110_04_0091_BiblePaintings

Jeshua de Torah, dé vleesgeworden Torah

Meent niet, dat Ik gekomen ben om de ‘Wet’ (Tora) of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert zal zeer klein heten in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk van de hemelen.
Indien uw gerechtigheid (Toragetrouwheid) niet overvloedig is, (…), zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan” (Mt. 5:17-20).

Jeshua, dé Torah

Wist u dat de eerste gelovigen Jesjoea (Jezus) de Messias “Yeshua HaTorah” noemden!? (1) Hij zondigde immers niet; hij was volledig Toragetrouw (‘Rechtvaardig’). 
Ook zijn geliefde discipel Johannes zei over hem: ‘Het Woord (Gods spreken, of de Tora) is vleesgeworden’. Jezus is dus de Belichaming en Bekroning van de Tora, die heilig, rechtvaardig en goed is (Rom. 7:2). 
new400 1 Jeshua de Torah, dé vleesgeworden Torah

In Jesjoea’s tijd hielden veel leraren niet écht vast aan de Tora:
Heeft Mozes u niet de Wet (Tora) gegeven? En niemand van u doet de Wet. Waartoe tracht gij mij te doden?” (Joh 7:19 ). Jesjoea kwam nu juist om de mensen terug te brengen naar de Tora. Hiervan getuigde Maleachi, de laatste profeet, met zijn laatste woorden ‘Gedenkt de wet van Mozes’…

U zou misschien verwachten dat die eerste gelovigen wettisch zouden zijn als zij iets te maken hadden met die ‘Wet’, de Tora…, maar het tegenovergestelde is waar! De eerste gemeente bestond immers uit ijveraars voor de Tora (Hand. 21:20).

Zij begrepen (net als veel Joden) dat men uit geloof gerechtvaardigd wordt, maar dat het volgen van Gods geboden daarna ook nog goed en nodig is om de redding uit te werken! Geloof zonder werken is immers dood. Gelovigen uit de volkeren sloten zich bij hen aan en leerden elke week bij, wanneer Mozes werd voorgelezen (Hand. 15:21).

Steeds meer gelovigen gaan heden ten dagen inzien dat het volgen van Jesjoea ook inhoudt dat men dat Onderricht volgt, de Tora!
Lees er meer over in Bijbelstudies en artikelen.

De Tora, een volmaakte leer, is een Verbondsboek en bevat de vijf boeken van Mozes. Het is een Eeuwige Leer, waarin de Israëliet en wij, de medeburgers, die het burgerrecht Israëls (Ef. 2:12) ook ontvingen, zich in verlustigen. Wij zullen mijns inziens ook beoordeeld worden naar de Tora!

206 01 0016 TopicalBkg Torah1 300x218 Jeshua de Torah, dé vleesgeworden Torah

Het burgerrecht Israëls geeft het voorrecht en de plicht de Tora te onderhouden, zover dit nu gaat in deze gebroken wereld. Het Vernieuwde Verbond wordt pas echt openbaar als Jesjoea als Koning heerst op aarde (en wij met hem). Dan zal de Tora uit Sion uitgaan (Jes. 2:3).

Deze Tora is een leidraad, richtsnoer en blauwdruk voor een ideale samenleving. Het is ontworpen voor een Theocratie (Koninkrijk onder leiding van God). Volgens Jeremia 31 is de Tora op onze harten geschreven. Het Koninkrijk is al in ons hart. Daarom kunnen wij voor een groot deel de Tora nu doen! [/stextbox]

De Tora zal dus van Sion uitgaan en gelden op de hele aarde onder Koning Jesjoea. Dan zal Messias de Enige waarachtige God (Vader) vertegenwoordigen (Lees over JHWH Echad of lees meer Bijbelverzen over JHWH Echad).

Het woord Gods [Tora] is nu en ook dán levend en krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard’ (Hebr. 4:12).

Heilig, rechtvaardig en goed
Omdat Jesjoea de Leer van Adonai Jahweh (of: ‘Jah’) volmaakt volgde, kon hij als een zondeloos lam zijn (zonde is het overtreden van de Tora, 1 Joh. 3:4). De apostel Saulus vraagt ons: ‘Stellen wij dan door het geloof de Tora buiten werking? Volstrekt niet (God verhoede het – KJV); ja, veeleer bevestigen wij de Tora‘ (Rom. 3:31 NBG).

Men zou onze dienst aan God dan ook (Messiasbelijdend) Jodendom kunnen noemen.
Rom. 8:4 zegt dat nu, in Jezus, ‘…de eis van de Tora vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.’ Lees nog meer Bijbelverzen over het Belang van de Tora.

stainedglassmenorah 298x300 Jeshua de Torah, dé vleesgeworden Torah Na die eerste gemeente van ijveraars voor de Tora kwam er al gauw een scheuring. Jesjoea is echter niet gekomen om de Tora te vernietigen … (Mt. 5:17), maar om de Tora perfect te vervullen (te doen). Alle naties moeten worden geleerd wat Jesjoea, de discipelen (Mt. 28:20) onderwees!! De Tora is ‘waar het op aankomt’ (Rom. 2:18), ook in Jesjoea. De Tora getuigt immers van Messias, o.a. in vele tegenbeelden (van bv. Jesjoea, het Pesachlam). Zij is een volmaakte Leer in zichzelf. Alleen het offerstelsel is gewijzigd, maar Genade is geen vrijbrief voor het overtreden van de Tora.

