maar voor de LEER der Farizeeen en Sadduceeen.

B. ZUURDESEM der [1] Farizeeen & van [3] Herodes

Marcus 8:10-21

En de Farizeeen … begonnen met Hem te redetwisten …  En [DE DISCIPELEN] hadden vergeten broden mede te nemen, en behalve één brood hadden zij niets bij zich … En Hij gebood hun … Ziet toe, wacht u voor de ZUURDESEM der Farizeeen en de ZUURDESEM van Herodes.

C. De [4] schriftgeleerden & de [1] Farizeeen

Lucas 11:52-12:2

Wee u, wetgeleerden … toen … begonnen de [4] Schriftgeleerden en de [1] Farizeeen Hem heftig aan te vallen … Hem een strik spannende om Hem te vangen in iets … [toen] begon Hij te spreken, in de eerste plaats tot zijn discipelen: Wacht u voor de ZUURDESEM, dat is de HUICHELARIJ, der Farizeeen.

Zuurdesem (ZONDE) … WEGDOEN

Inderdaad men spreekt van hoererij onder u, en zulk een hoererij, als zelfs onder de heidenen niet voorkomt, dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader.  En gij zijt opgeblazen in plaats van u veeleer te bedroeven, en dus de bedrijver van die daad UIT UW MIDDEN TE VERWIJDEREN?  3  Want mijnerzijds heb ik … naar de geest … vonnis geveld over hem … [en] leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde …  6  Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een WEINIG ZUURDEEG het gehele deeg zuur maakt?  7  Doet het OUDE ZUURDEEG weg, opdat gij een VERS DEEG moogt zijn; gij zijt immers ONGEZUURD. Want ook ons PASCHALAM is geslacht: Christus.   8  LATEN WIJ DERHALVE FEEST VIEREN, niet met OUD ZUURDEEG, noch met ZUURDEEG van slechtheid en boosheid, maar met het ONGEZUURDE BROOD van reinheid en waarheid (1Cor 5:1-8).

EEN KLEIN BEETJE GIST …

Galaten 5:7-10

Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? … Een weinig ZUURDEEG maakt het GEHELE DEEG ZUUR.

Goed – beter – best

Alle begin is moeilijk. Het is goed om de diensten op de 1e dag en de 7e dag der Ongezuurde Broden te komen met de Gemeente. Het is nog beter om dat te doen en daarbij dan ook nog 7 dagen lang thuis Matses te eten, maar het beste is toch wel om het huis zo goed mogelijk te ontzuren: alle deeg producten met gist, met het gezuurde, weg te doen.

Diensten is goed 
Diensten & Matses is beter 
Diensten & Matses & ontzuren is ’t beste!

Voor degenen die willen ontzuren

 1.     Begin op tijd.
 2.    Purim is uw Wekker (30 dagen van 14/15 Adar tot 14/15 Nisan)
 3.    Denk tijdens het ontzuren aan de betekenis (verlies het doel niet uit het oog)
 4.    Als het al een grote schoonmaak wordt … ga over op de Franse slag zodra u in tijdnood raakt …
 5.    Vanaf Purim hebt u nog 4 weken
 6.    Maak boven alles schoon, werk naar de keuken toe
 7.    Alleen bij de eettafel en in de keuken nog gist
 8.    Begin op tijd aan de keuken
 9.    De eerste keer is alles nieuw, en vergt alles veel tijd … begin op tijd
 10.   Lees de etiketten, veel producten hebben gist
 11.   Brood, deeg, beslag, zelfrijzend bakmeel, koekjes, pannenkoekenmeel … alles moet op of weg …
 12.   Verzamel alle producten in één hoek van de keuken … en doe die op het laatste moment
 13.   Vergeet de koelkast niet
 14.   Maak de vriezer op tijd leeg
 15.   Denk aan de oven
 16.   Denk aan het broodrooster
 17.   Vergeet het vriesvak niet
 18.   Broodkruimels, beschuit in gehakt, paneermeel, vissticks, rundvleesjus … overal zit gist in!
 19.   Bier en Wijn is okay. Het is niet het Feest van Ongezuurde Dranken
 20. Blijf praktisch … zodra het te zwaar wordt … wordt dan minder grondig en blijf doorgaan om de ergste dingen weg te doen … voor degenen die te serieus worden … ZUURDESEM is maar een BEELD van de zonde … het gaat om de LES …
 21.   Kijk tijdens het proces kritisch naar uw leven. Is daar nog zonde? Het is absurd om overspel te blijven plegen en tegelijkertijd te ontzuren. God houdt niet van huichelen. Hoe zit het bv. met mijn drift, pak ik die even grondig aan als de kruimels?
 22. Vergeet de auto niet
 23. Vergeet de werkplek, uw bureau op uw werk, niet, maak uw eigen hoekje kruimelvrij

24. De schooltassen van de kinderen niet vergeten

 1. Delegeer, laat uw man en kinderen zo veel mogelijk hun eigen plekje schoon maken. Het proces, dat ze zelf schoonmaken is wellicht belangrijker dan dat alles kruimelvrij wordt … het gaat om de les tijdens het proces …
 2. Zuurdesem wegdoen, is als zonde verwijderen … Het is dus het Feest der Levensheiliging … hou in de schoonmaak weken ook uw levensheiliging tegen het licht
 3. We zijn volmaakt in Christus (Pascha) … Ongezuurde Broden voegt daar niets aan toe … maar in Jezus willen we niet doorgaan met zondigen … het is het VIEREN van het WEGDOEN van de ZONDE …
 4. Het is totaal geen probleem per ongeluk een hap in een koekje te zetten tijdens het Feest, of nog het gegiste in huis te vinden … het gaat om de reactie … gelijk WEGDOEN … zoals we de ZONDE gelijk moeten WEGDOEN
 5. Het is niet het Feest van Ongezuurde Dranken … maar als een product … bier bv. … gebruikt zou zijn om deeg te laten rijzen … dan moet het weg … het is dan een rijsmiddel geworden
 6. Vergeet de stofzuigerzak niet
 7.   Zie de lol van alles … zie het niet als een last … het is Feest … blijf erover praten met elkaar en steeds parallellen trekken met de ZONDE …
 8. Denk niet alleen met Pascha (14 Nisan) aan Jezus, maar ook tijdens Ongezuurde Broden. Hij stond op uit de dood op Ongezuurde Broden
 9. Als het allemaal niet zo lukt … goed zo! Zonder Gods Geest lukt het niet echt om te ontzuren, om de zonde weg te doen. U kunt al vast naar het volgende Feest verlangen … Pinksteren … de Heilige Geest … die helpt ons zonde weg te doen …
 10. Denk aan uw doop … uw privé-contract met God … hoe staat het er nu mee? … 5, 10, 20, 30 jaar later … Hebt u de levensheiliging laten versloffen? Dient u de Mammon? Of is  uw leven een geestelijke poel van zuurdesem, gist en gegiste producten geworden?
 11. Help elkaar … en veroordeel elkaar niet als een ander het ontzuren niet zo serieus neemt.
  Overgaan tot …
  tot RUSTEN op SABBAT …
  tot VASTEN op VERZOENDAG …
  tot ONTZUREN op ONGEZUURDE BRODEN …
  is een proces dat tijd neemt. De Eeuwige gaat Zijn eigen weg met een ieder van ons … iedereen heeft zijn eigentemperament … Een ieder is verantwoordelijk zijn eigen kennis (alles wat u doet is meegenomen)

36.  Deze brochure is bedoeld:
– om U aan te moedigen te ontzuren
– om U te helpen te ontzuren
– om U te helpen op tijd te beginnen
– om U op de betekenis van het Feest te wijzen … kortom …
– om U dichter bij God te brengen

Wees niet al te wijs … als u na een paar weken scheldend uw Bijbel in de hoek smijt … bent u uw doel voorbij geschoten …

Spreuken 7:16-18

Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs; waarom zoudt gij uzelf tot verbijstering brengen?  Weesniet te zeer goddeloos en wees geen dwaas; waarom zoudt gij sterven voor uw tijd? Het is goed, dat gij aan het ene vasthoudt en ook van het andere uw hand niet aftrekt, want hij, die God vreest, ontkomt aan dit alles.

– door Bert Otten

3 gedachten over “Reinigingsinstructies Pesach – B. Otten”

 1. mijn emotie is niet uit te drukken bij hetgeen ik lees, ik zou graag willen datje een lezing gaf over het jodendom in Nederland.
  Indien je ja zegt ga ik in gesprek met de docenten welke hier over gaan, ze zien jou als mijn familie.
  De kosten voor vervoer vergoed ik, een maximum van 50 euro is het maximale, ik hoor van jou en licht de docenten hierover in.
  Ik ben jood en wil dit door dit soort lezingen verspreiden, ja god is almachtig,
  Dank alvast Johan (Yonahan).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.