Jesjoea heeft natuurlijk wél allerlei dogma´s uit die tijd weersproken. Want tegen leiders zei hij: Het gebod Gods [Tora] stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden.’ (Mc. 7:9) …  maar hij stelde daarmee nogmaals NIET de Tora buiten werking… De Tora is een Levensleer, volgens de vertaler van het Joodse gebedenboek (Dasberg, p. 163).

Enkele belangrijke gevolgen van het houden van de Tora

Wanneer we ons in Jesjoea bekeren tot de ‘Tora van de liefde’ (Ja’akov 2), zullen hier veel zegeningen uit voortvloeien, bijvoorbeeld:

 • Wellicht zullen meer gelovigen in Jesjoea door het oordeel heen komen, als ze God beter leren kennen uit de Tora en zij begrijpen dat ze zullen worden beoordeeld naar de Tora*;
 • Men zou de vrijheid en de wonderen van de Tora leren kennen; je grenzen kennen is echte vrijheid;
 • Jesjoea, de zoon van God, zou niet worden verward met JHWH, de Vader, de Enige ware God (1Kor. 8:6);
 • Joden zullen worden ‘uitgelokt tot jaloezie’ (Rom. 11:11), zodat meer Joden tot geloof zullen komen in de Messias Jesjoea;
 • Gelovigen zouden zijn verenigd, en zouden dus meer licht en zout voor de wereld zijn;
 • Men leert bijvoorbeeld eindelijk dat men soms scheiden mag, echtbreuk is iets anders volgens de Tora;
 • Wanneer gelovigen ongeveer een tiende geven, zouden er geen gelovigen meer honger hoeven te lijden;
 • Er zou een beter begrip zijn van de Komende wereld op aarde, waar de Tora zal gelden (Op. 20:6);
 • Gelovigen zouden gezonder leven door een volledige sabbatsrust en gezonder eten (sabbat, rein voedsel).

Er is een hele paradigmaverandering voor nodig om de Tora te gaan houden. Men moet wel oppassen niet het traditionele Jodendom te gaan verheerlijken, daarmee zou men doorschieten in ultra-Semitisme. Dit wordt door Dhr. Ouweneel als een van de belangrijkste redenen gezien om geen Tora te houden. Lees mijn weerwoord hierop.

Verder lezen op Yeshua haTorah:

* ‘Spreekt zo en handelt zo als mensen past, die door de wet der vrijheid [Tora] zullen geoordeeld worden’ (Jak. 2:12), ‘Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid [Toraloosheid]‘ (Mt. 7:23), ‘Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen’ (Mt. 5 : 19a)

(1) Longnecker, R. (n.d.). The Christology of Early Jewish Christianity, p. 39-41.

6 thoughts on “Jeshua de Torah, dé vleesgeworden Torah”

 1. Wat een zegen is deze site, ik was aan het google over de tora (elke 50e letter zegt tora) en zocht naar meer schatten in de tora.. en inderdaad Yeshua is onze grootste schat! Hartelijk dank, en Shabbath Shalom! vera

 2. goedendag,
  ik bezoek voor het eerst deze site en ik ervaar dat de onderwerpen die u bespreekt soms een heel ander licht laten schijnen op de betekenis die veelal als vanzelfsprekend in de kerk worden ervaren. Dat boeit mij zozeer, dat ik uw site toevoeg aan mijn favorieten. in het dagelijks leven ben ik docent godsdienst in het voortgezet onderwijs en daarnaast voorganger in een kleine evangelische kerk. Ik wil graag het woord van God brengen zoals het is, en niet vanuit een bepaalde traditie. Ik ervaar ook dat dit lastig is omdat dat verandering vraagt. Ik hoop dat ik mede middels het onderwijs dat u hier doorgeeft, meer inzicht zal verwerven en om de gemeente op een goed manier Gods woord te onderwijzen. Eén van de onderwerpen waarover ik nadenk is bijv het houden van de sabbat. Hoe doe je dat in de kerk die op zondag samenkomt en hoe zou het kunnen veranderen. Voor mij is dat een zaak van gebed en het zoeken naar goed onderwijs hierover. Wie weet ben ik geholpen door deze site.

  dank en zegen,
  H.B.

  1. Geachte broeder Harry Brouwer,
   Prijs JHWH dat Hij ons leidt naar de verdere waarheid!!
   Geeft God u niet alle wijsheid om deze uitdagingen aan te gaan? Dank God voor uw ernstig zoeken en dat u velen tot zegen mag zijn, in Zijn wijsheid geleid. U kunt ook altijd mailen met mij of mijn voorganger. Shalom!

Laat hier uw opmerking achter!

Yeshua de Messias is de belichaming van de Torah